اطلاعیه

لیست Journal of Cleaner Production

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
 • تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:25000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تشریح تأثیر سیستم های تولید با قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی: نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

 • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 24 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 19000تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:14 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 27 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 23000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت در نیروگاه هسته ای

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 21000تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

 • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 36 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 21000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان زیست محیطی و تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 22000 تومان

مشاهده جزییات