اطلاعیه

مقاله انگلیسی ادغام گزارش های پایداری در مدیریت ریسک سازمانی و ارتباط آن با عملکرد کسب و کار

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M810

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۹ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  ادغام گزارش های پایداری در مدیریت ریسک سازمانی و ارتباط آن با عملکرد کسب و کار: یک چارچوب مفهومی

عنوان انگلیسی:

Integrating sustainability reporting into enterprise risk management and its relationship with business performance: A conceptual framework

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M810)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به صورت مفهومی چارچوبی را مورد بررسی قرار می دهد که اثرات تعدیلگر گزارشات پایداری را در رابطه بین پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی (ERM) و عملکرد کسب و کار بررسی می کند. عملکرد کسب و کار از طریق یک روش اندازه گیری ارزش افزوده، یعنی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) مورد سنجش قرار میگیرد. اتخاذ موثر مدیریت ریسک سازمانی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کلی کسب و کار دارد. با این حال، پژوهش های محدودی درباره پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی و اینکه چگونه گزارشلت پایداری می تواند بر عملکرد سازمان ها از طریق مدیریت ریسک سازمانی تأثیر بگذارد، وجود دارد. بسیاری از سازمان های کسب و کار در سطح جهانی پروژه های پایداری را در استراتژی شرکتی خود قرار نمی دهند، در حالی که آنها باید به عنوان یک ورودی مهم و قطعی در مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی شرکت ها قرار داده شوند.

با ترکیب نظریه ذینفعان و نظریه  پورتفولیو مدرن، این مطالعه پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی  را با گزارشات پایداری برای بررسی تاثیر آنها  بر ارزش افزوده اقتصادی کسب و کار ادغام میکند. این مقاله یک تحلیل محتوای کمّی  از گزارش های سالانه برای به دست آوردن اطلاعات در مورد اقدامات مدیریت ریسک شرکت ها و گزارشات پایداری ارائه می دهد. داده های ثانویه مربوط به  اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی (EVA) از پایگاه داده ی تامسون رویترز استخراج شد. این مقاله روش  حداقل مربع عدی (OLS) را برای تحلیل پیشنهاد میکند. مدل مفهومی که توسط این مطالعه به کار برده میشود، رویکردهای  خود را در فرمول بندی استراتژی ها ارائه می دهد و به عنوان یک کانال مهم برای افزایش عملکرد EVA به ویژه در شرکت های نفت و گاز کمک می کند. عملکرد EVA را می توان از طریق بهبود نسبت قیمت به درآمد و کاهش هزینه های سرمایه با کاهش عدم تقارن اطلاعات در میان کسب و کار، شرکت های بیمه، وام دهندگان و سهامداران شرکت به دست آورد.

Abstract

This paper conceptualises a framework that examines the moderating effect of sustainability reporting practices on the relationship between enterprise risk management (ERM) implementation and business performance. Business performance is proxied through a value-added measurement technique, namely the economic value added (EVA). An Effective ERM adoption has a significant positive impact on businesses’ overall performance. However, there are limited studies conducted on ERM implementation and how sustainability reporting could influence organisations’ performance through ERM. Many business organisations globally do not incorporate sustainability initiatives within their corporate strategy, whereas they should be critical input for strategic management and corporate planning.

By combining the Stakeholders Theory and the Modern Portfolio Theory, this study integrates ERM implementation with sustainability reporting to examine their effect on business performance’s economic value added. This paper proposes a quantitative content analysis of the of the annual reports to obtain information about companies’ enterprise risk management practices and sustainability reporting. While secondary data related to the economic value added (EVA) measurement will be extracted from Thomson Reuters DataStream. The paper proposes ordinary least square (OLS) for the proposed analysis. The conceptual model espoused by this study will provide insights in formulating strategies and serve as an important conduit to enhance the EVA performance especially of the oil and gas companies. The EVA performance can be achieved through the improvement of price to earnings ratios and the reduction of cost of capital by reducing information asymmetry among the business, the insurance companies, the lenders and the shareholders of the company.

Introduction

The emergence and popularity of ERM have ensued from a response to the rapid changes due to globalisation and regulatory pressure on organisations to manage risk holistically. Its importance dramatically increased in recent years due to a series of corporate fraud, financial scandals, increasing the complexity of risks and pressure from regulatory bodies (Lechner and Gatzert, 2017). The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO), posits that the businesses would continue to face a future full of uncertainty (COSO, 2017). This uncertainty can be both negative and positive, influencing the key objectives of the organization (Rostamzadeh et al., 2018).

ERM will be pivotal for any organisation to manage and succeeds through these times. Since the evolution of the ERM, it has been defined in numerous ways. COSO, the leading expert in the field of ERM defined ERM as: “A process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.” (COSO, 2004).

According to Lechner and Gatzert (2017), the aim of ERM implementation in an organisation is to enhance business value by supporting risk manager and senior management to ensure an identification, monitoring and management of the company’s overall risk portfolio. Pertaining to that the oil and gas industry is one of the many industries that have received considerable attention when it comes to the management of risks (Liew and Lee, 2012). The oil and gas industry is arguably the most strategic and risky industry, generally involves complex and diverse risks which cause threat to their sustainable development, huge economic and financial losses, potential hazards to society and environment (Adam, 2014).

There exists a number of risks, such as the regulatory compliance, environmental, social issues, workplace health and safety, apart from the primary operational risk of the business itself. More efforts are needed in oil and gas industry to improve business overall performance in the dynamic and risky environment. The same goes for the Malaysian oil and gas industry, which is a key player in the economic growth and of strategic importance in supporting future sustainable development plans of the Malaysian economy.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت ریسک

مقالات مدیریت عملکرد

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات مدیریت کسب و کار

مقالات مدیریت پایداری