اطلاعیه

کتب مدیریت

بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک بر استانداردهای خدمات بهداشتی و درمانی بیمارستان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA88 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان همراه با فایل های SPSS فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه…۲ ۱-۲ بیان مسئله..۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق…۴ ۱-۴ هدف های تحقیق..۵ هدف کلی…۵ اهدف فرعی.۵ ۱-۵ فرضیه های تحقیق.۵ فرضیه کلی…۵ فرضیه  های فرعی.۵ ۱-۶ مدل پژوهش.۶ …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA87 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه      ۲ ۱-۲ بیان مسئله    ۴ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق    ۶ ۱-۴ اهداف تحقیق  ۸ ۱-۴-۱ هدف کلی  ۸ ۱-۴-۲ هدف جزئی۸ ۱-۵ فرضیه های تحقیق۹ ۱-۵-۱ فرضیه کلی  ۹ ۱-۵-۲ فرضیه …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد کارکنان بیمارستان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA86 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان همراه با فایل های SPSS فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه         ۲ ۱-۲ بیان مسأله    ۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۴ ۱-۴ اهداف تحقیق          ۶ ۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق          ۶ ۱-۴-۲ اهداف فرعی       ۶ ۱-۵ فرضیه‏های تحقیق    ۶ …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر سبک های رهبری (تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر) بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA85 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان همراه با فایل های SPSS فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱مقدمه          ۲ ۱-۲ بیان مسئله    ۳ ۱-۳ هدف پژوهش         ۴ ۱-۳-۱ هدف کلی          ۴ ۱-۳-۲ اهداف جزئی      ۴ ۱-۴ اهمیت و ضرورت پژوهش    ۴ ۱-۵ مدل نظری پژوهش  …

مشاهده جزییات

تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران مراکز آموزشی مدیریت دولتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA84 تعداد صفحات:  ۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان همراه با فایل های SPSS فصل اول:          ۷ کلیات تحقیق     ۷ ۱-۱ مقدمه         ۸ ۱-۲ بیان مسئله    ۱۰ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۱۱ ۱-۴ اهداف تحقیق          ۱۲ ۱-۴-۱ هدف کلی          ۱۲ ۱-۴-۲ هدف های فرعی ۱۲ ۱-۵ فرضیه …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در اداره

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA83 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان همراه با فایل های SPSS فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه..۲ ۱-۲ بیان مسئله۴ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.۵ ۱-۴ اهداف تحقیق..۷ ۱-۴-۱ اهداف اصلی..۷ ۱-۴-۲ اهداف فرعی..۷ ۱-۵ فرضیه های تحقیق..۸ ۱-۵-۱ فرضیه اصلی۸ ۱-۵-۲ فرضیه های فرعی..۸ …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی منابع انسانی در ذوب آهن

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA82 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان همراه با فایلهای SPSS فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه .۳ ۱-۲ بیان مسئله۶ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷ ۱-۴ اهداف تحقیق .۸ ۱-۴-۱ هدف کلی .۸ ۱-۴-۲ هدف جزئی۸ ۱-۵ فرضیات تحقیق۸ ۱-۵-۱ فرضیه اهم.۸ ۱-۵-۲ …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA81 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه  فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان همراه با فایل های SPSS فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه..۲ ۱-۲بیان مسئله.۳ ۱-۳سوالات تحقیق.۴ ۱-۴اهمیت و ضرورت تحقیق..۵ ۱-۵ اهداف تحقیق..۶ ۱-۵-۱هدف کلی…۶ ۱-۵-۲اهداف فرعی۶ ۱-۶فرضیه های تحقیق۶ ۱-۶-۱فرضیه اصلی.۶ ۱-۶-۲فرضیه های فرعی.۶ ۱-۷مدل تحقیق…۷ ۱-۸تعاریف عملیاتی واژه ها۸ ۱-۸-۱تعاریف …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اداره آموزش و پرورش

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA80 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان همراه با فایل های SPSS فصل یک          ۴ کلیات   ۴ ۱-۱ مقدمه :       ۵ ۱-۲ بیان مسئله :  ۷ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق :    ۹ ۱-۴ اهداف تحقیق :        ۱۰ ۱-۴-۱  هدف اصلی :     ۱۰ ۱-۴-۲  هدف های …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات نظامهای اطلاعاتی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA79 تعداد صفحات: ۹۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان فصل اول:          ۶ کلیات تحقیق     ۶ ۱-۱ فرضیات تحقیق       ۷ ۱-۱-۱ فرضیه اهم:         ۷ ۱-۱-۲ فرضیه های اخص:           ۷ ۱-۲ بیان مسئله    ۷ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۹ ۱-۴ اهداف تحقیق          ۱۲ ۱-۴-۱ هدف کلی:         ۱۲ ۱-۴-۲ هدف …

مشاهده جزییات