بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش

کد محصول SA87

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه      ۲

۱-۲ بیان مسئله    ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق    ۶

۱-۴ اهداف تحقیق  ۸

۱-۴-۱ هدف کلی  ۸

۱-۴-۲ هدف جزئی۸

۱-۵ فرضیه های تحقیق۹

۱-۵-۱ فرضیه کلی  ۹

۱-۵-۲ فرضیه های جزئی ۹

۱-۶ مدل تحقیق    ۱۰

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها۱۱

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مدیریت مشارکتی

۲-۱ مقدمه   ۱۵

۲-۲ پیشینه مدیریت مشارکتی  ۱۶

۲-۳ تعاریف مشارکت    ۱۸

۲-۴ انواع مشارکت    ۱۹

۲-۵ اهمیت و مبانی لزوم  مشارکت کارکنان    ۲۰

۲-۶ اهداف مشارکت  کارکنان     ۲۲

۲-۷ شیوه های مشارکت  کارکنان در سازمان  ۲۲

۲-۸ شیوه های اجرایی نظام مدیریت مشارکت و زمینه تاریخی سیستم پیشنهادات کارکنان ۲۳

۲-۹ فوائد مشارکت کارکنان   ۲۴

۲-۱۰ ویژگی های مدیریت مشارکتی     ۲۶

۲-۱۱ راه های مشارکت و همکاری و عوامل مؤثر در ایجاد زمینه مشارکت کارکنان ۲۸

۲-۱۲ چرا مشارکت در سازمان ها کمرنگ است؟۲۹

۲-۱۳ مسائل دشوار مشارکت و موانع رسیدن به مشارکت    ۳۰

۲-۱۴ موافقین و مخالفین مشارکت کارکنان     ۳۱

۲-۱۵ سنجش مشارکت پذیری سازمان  ۳۲

۲-۱۶ تاریخچه و تجربیات قرن اخیر در مشارکت ۳۲

۲-۱۷ شورای مشارکت کارکنان در نظام ادواری ایران   ۳۵

۲-۱۸ هدف های شورای مشارکت کارکنان شامل     ۳۵

بخش دوم: اثر بخشی

۲-۱۹ تعریف اثربخشی   ۳۸

۲-۲۰ معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی  ۳۸

۲-۲۱مدل‌های اثربخشی سازمانی  ۴۱

۲-۲۲ ادغام معیارهای اثربخشی۴۶

۲-۲۳ مفهوم اثربخشی در مدیریت۴۶

۲-۲۴ ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی۴۷

۲-۲۵  ارزشیابی     ۴۷

۲-۲۶  اثربخشی منابع انسانی۴۸

۲-۲۷ هدف و ضرورت اثربخشی  ۴۹

بخش سوم: پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی    ۵۰

تحقیقات خارجی  ۵۲

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

۳-۱مقدمه    ۵۵

۳-۲روش تحقیق   ۵۶

۳-۳ جامعه آماری ۵۷

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری ۵۷

۳-۵ روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات   ۵۷

۳-۶ ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری  ۵۸

۳-۷ ابزار و روش های تجزیه و تحلیل داده ها   ۵۹

۳-۸ استفاده از آمار توصیفی     ۵۹

۳-۹ استفاده از آمار استنباطی یا تحلیلی   ۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه   ۶۱

۴-۲ آمار توصیفی داده ها    ۶۲

۴-۳ آمار استنباطی داده ها   ۶۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه   ۸۷

۵-۲ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم تحقیق   ۸۸

۵-۳ پیشنهادها  ۹۱

۵-۴ پیشنهادها برای تحقیقات بعدی   ۹۱

منابع

پرسشنامه اثر بخشی

پرسشنامه مدیریت مشارکتی