خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مدیریت / بررسی تأثیر سبک های رهبری (تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر) بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان

بررسی تأثیر سبک های رهبری (تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر) بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان

کد محصول SA85

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

همراه با فایل های SPSS

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه          ۲

۱-۲ بیان مسئله    ۳

۱-۳ هدف پژوهش         ۴

۱-۳-۱ هدف کلی          ۴

۱-۳-۲ اهداف جزئی      ۴

۱-۴ اهمیت و ضرورت پژوهش    ۴

۱-۵ مدل نظری پژوهش  ۵

۱-۶ فرضیه های پژوهش ۶

۱-۶-۱ فرضیه کلی         ۶

۱-۷ متغیرهای پژوهش    ۶

۱-۸ قلمرو مکانی            ۶

۱-۹ قلمرو زمانی            ۶

۱-۱۰ قلمرو موضوعی     ۶

۱-۱۱ تعریف اصطلاحات پژوهش            ۷

۱-۱۱-۱ تعاریف نظری   ۷

۱-۱۱-۲ تعاریف عملیاتی            ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی پژوهش

۲-۱مقدمه          ۱۲

۲-۲ مؤلفه های رهبری تحول آفرین          ۱۳

۲-۲-۱ رهبری عدم مداخله گر     ۱۵

۲-۲-۲ سبک رهبری خدمتگزار   ۱۶

۲-۲-۳ رهبر و رهبری خدمتگزار  ۱۷

۲-۴ ویژگی‌های رهبری خدمتگزار            ۲۰

۲-۵ مفهوم رهبری          ۲۱

۲-۶ تعریف رهبری         ۲۲

۲-۷ نظریه های رهبری    ۲۳

۲-۸ نظریه های رفتار رهبری        ۲۴

۲-۹ مدیریت رهبری (مدیریت تیمی)         ۲۸

۲-۹-۱ نظریه رهبری تبدیلی         ۲۹

۲-۹-۲ نظریه رهبری تیمی           ۲۹

۲-۹-۳ نظریه پویایی روان            ۳۰

۲-۹-۵ نظریه های وضعی و اقتضایی         ۳۰

۲-۹-۶ نظریه تنن بام و اشمیت     ۳۱

۲-۱۰ سبکهای رهبری و مدیریت  ۳۱

۲-۱۰-۱ رهبری فرهمند   ۳۱

۲-۱۰-۲ رهبری تحول گرا           ۳۲

۲-۱۱ رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی   ۳۲

۲-۱۲ رهبران آزاد منش و رهبران مستبد     ۳۲

۲-۱۳ ضرورت و اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی            ۳۳

۲-۱۴ مزایای توانمندسازی نیروی انسانی    ۳۳

۲-۱۵ موانع توانمندسازی نیروی انسانی      ۳۳

۲-۱۶ تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی  ۳۳

۲-۱۷ ویژگیهای کلی کارکنان توانمند      ۳۵

۲-۱۸ سه کلید موفقیت در راستای تواناسازی کارکنان:        ۳۶

۲-۱۹ مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان       ۳۸

۲-۲۰ رهنمودهای عمل برای تواناسازی گروه        ۳۸

پیشینه پژوهش    ۴۰

پژوهش های داخلی        ۴۰

پژوهش های خارجی      ۴۱

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱مقدمه          ۴۴

۳-۲ روش پژوهش          ۴۶

۳-۳ جامعه آماری           ۴۷

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری     ۴۷

۳-۵ ابزار گردآوری داده ها         ۴۷

۳-۶ پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی   ۴۸

۳-۶-۱ روایی پرسش‌نامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان            ۴۸

۳-۶-۲ پایایی پرسش‌نامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان            ۴۸

۳-۷ پرسش نامه  رهبری چند عاملی (MLQ)         ۵۰

۳-۷-۱ روایی پرسشنامه رهبری چند عاملی (MLQ)            ۵۰

۳-۷-۲ پایایی پرسشنامه رهبری چند عاملی (MLQ)           ۵۰

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه         ۵۴

۴-۲ تجزیه‌وتحلیل و توصیف داده های گردآوری‌شده        ۵۴

۴-۲-۱ توصیف نمونه آماری        ۵۴

۴-۳ تحلیل داده‌ها           ۵۷

۴-۳-۱ آزمون فرضیه های تحقیق ۵۸

۴-۳-۱-۱ آزمون فرضیه‌ی اول      ۵۸

۴-۳-۱-۲ آزمون فرضیه‌ی دوم     ۶۸

۴-۳-۱-۳ آزمون فرضیه‌ی سوم    ۸۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه         ۸۸

۵-۱ نتیجه گیری ۸۹

۵-۳ پیشنهادها    ۹۲

۵-۴ محدودیتها  ۹۲

پرسشنامه توانمندی

پرسشنامه سبک های رهبری

منابع

شکل ۴-۱: نمودار درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت        ۵۴

شکل ۴-۲: نمودار درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت ۵۵

شکل ۴-۳: نمودار درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب سن  ۵۶

جدول ۴-۱: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت   ۵۴

جدول ۴-۲: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت        ۵۵

جدول ۴-۳: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب سن         ۵۶

جدول ۴-۵: ضریب همبستگی متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری تحول‌آفرین       ۵۹

جدول ۴-۶: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری تحول‌آفرین            ۶۰

جدول ۴-۷: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری تحول‌آفرین     ۶۱

جدول ۴-۸: ضریب همبستگی متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین    ۶۱

جدول ۴-۹: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین         ۶۱

جدول ۴-۱۰: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین            ۶۲

جدول ۴-۱۲: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین      ۶۲

جدول ۴-۱۳: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین          ۶۳

جدول ۴-۱۴: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین ۶۳

جدول ۴-۱۵: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین      ۶۴

جدول ۴-۱۶: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفری            ۶۴

جدول ۴-۱۷: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین            ۶۵

جدول ۴-۱۸: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین      ۶۵

جدول ۴-۱۹: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین          ۶۵

جدول ۴-۲۰: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین            ۶۶

جدول ۴-۲۱: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین      ۶۶

جدول ۴-۲۲: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین          ۶۶

جدول ۴-۲۳: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین            ۶۷

جدول ۴-۲۴: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین     ۶۷

جدول ۴-۲۵: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین         ۶۷

جدول ۴-۲۶: نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک رهبری تبادلی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و ابعاد آن ۶۹

جدول ۴-۲۷: ضریب همبستگی متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری تبادلی ۷۰

جدول ۴-۲۸: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری تبادلی      ۷۰

جدول ۴-۳۰: ضریب همبستگی متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی         ۷۱

جدول ۴-۳۱: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی   ۷۱

جدول ۴-۳۲: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی      ۷۳

جدول ۴-۳۳: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی        ۷۳

جدول ۴-۳۴: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی ۷۳

جدول ۴-۳۵: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی      ۷۳

جدول ۴-۳۶: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی         ۷۳

جدول ۴-۳۷: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی  ۷۴

جدول ۴-۳۸: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی       ۷۴

جدول ۴-۳۹: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی        ۷۵

جدول ۴-۴۰: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی ۷۵

جدول ۴-۴۱: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی      ۷۶

جدول ۴-۴۲: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی        ۷۶

جدول ۴-۴۳: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی ۷۷

جدول ۴-۴۴: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی      ۷۷

جدول ۴-۴۵: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی       ۷۸

جدول ۴-۴۶: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی ۷۸

جدول ۴-۴۷: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی     ۷۹

جدول ۴-۴۸: نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک رهبری عدم مداخله‌گر با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان            ۸۰

جدول ۴-۴۹: ضریب همبستگی متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر            ۸۱

جدول ۴-۵۰: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر     ۸۱

جدول ۴-۵۱: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر          ۸۱

جدول ۴-۵۲: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر           ۸۲

جدول ۴-۵۳: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر    ۸۲

جدول ۴-۵۴: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر        ۸۲

جدول ۴-۵۵: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر           ۸۳

جدول ۴-۵۶: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر     ۸۳

جدول ۴-۵۷: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر         ۸۳

جدول ۴-۵۸: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر           ۸۴

جدول ۴-۵۹: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر    ۸۴

جدول ۴-۶۰: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر        ۸۴

جدول ۴-۶۱: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر           ۸۵

جدول ۴-۶۲: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر    ۸۵

جدول ۴-۶۳: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر        ۸۵

جدول ۴-۶۴: ضریب همبستگی متغیر ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر          ۸۶

جدول ۴-۶۵: نتایج تحلیل رگرسیون متغیر ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر   ۸۶

جدول ۴-۶۶: ضرایب رگرسیونی متغیر ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر        ۸۶