بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی

کد محصول SA81

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه  فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

همراه با فایل های SPSS

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه..۲

۱-۲بیان مسئله.۳

۱-۳سوالات تحقیق.۴

۱-۴اهمیت و ضرورت تحقیق..۵

۱-۵ اهداف تحقیق..۶

۱-۵-۱هدف کلی…۶

۱-۵-۲اهداف فرعی۶

۱-۶فرضیه های تحقیق۶

۱-۶-۱فرضیه اصلی.۶

۱-۶-۲فرضیه های فرعی.۶

۱-۷مدل تحقیق…۷

۱-۸تعاریف عملیاتی واژه ها۸

۱-۸-۱تعاریف عملیاتی…۸

۱-۹ متغییرهای تحقیق.۹

۱-۹-۱ متغییر مستقل…۹

۱-۹-۲متغییر وابسته.۹

۱-۱۰ قلمرو تحقیق..۹

۱-۱۰-۱قلمرو موضوعی.۹

۱-۱۰-۲ قلمرو زمانی..۹

۱-۱۰-۳قلمرو مکانی..۹

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: عملکرد کارکنان

۲-۱ مقدمه۱۱

۲-۲ دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد۱۱

۲-۳ میانگین زمانی ارزیابی عملکرد…۱۲

۲-۴ معیارهای ارزیابی عملکرد..۱۳

۲-۵ روشهای مختلف ارزیابی عملکرد…۱۴

۲-۵-۱ روش امتیازبندی۱۴

۲-۵-۲ روش رتبه‌بندی مستقیم..۱۵

۲-۵-۳ روش‌های غیر متدوال۱۵

۲-۶ روش حصول اطمینان از برابری ارزیابی های انجام شده در مورد کلیه کارکنان..۱۶

۲-۷ هدف نهایی از ارزیابی عملکرد…۱۶

۲-۸ مفهوم ارزشیابی عملکرد۱۷

۲-۹ رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد..۱۸

۲-۱۰ روشهای ارزشیابی عملکرد…۱۹

۲-۱۱ خطاهای بالقوه در سیستم‌های ارزشیابی عملکرد۲۰

۲-۱۲ عوامل و ویژگیهای موثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزشیابی عملکرد.۲۲

بخش دوم : اهمیت آموزش

۲-۱۳ آموزش.. ۲۴

۲-۱۴آموزش مدیران آموزشی..۲۴

۲-۱۵ مفهوم آموزش ضمن خدمت …۲۵

۲-۱۶ آموزش ضمن خدمت کارکنان۲۷

۲-۱۷ تاریخچه آموزش ضمن خدمت۲۹

۲-۱۸ اهداف آموزش ضمن خدمت ..۳۱

۲-۱۹ دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت…۳۳

۲-۲۰ اصول آموزش ضمن خدمت۳۵

۲-۲۱ فرایند آموزش کارکنان…۳۶

۲-۲۱-۱ تعیین نیازهای آموزشی۳۶

۲-۲۱-۲  تعیین اهداف آموزشی۳۶

۲-۲۲ انتخاب روش های آموزشی.۳۷

۲-۲۳ شیوه های آموزش ضمن خدمت..۳۷

۲-۲۴ شیوه های آموزش به لحاظ زمان…۳۹

۲-۲۵ شیوه های آموزش به لحاظ هدف.۴۰

بخش سوم: پیشینه تحقیق

۲-۲۷ پیشینه داخلی ..۴۱

۲-۲۸ پژوهش‌های خارجی …۴۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳- ۱  مقدمه..۴۷

۳ – ۲  روش تحقیق…۴۷

۳-۳ روش تحقیق در این مطالعه.۴۸

۳ – ۴ جامعه آماری.. ۴۹

۳ – ۵  روش جمع آوری اطلاعات ۴۹

۳ – ۶ ابزار اندازه گیری ۵۰

۳-۷ روایی و پایایی…۵۰

۳-۷-۱  روائی ( اعتبار) .۵۰

۳-۷-۲ پایائی…۵۰

۳ – ۸ ابزار اندازه گیری ۵۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه۵۳

۴-۲ آمار توصیفی ۵۴

۴-۳ آمار توصیفی متغییرهای پژوهش پرسشنامه عملکرد کارکنان…۵۷

۴-۴ تحلیل آماری داده ها..۶۰

۴-۴-۱ آزمون نیکویی برازش توزیع نمونه.۶۰

۴-۵ آزمون فرضیه ها۶۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه۶۷

۵-۲ نتیجه گیری فرضیه ها.۶۸

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش .۶۹

۵-۴ پیشنهادها…۷۰

منابع

پرسشنامه ها

چکیده:

امروزه آموزش های ضمن خدمت عوامل مؤثری در افزایش عملکرد کارکنان سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها  هرگونه کاهش کیفیت، خدمات و تولید کالا را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه آینده به طور گسترده ای به وسیله ی هنجارهای فرهنگی، ارزش ها و اعتقادها تعیین می شود.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهرستان قروه در سال ۹۳-۱۳۹۲می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل تعداد ۳۵ نفر از کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهرستان قروه بودند در این تحقیق برای استخراج حجم نمونه از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. بنابراین با توجه به تمامی تحقیقات انجام شده می توان نتیجه گرفت بین تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان قروه در سال ۹۳-۱۳۹۲ رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: آموزش های ضمن خدمت، عملکرد کارکنان