مقاله انگلیسی تأثیر جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت و عملکرد حسابرسی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۲۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H896

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Accounting & Organizational Change

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تأثیر جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت و عملکرد حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

Effects of organizational climate, role clarity, turnover intention, and workplace burnout on audit quality and performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H896)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف این مقاله بررسی تأثیر فرسودگی شغلی حسابرسان بر کیفیت و عملکرد حسابرسی است. همچنین بررسی می کنیم که آیا ویژگی های جمعیت شناختی شامل جنسیت، گروه سنی، تحصیلات و موقعیت های شغلی بر تصمیمات حسابرسان در راستای فرسودگی شغلی، کیفیت حسابرسی و عملکرد تأثیر می گذارد یا خیر.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – پرسشنامه‌ای در بین نمونه‌ای از حسابرسان از ده شرکت برتر حسابرسی در یک بازار نوظهور که شرکت های BIG-4  را نیز شامل می شد، توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها  از تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که فرسودگی شغلی پیامدهای منفی هم برای حسابرس و هم برای مؤسسه حسابرسی دارد. در حالی که جو سازمانی خوب با کیفیت حسابرسی، تصمیمات غیراخلاقی و عملکرد حسابرسی ارتباط منفی و معناداری دارد، شفافیت نقش با کیفیت و عملکرد حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری دارد و با تصمیمات غیراخلاقی ارتباط  معنادار ندارد. همچنین، قصد ترک شغل با تصمیم غیراخلاقی، کیفیت حسابرسی و عملکرد ارتباط مثبت و معناداری دارد.

نوآوری/ارزش – این تحقیق یکی از اولین تحقیقاتی است که بر فرسودگی شغلی حسابرس که  بر کیفیت و عملکرد حسابرسی در یک بازار نوظهور تاثیرگذار است و با عوامل مختلف اجتماعی-اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در مقایسه با بازارهای توسعه یافته شناخته می شود، می پردازد. حسابرسان، قانون گذاران و سیاست گذاران حرفه ای می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند.

واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی حسابرسان، کیفیت حسابرسی، قصد ترک شغل، جو سازمانی، شفافیت نقش، عملکرد حسابرسی

Abstract

Purpose – This paper aims to examine the effect of the auditors’ burnout determinates on audit quality and performance. It also analyses whether the demographic characteristics of gender, age group, education and job positions affect auditors’ decisions for burnout, audit quality and performance.

Design/methodology/approach – A questionnaire was distributed on a sample of auditors in the top ten auditing firms in an emerging market including the Big 4. Factor analysis, correlation matrix and structural equation modeling were used for the analysis of the collected data and testing the developed hypotheses.

Findings – The results show that burnout has negative consequences for both the auditor and the auditing firm. While good organizational climate has a negative significant association with audit quality, nonethical decisions and audit performance, role clarity has positive significant association with the audit quality and performance and has an insignificant association with nonethical decisions. Also, turnover intention has significant positive association with nonethical decision, audit quality and performance.

Originality/value – This research is among the first to focus on auditor’s burnout determinates on audit quality and performance in an emerging market characterized by different socioeconomic, political and cultural factors compared with those of developed markets. Auditors, regulators and professional policymakers can benefit from the results of this research.

Keywords: Auditors’ burnout, Audit quality, Turnover intention, Organizational climate, Role clarity, Audit performance

۱.Introduction

Burnout in the literature results from emotional exhaustion and physical tiredness (Beck et al., 2013; Utami and Supriyadi, 2013; Tang et al., 2014; Al Shbail and Al Shbail, 2020). Prior literature indicated that burnout (as shown in the emotional and physical exhaustion component in the workplace) is common among auditors who often experience high levels of stress, fatigue and may have cynical attitudes toward their clients and colleagues (Cropanzano et al., 2003; Daugherty and Dickins, 2009; Jones et al., 2010; Herda and Lavelle, 2012; Salehi et al., 2020). Auditing is a profession characterized by specific deadlines, especially in the busy season and professional exams and work overload causing limited time for auditors to enjoy their personal life. Due to such pressure and continued challenges to meet deadlines, audit firms face high employment turnover rates. External auditors experience burnout exceeding the average level compared to other professions (Danudoro et al., 2021). Burnout is a state of mind faced by auditors when they are extremely tired, causing them not to work effectively and efficiently. Moreover, because of the COVID-19 pandemic, many employees and top-level management were laid off in response to the slowing economy. Auditors face significant mental and health challenges virtually performing their audit tasks with inability to collect sufficient evidence due to social distance and working outside their offices. The problems and challenges affecting auditors during the pandemic lead to a feeling of increased emotional exhaustion among auditors in many audit firms. The accounting literature claims higher job turnover, poor job performance and dissatisfaction as major consequences of burnout for both auditors and audit firms (Herda and Lavelle, 2012; Annelin and Svanström, 2022)…

۵.Discussion and conclusions

The audit profession is one of the high-stress level professions. Auditors face critical stress sources in their workplace causing several problems and challenges. Such challenges presented in role conflict, role ambiguity, role overload associated with organizational climate and role clarity in addition to high turnover intentions causing work burnout of the auditor and reduced audit quality and performance. Previous studies have assessed the burnout with many variables to indicate its negative consequences on employees and organizations. This paper examines the impact of the burnout determinates on the audit outcomes in auditing firms…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ۲۰۲۳ حسابداری

دانلود مقاله در مورد حسابرسی

دانلود مقاله درباره کیفیت حسابرسی

دانلود مقاله در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله در مورد فرسودگی شغلی

دانلود مقاله در مورد جو سازمانی

دانلود مقاله در مورد روانشناسی شغلی 

مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه