لیست Expert Systems With Applications

مقاله انگلیسی با ترجمه پیش بینی ورشکستگی با استفاده از نسبت های مالی تصویر شده و شبکه های عصبی کانولوشن

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 40  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  34000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده استفاده از رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی در هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

مقاله بیس 2003

  • سال نشر: 2003 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 13000 تومان

مشاهده جزییات