اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M790

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله: International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  ۲۴ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

عنوان انگلیسی:

Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی پایدار بر رابطه ی بین رضایت مشتری با نوآوری در هتل های سوئدی است. هتل های مورد مطالعه به چهار گروه بر اساس مشارکت آنها در دو شیوه مدیریت منابع انسانی پایدار، تقسیم شدند.  یافته ها نشان می دهد که ارتباط بین نوآوری و رضایت مشتری بستگی به شیوه های مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان دارد. اگرچه نوآوری و شیوه های مدیریت منابع انسانی پایدار بر رضایت مشتری تاثیر مثبت می گذارد،  اثر متقابل آنها نشان می دهد که یکی می تواند جایگزین دیگری برای دستیابی به رضایت مشتری بهتری شود. این مطالعه نشان می دهد که شیوه های مدیریت منابع انسانی پایدار، توانایی هتل در ایجاد نوآوری و رضایت مشتریان را افزایش می دهد.رابطه بین شیوه های پایدار مدیریت منابع انسانی و نوآوری مورد بحث قرار گرفته است.

۱.مقدمه

نوآوری  ها به عنوان عناصر مهم بقای اقتصادی و رشد در ادبیات مهمان نوازی  هستند (برای مثال Binder و همکاران، ۲۰۱۳، Orfila-Sintes و Matsson، ۲۰۰۹؛ Ottenbacher، ۲۰۰۷؛ Wikhamn و همکاران، ۲۰۱۸). تاثیر مثبت آنها به خوبی بازشناسی شده است. برای مثال، گزارش شده است هتل های نوآور در چارچوب نرخ اشغال  (Mattsson و Orfila-Sintes، ۲۰۱۴) و وفاداری مشتری  (Tsai، ۲۰۱۷) عملکرد بهتری دارند. Chadee و Mattsson (1996) نشان می دهند که خدمات و محصولات جدید نوآورانه عملکرد مالی و شهرت هتل را بهبود می بخشند. Storey و Easingwood (1998) نیز پیوندی را بین رفتار نوآورانه و شهرت هتل شناسایی می کنند. Hjalager (2010) و Hall و Williams (2008) استدلال می کنند که نوآوری ها تاثیرات مثبتی بر ترجیح مشتری، کیفیت خدمات، بهره وری کارمند، ارزش بازار شرکت و سهام آن و حفظ مشتری دارند. نوآوری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی علارغم اهمیتش، یک چالش بزرگ است که صنعت مهمان نوازی در سرتاسر دنیا با آن مواجه است (Hjalager، ۲۰۰۲؛ Miralles، ۲۰۱۰، Ottenbacher و Gnoth، ۲۰۰۵). برخی از گزارشات تحقیقات حاکی از آنند که ارتباط عملکرد- نوآوری می تواند به عوامل سازمانی بستگی داشته باشد، مانند خط مشی ها و فعالیت های مدیریت منابع انسانی پیاده سازی شده (Wheatley و Doty، ۲۰۱۰).

۵.بحث

هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر گذاری فعالیت های مدیریت منابع انسانی پایدار بر ارتباط بین تولید نوآوری و رضایت مشتری می باشد. تحلیل های مختلف  واریانس مدلی را نشان می دهند که توضیح می دهد واریانس در رضایت مشتری واریانسی تعاملی است. یافته های مبنی بر پاسخ ها از مدیران هتل پیشنهاد می کنند که هم فعالیت های منابع انسانی پایدار و هم نوآوری تاثیرات مثبت و مستقیمی بر رضایت مشتری دارند. این یافته ها همراستای تحقیق قبلی در بخش هتل هستند که بر اثر مدیریت منابع انسانی (Chand، ۲۰۱۰؛ Choi و Chu، ۲۰۰۱، Dhar، ۲۰۱۵؛ Mohammed، ۲۰۱۶؛ Tsaur و Lin، ۲۰۰۴) و نوآوری (Hall و Williams، ۲۰۰۸؛ Hjalager، ۲۰۱۰؛ Tsai، ۲۰۱۷) بر عملکرد سازمانی غیرمالی تاکید می کنند. همچنین این مطالعه شواهد نقش مثبت مدیریت منابع انسانی پایدار را در مشارکت هتل در نوآوری گزارش می کند. نکته جالب این است که تعامل  بین فعالیت های منابع انسانی پایدار و نوآوری حاکی از آن است که هتل ها می توانند از طریق دو رویکرد به رضایت بالای مشتری برسند: تاکید بر فعالیت های منابع انسانی پایدار یا تاکید بر تولید نوآوری. این یافته ها غیرمنتظره هستند: به جای تکمیل همدیگر با یک تاثیر کلی مشترک، به نظر می رسد فعالیت های منابع انسانی پایدار و نوآوری همدیگر را در توضیح رضایت مشتری جایگزین می کنند. این قضیه چطور می تواند توضیح داده شود؟

Abstract

The purpose of this paper is to explore how sustainable human resource management (HRM) practices impact the innovation-customer satisfaction relationship in Swedish hotels. Responding hotels were profiled into four groups based on their involvement in two sustainable HR practices. The findings indicate the relationship between innovation and customer satisfaction is dependent on sustainable HR practices in the organization. Although innovation and sustainable HR practices impact customer satisfaction positively, their interaction suggests that the one can substitute the other to achieve superior customer satisfaction. The study concludes that sustainable HR practices enhance a hotel’s capability to innovate and to have satisfied customers. The relationship between sustainable HR practices and innovation is discussed.

Introduction

Innovations are identified as an important catalyst for economic survival and growth in the hospitality literature (e.g., Binder et al., 2013; Orfila-Sintes and Mattsson, 2009; Ottenbacher, 2007; Wikhamn et al., 2018). Their positive impact is well recognized. For instance, innovative hotels are reported to perform better in terms of occupancy rate (Mattsson and Orfila‐Sintes, 2014) and customer loyalty (Tsai, 2017). Chadee and Mattsson (1996) show that innovative new products and services improve the financial performance and reputation of a hotel. Storey and Easingwood (1998) also identify a positive link between innovation behavior and hotel reputation. Hjalager (2010) and Hall and Williams (2008) argue that innovations have positive impacts on customer preference, service quality, employee productivity, firms’ market value and share, and customer retention. Despite its significance, innovation and its relationship with organizational performance is a major challenge facing the hospitality industry globally (Hjalager, 2002; Miralles, 2010; Ottenbacher and Gnoth, 2005). Some research reports indicate that the innovation-performance relationship may depend on organizational factors, such as implemented HRM policies and practices (Wheatley and Doty, 2010).

HRM policies and practices have an impact on customer satisfaction, service quality and hotel performance (Chand, 2010; Dhar, 2015). This is because human interaction in service delivery is critical for customer experience (Tsaur and Lin, 2004). This suggests that although the survival and growth of the service sector relies on innovative services, labor-intensive industries are equally dependent on the performance of the employees (El Masry et al., 2004; Mohamed, 2016).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت

مقالات مدیریت هتل

مقالات مدیریت منابع انسانی

مقالات رفتار سازمانی

مقالات رضایت مشتری

مقالات نوآوری سازمانی

مقالات مدیریت دولتی

مقالات رفتار مشتری

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات پایداری سازمان