اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات غیر مالی بر موفقیت شرکت

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1358

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Accounting Information Systems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۸۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات غیر مالی بر موفقیت شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of information systems and non-financial information on company success

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه توسعه و ارزیابی مدلی برای اندازه‌گیری تأثیر کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری، کیفیت سیستم کنترل داخلی و کیفیت اطلاعات غیر مالی بر موفقیت شرکت (موفقیت تصمیم‌گیری و عملکرد غیرمالی) می باشد. این مدل به صورت تجربی با داده های جمع آوری شده از مدیران ۳۸۱ شرکت پرتغالی بررسی شده است. ما از مدل سازی معادلات ساختاری در تحلیل روابط علی بین سازه های مختلف استفاده می کنیم. نتایج نشان می‌دهد که کیفیت سیستم‌های اطلاعات و کنترل (کنترل داخلی و حسابداری) تأثیر مستقیم بر کیفیت اطلاعات غیر مالی و تأثیر غیرمستقیم بر موفقیت تصمیم‌گیری دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که اطلاعات غیرمالی با کیفیت به طور مستقیم به عملکرد غیر مالی کمک نمی کند، بلکه به طور غیرمستقیم از طریق موفقیت در تصمیم گیری کمک می کند. اثبات شد که متغیرهای اکتشافی برای عملکرد غیر مالی شرکت ها بسیار مهم هستند و  ۶۲%  از واریانس آن را به خود اختصاص می دهند. تحقیقات قبلی در درجه اول بر کیفیت اطلاعات مالی و عملکرد مالی تمرکز دارد. این مطالعه اولین مطالعه ای است که به طور تجربی ثابت می کند که سیستم های اطلاعاتی و کنترلی به شفافیت و مربوط بودن ارزش اطلاعات غیرمالی و در نتیجه موفقیت کسب و کار کمک می کنند.

کلمات کلیدی: کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری، کیفیت سیستم کنترل داخلی، کیفیت اطلاعات غیر مالی، موفقیت تصمیم گیری، موفقیت شرکتی

۱.مقدمه

امروزه نیاز فوری برای سازگاری شرکت ها با محیط های دائما متغیر کسب و کار وجود دارد. این محیط ها مدیران را در معرض داده های حجیم قرار می دهند که منجر به نیاز به تبدیل آنها به اطلاعات مرتبط با ارزش برای تصمیم گیری می شود. سیستم های اطلاعاتی نقش مهمی در مدیریت کسب و کار دارند زیرا مدیران و سایر ذینفعان نیازمند آن هستند که سیستم های اطلاعاتی،  اطلاعات مفید و باکیفیت تولید کنند. با این حال، “یک مشکل عمده ای که ذینفعان گزارشگری مالی با آن مواجه هستند، نیاز به اطلاعات معتبر برای کمک به فرآیند تصمیم گیری است” (فریزر، ۲۰۲۰، ص ۲۸). ادبیات جدید ،  اهمیت در نظر گرفتن  اطلاعات مالی و مجموعه ای جامع از شاخص های غیر مالی در فرآیند تصمیم گیری را برجسته می کند (سیورز و همکاران، ۲۰۱۳). مکمل بودن اطلاعات مالی و غیر مالی در چندین مطالعه بررسی شده است (به عنوان مثال، امیر و لو، ۱۹۹۶؛ کالن و همکاران، ۲۰۱۰). برای مثال، شولین (۱۹۹۶، ص ۳۱)، با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های تلفن همراه، به این نتیجه رسید که اطلاعات مالی پس از گنجاندن اطلاعات غیرمالی، ارزشمند و مرتبط(مرتبط با ارزش) هستند و اطلاعات غیرمالی که آنها بررسی می‌کنند به خودی خود مرتبط با ارزش بوده و همچنین مکمل اطلاعات مالی هستند. در واقع، اطلاعات غیرمالی بر رفتار مدیر در تصمیم گیری تأثیر می گذارد (کوهن و همکاران، ۲۰۱۲)…

۵.نتیجه گیری ها و بحث

حسابداری ابزار مهمی برای مدیریت است. برای اختر و لیو (۲۰۱۸، ص ۳۹۰)، مزایای استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط حسابداری در تصمیم گیری آشکار است، و “باید توسط ارزیاب های خارجی و داخلی شرکت برای هدایت بهتر تصمیمات استفاده شود”. سیستم های اطلاعاتی زمانی مفید و قدرتمند خواهند بود که اطلاعات ارائه شده توسط آنها به طور موثر در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد (سجادی و همکاران، ۲۰۰۸).

ادبیات نشان می دهد که موفقیت تصمیم گیری و عملکرد تجاری متعاقب آن به عوامل متعددی بستگی دارد (به عنوان مثال، سجادی و همکاران، ۲۰۰۸؛ آنگورو، ۲۰۱۸؛ باگ و همکاران، ۲۰۲۱). در این زمینه، هدف این مطالعه توسعه و آزمایش مدلی برای تحلیل وابستگی موفقیت تجاری به کیفیت سیستم کنترل داخلی، کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری و کیفیت اطلاعات غیر مالی است.

بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه آنلاین – که برای مدیران سطح بالای تعدادی از شرکت های پرتغالی فرستاده شد – چهار رابطه از پنج رابطه مستقیم مدل را اعتبارسنجی و تأیید کردیم…

Abstract 

This study aims to develop and evaluate a model that seeks to measure the impact of Accounting Information System Quality, Internal Control System Quality and Non-Financial Information Quality on company success (Decision-Making Success and Non-Financial Performance). This model is empirically tested with data obtained from the managers of 381 Portuguese companies. We use structural equation modelling in the analysis of causal relationships between different constructs. The results show that information and control systems quality (accounting and internal control) have a direct impact on Non-Financial Information Quality and an indirect impact on Decision-Making Success. The results also indicate that Quality Non-Financial Information does not contribute directly to Non-Financial Performance but contributes indirectly via Decision- Making Success. The exploratory variables prove to be crucial for the companies’ Non-Financial Performance, accounting for its 62% variance. Previous research focuses primarily on financial information quality and financial performance. This study is the first to empirically prove that information and control systems contribute favourably to the transparency and value-relevance of non-financial information and, consequently, to business success.

Keywords: Accounting information system quality, Internal control system quality, Non-financial information quality, Decision-making success, Corporate success

۱.Introduction

 Today there is an urgent need for companies to adapt to the constantly changing business environment. This environment exposes managers to voluminous data, which leads to the need to convert it into value-relevant information for decision-making. Information systems play an important role in business management because managers and other stakeholders requires that information systems produce useful and quality information. However, ‘a major problem that stakeholders of financial reporting face is the need for credible information to assist in the decision-making process’ (Frazer, 2020, p. 28). The most recent literature highlights the importance of considering in the decision-making process not only financial information, but also a comprehensive set of non-financial indicators (Sievers et al., 2013). The complementarity between financial and non-financial information is highlighted in several studies (e.g., Amir and Lev, 1996; Callen et al., 2010). For instance, Shevlin (1996, p. 31), using a sample of cellular phone companies, concluded that the financial information is value-relevant after the inclusion of the non-financial information and that the nonfinancial information they examine is value-relevant by itself and also incremental to the financial information. In fact, nonfinancial information influences manager behaviour in decision-making (Cohen et al., 2012)…

۵.Conclusions and discussion

 Accounting is an important tool for management. For Akhtar and Liu (2018, p. 390), the benefits of using information provided by accounting in decision-making are obvious, and they ‘should be used by the external and internal evaluators of the company, to guide better decisions’. Information Systems will be useful and powerful when information provided by them is used effectively in the decision-making process (Sajady et al., 2008).

 The literature suggests that Decision-Making Success and consequent business performance depends on several factors (e.g., Sajady et al., 2008; Anggoro, 2018; Baugh et al., 2021). In this context, the aim of this study is to develop and test a model to analyse the dependence of business success on the Internal Control System Quality, Accounting Information System Quality, and Non-Financial Information Quality.

 Based on the results from an online questionnaire taken by top managers of a significant number of Portuguese firms, we validated four out of five direct relationships of the model…

مقالات مرتبط با این موضوع

جدیدترین مقالات مدیریت

جدیدترین مقالات حسابداری

مقاله جدید در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری

مقاله جدید در مورد گزارشگری مالی

مقاله جدید در مورد کیفیت اطلاعات حسابداری

مقاله جدید درباره تصمیم گیری

مقاله جدید در مورد سیستم های اطلاعات

دانلود مقاله ISI