اطلاعیه

مقاله ترجمه شده استفاده از اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در برابر حسابداری وجه نقد

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده تصمیم گیری سازمانی

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری تعهدی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده نقدینگی

ترجمه مقاله حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H298

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : استفاده از اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در برابر حسابداری وجه نقد

عنوان انگلیسی:

Harnessing Financial Information in Investors Decissions: Accrual Accounting versus Cash Accounting

چکیده فارسی:

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل تاثیر ارزش افزوده اطلاعات توسعه یافته مطابق با دو سیستم حسابداری اصلی برای تصمیمات سرمایه گذاری، با تاثیر مستقیم برروی جمع آوری سرمایه بازار شرکت های فهرست شده می باشد. به منظور دستیابی به نتایج تحقیقاتی، در این مطالعه ما به تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی خاص، جمع آوری شده برای یک نمونه از ۶۵ شرکت فهرست شده رومانی در بورس اوراق بهادار بوخارست ، بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ پرداختیم.

برای تجزیه و تحلیل داده به کار رفته، مدل های اقتصادسنج از متون، براساس تجزیه و تحلیل متعدد رگرسیون و تطبیق با اهداف تحقیقاتی، مورد استفاده قرار گرفتند. در این سطح مطالعه، نفوذ اطلاعات به دست آمده براساس استفاده از حسابداری وجه نقد (اندازه گیری شده از طریق جریان وجه نقد از عملیات، جریان وجه نقد از سرمایه گذاری و جریان وجه نقد از بودجه) و براساس استفاده از حسابداری تعهدی (اندازه گیری شده از طریق تنوع عملیات و درآمد خالص) برروی دستاورهای سرمایه شرکت های فهرست شده، برآورد و بررسی گردیدند. نتایج تحقیقاتی، رشد اهمیت ارزش اطلاعات به دست آمده براساس استفاده از حسابداری تعهدی در مقایسه با ارزش به دست آمده در نتیجه استفاده از حسابداری وجه نقد، در شرکت های فهرست شده رومانی را نشان دادند.

کلمات کلیدی: اطلاعات مالی، سرمایه گذاران، حسابداری تعهدی، حسابداری وجه نقد، اهمیت ارزش؛

۱. مقدمه

نوسان بازارهای مالی باعث تولید نگرانی برای سرمایه گذاران در خصوص بهبود دائمی بهره وری در فرآیند تصمیم گیری مربوط به تعیین موقعیت سرمایه های موجود، می گردد. به منظور اثبات تصمیمات خود، سرمایه گذاران بایستی از اطلاعات مالی مطابق با معیارهای کیفیت، در تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده تاثیر برروی بازده سرمایه سرمایه گذاری شده، استفاده نمایند. صورت های مالی منتشر شده توسط نهادهای اقتصادی، حمایت اطلاعاتی چشمگیری فراهم نموده، که برای عوامل محیطی اقتصاد و کمک به محدودسازی عدم قطعیت مربوط به فرآیند انتقال سرمایه ضروری هستند.

اطلاعات به دست آمده از صورت مالی سالانه بایستی مطابق با الزام اعلام دقیق موقعیت و عملکرد مالی برای نهاد گزارش دهنده باشند. در این راستا، اطلاعات مالی بایستی برخی معیارهای کیفی را رعایت کنند.

اگرچه حسابداری به طرز چشمگیری هنجار شده است، همچنان دیدگاه های مختلفی در خصوص نشان دادن واقعیت اقتصادی در ساختارهای خاص داشته (حسابداری تعهدی ، حسابداری وجه نقد)، بنابراین بحث های بسیاری در خصوص استفاده از بازده اطلاعاتی وجود دارد.

بازار سرمایه رومانی که همچنان در فرآیند تکامل قرار دارد، نگران وابستگی سرمایه گذاران به اطلاعات دست یافته می باشد. در این زمینه، بحث در خصوص اهمیت اطلاعات و اصول براساس تایید توانایی و کاربرد آن هاست.

این مطالعه به تجزیه و تحلیل تاثیر اطلاعات حاصل از تعبیه اصول حسابداری تعهدی (صورت گرفته از طریق شاخص عملکرد – عملیات و نتیجه خالص) و اطلاعات مربوط به حسابداری وجه نقد (ترکیب شده از طریق جریان های وجه نقد) برروی تصمیمات سرمایه گذاری مالکان سرمایه موجود (بیان شده از طریق تکامل دستاوردهای سرمایه) می پردازد.

Abstract

This study aims to analyze the influence of the value added of the information developed according on the two main accounting systems for investment decision making, with direct impact on the market capitalization of the listed companies. To obtain the research results, in the study were analyzed specific financial information, collected for a sample of 65 Romanian listed companies on the Bucharest Stock Exchange, between 2011 and 2013. For data analysis were used econometric models from the literature, based on the multiple regression analysis and adapted to the research objectives. At the level of the study, there was estimated and tested the influence of the information attained based on the use of cash accounting (quantified through the cash flow from operations, cash flow from investing and cash flow from financing) and based on the use of accrual accounting (quantified through the variation of the operating and net income) on the capital gains yield of listed companies. Research results show a growth of the value relevance of the information obtained based on the use of accrual accounting compared to the ones obtained as a result of cash accounting use, in the case of Romanian listed companies.

Keywords: financial information, investors, accrual accounting, cash accounting, value relevance;