مبانی نظری و تئوری ها

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی مناسب برای مطالعه و تکمیل تحقیقات علمی و پژوهشی

عملکرد تحصیلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR80 تعداد صفحات :    ۲۳  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۷۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد عملکرد تحصیلی   فهرست مطالب مبانی نظری عملکرد تحصیلی ۱ تعاریف عملکرد تحصیلی       ۳ عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی        ۴ آموزش راهبردهای فراشناختی        ۴ محیط خانواده …

مشاهده جزییات

اضطراب امتحان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR79 تعداد صفحات :   ۲۷   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۸۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد اضطراب امتحان  فهرست مطالب مبانی نظری اضطراب امتحان ۱ علایم اضطراب ۳ مدل‌ها و نظریه‌های اضطراب امتحان  ۳ نظریه توجهی– شناختی       ۳ مدل اضطراب موقعیت– …

مشاهده جزییات

سرطان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR78 تعداد صفحات :   ۱۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۶۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سرطان   فهرست مطالب سرطان ۱ تاریخچه        ۱ سرطان چه نوع بیماری است؟ ۲ نام گذاری انواع سرطان ها:    ۲ تفاوت مولکولی سلول سالم و سرطانی         …

مشاهده جزییات

سازگاری روانشناختی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR77 تعداد صفحات :  ۲۰    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۶۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سازگاری روانشناختی  فهرست مطالب سازگاری روانشناختی ۱ ملاک و معیار سازگاری        ۳ برخی از خصوصیات انسان سازگار به شرح زیر است: ۴ مهارت های سازگاری …

مشاهده جزییات

روان درمانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR76 تعداد صفحات :   ۲۴   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۷۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  روان درمانی    فهرست مطالب روان درمانی    ۱ روان درمانی چیست؟  ۱ انواع روان درمانی       ۲ روان درمانی حمایتی  ۳ اهداف رواندرمانی حمایتی چیست؟   ۳ …

مشاهده جزییات

آموزش بر مبنای نقشه مفهومی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR75 تعداد صفحات :   ۳۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:      ۲۲۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد آموزش بر مبنای نقشه مفهومی  فهرست مطالب آموزش بر مبنای نقشه مفهومی        ۱ پیشینه نظری  ۱ ۲-۳ چهار ویژگی خاص تدریس عبارت است از:      ۳ …

مشاهده جزییات

امید به زندگی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و پیشینه خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PSR74 تعداد صفحات :   ۱۰   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۱۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد امید به زندگی   فهرست مطالب امید به زندگی ۱ تاریخچه ی امید        ۲ نظریه ی امید: یک الگوی تفکر هدف-مدار   ۴ چگونگی شکل گیری امید     ۷ …

مشاهده جزییات

مبانی نظری هوش معنوی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR73 تعداد صفحات :   ۳۷   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۲۳۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد هوش معنوی  فهرست مطالب هوش معنوی  ۱ ۲-۲-۱- تاریخچه هوش معنوی       ۴ ۲-۲-۲-تعریف هوش  ۵ ۲-۲-۳- تعاریف هوش معنوی از دیدگاه های مختلف         ۷ ۲-۳-معنویت  …

مشاهده جزییات

موسیقی درمانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR72 تعداد صفحات :   ۴۶   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۲۶۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد موسیقی درمانی   فهرست مطالب موسیقی درمانی        ۲ موسیقی چیست؟      ۲ ۲-۲۳-۱ .نظریه های مربوط به موسیقی      ۵ ۲-۲۳-۲ .تاریخ موسیقی در ایران     ۶ ۲-۲۳-۳. متقدمان …

مشاهده جزییات

شیوه های فرزندپروری-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR71 تعداد صفحات :    ۳۵  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۲۳۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد شیوه های فرزندپروری  فهرست مطالب شیوه های فرزندپروری         ۲ تعریف خانواده ۲ ۲ – ۲ نقش والدین در رفتار فرزند     ۳ ۲ – ۳ دلبستگی …

مشاهده جزییات