مبانی نظری و تئوری ها

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی مناسب برای مطالعه و تکمیل تحقیقات علمی و پژوهشی

خود پنداره تحصیلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR70 تعداد صفحات :   ۲۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۸۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خود پنداره تحصیلی  فهرست مطالب خود پنداره     ۱ ۲-۱۴نقش اسناد در خود پنداره تحصیلی     ۴ ۲-۱۵خودپنداره تحصیلی      ۸ پیشینه تحقیق ارتباط خودپنداره تحصیلی با پیشرفت …

مشاهده جزییات

خودکشی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR69 تعداد صفحات :    ۳۶  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۲۲۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خودکشی  فهرست مطالب خودکشی       ۲ ۲-۱-۲-۱- تعاریف خودکشی ۲ ۲-۱-۲-۲- رویکردهای خودکشی     ۳ رویکرد جامعه‏شناسی  ۴ رویکرد مردم شناختی ۵ رویکرد روان‏شناختی   ۶ رویکرد روان‏پزشکی    …

مشاهده جزییات

اختلال نقص توجه – بیش فعالی-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR68 تعداد صفحات :   ۱۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۶۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد اختلال نقص توجه – بیش فعالی  فهرست مطالب اختلال نقص توجه – بیش فعالی      ۱ تاریخچه :       ۱ تعریف اختلال و زیر دسته های آن :  ۲ خصوصیات بالینی :    …

مشاهده جزییات

پیشرفت تحصیلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR67 تعداد صفحات :   ۲۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۱۹۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد پیشرفت تحصیلی  فهرست مطالب پیشرفت تحصیلی      ۱ ۲-۱-۴-۱. اهمیت پیشرفت تحصیلی ۴ ۲-۱-۴-۲. اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از لحاظ کاربردی   ۵ ۲-۱-۴-۳. اهمیت پیش …

مشاهده جزییات

خلاقیت-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR66 تعداد صفحات :    ۱۹  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۶۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی در مورد  خلاقیت  فهرست مطالب خلاقیت         ۲ ۲-۵-۱- تعریف خلاقیت       ۲ ۲-۶- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت     ۴ ۲-۶-۱- دیدگاه غرب از خلاقیت      ۴ ۲-۶-۲- دیدگاه شرق از خلاقیت      …

مشاهده جزییات

انگیزه پیشرفت-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR65 تعداد صفحات :    ۱۷  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۶۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد انگیزه پیشرفت  فهرست مطالب انگیزه پیشرفت ۱ ۲-۲-۲- انواع انگیزه پیشرفت ۲ تقسیم بندی هدف گرا:        ۲ تقسیم بندی بر اساس منبع انگیزه:   ۳ ۲-۳- …

مشاهده جزییات

کیفیت زندگی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و پیشینه خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR64 تعداد صفحات :   ۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۵۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد کیفیت زندگی   فهرست مطالب کیفیت زندگی: ۱ جدول ۲-۲. رویکردهای نظری به کیفیت زندگی     ۴ جدول شماره ۲-۳. رویکردها و حوزه های علمی سنجش کیفیت …

مشاهده جزییات

یادگیری خود تنظیمی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR63 تعداد صفحات :   ۴۴   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۲۳۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد یادگیری خود تنظیمی  فهرست مطالب یادگیری خود تنظیمی         ۱ واین (۲۰۰۳)، ویژگی های یادگیرندگان خود تنظیم را چنین برمی شمارد: ۶ ۲-۲. مبانی تجربی     ۱۳ …

مشاهده جزییات

سطوح انگیزه-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR62 تعداد صفحات :   ۴۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۲۹۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سطوح انگیزه  فهرست مطالب سطوح انگیزه یادگیری بالینی ۱ تئوری های انگیزش   ۸ رویکرد رفتاری:         ۸ رویکرد انسان گرایی:   ۹ تئوری هرزبرگ:        ۱۱ رویکرد شناختی:       …

مشاهده جزییات

سبک های عشق ورزی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR61 تعداد صفحات :   ۱۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۶۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سبک های عشق ورزی   فهرست مطالب سبک های عشق ورزی         ۲ ۲-۳- عشق:    ۲ ۲-۴- سبکهای عشق ورزی:   ۴ ۲-۴- ۱-  نظریه های روان تحلیل …

مشاهده جزییات