اطلاعیه

لیست emerald:Journal of Knowledge Management

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر اشتراک دانش مبتنی بر فناوری بر عملکرد کارکنان: اثرات تعدیلگر آموزش، پشتیبانی و رهبری

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

  • سال نشر: 2023 از نشریه امرلد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 19 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   30 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  89000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر چابکی سیستم های اطلاعاتی و سیستم های منابع انسانی بر رضایت شغلی: دیدگاه تئوری پردازش اطلاعات سازمان

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده33000 تومان

مشاهده جزییات