اطلاعیه

مقاله انگلیسی نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی و اثر رویه های مدیریت دانش زیست محیطی بر عملکرد زیست محیطی: مدل میانجیگر-تعدیلگر

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی رایگان جدید که در دسته مقالات علمی حسابداری و مقالات حسابداری زیست محیطی هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه  امرالد در سال ۲۰۲۳ منتشر شده. فایل انگلیسی ۲۳ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: H925

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)

متغیر : دارد

فرضیه: دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه : دارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی و اثر رویه های مدیریت دانش زیست محیطی بر عملکرد زیست محیطی: مدل میانجیگر-تعدیلگر

عنوان کامل انگلیسی:

The role of environmental management accounting and environmental knowledge management practices influence on environmental performance: mediated-moderated model

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H925)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. مقدمه
۲. بررسی ادبیات و ایجاد فرضیه ها
۲.۱ دیدگاه مبتنی بر دانش
۲.۲ حسابداری مدیریت زیست محیطی
۲.۳ رویه های مدیریت دانش زیست محیطی
۲.۴ پشتیبانی مدیریت ارشد
۲.۵ نقش میانجی پشتیبانی مدیریت ارشد
۲.۶ ادراک محیط کار سبز
۳. روش شناسی
۳.۱ پرسشنامه
۳.۲ جمعیت و نمونه گیری
۳.۳ سوگیری روش رایج
۳.۴ تخمین مدل
۴. آزمون مدل رگرسیون
۵. بحث
۵.۱ مفاهیم نظری
۵.۲ مفاهیم عملی
۵.۳ نتیجه گیری
۵.۴ محدودیت ها و تحقیقات آتی
پیوست ۱(پرسشنامه)

چکیده فارسی

هدف – این مطالعه با هدف بررسی تأثیر حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA) و رویه های مدیریت دانش زیست محیطی (KM) بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی پشتیبانی مدیریت ارشد(TMS) انجام شده است. علاوه بر این، نقش تعدیلگر ادراک محیط کار سبز (GWCP) در رابطه بین TMS و عملکرد زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌سازی معادلات حداقل مربعات جزئی استفاده می‌شود. داده ها برای توزیع پرسشنامه با توجه به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. در مجموع ۳۲۹ پرسشنامه برای تحلیل نهایی استفاده شد. این پژوهش از نوع همبستگی و مقطعی است. از تحلیل رگرسیون چندگانه برای بررسی تأثیر EMA، رویه های مدیریت دانش زیست محیطی، TMS و GWCP بر عملکرد زیست محیطی استفاده شد.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که EMA، رویه های مدیریت دانش زیست محیطی و TMS به طور مثبت با عملکرد زیست محیطی مرتبط هستند. علاوه بر این، TMS نقش میانجی معناداری بین EMA، رویه های مدیریت دانش زیست محیطی و عملکرد زیست محیطی ایفا می کند. GWCP ارتباط مثبتی با عملکرد زیست محیطی دارد. در نهایت، GWCP به طور معناداری رابطه مثبت بین TMS و عملکرد زیست محیطی را تقویت می کند.

پیامدهای عملی – این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه مدیریت ارشد از EMA، رویه های مدیریت دانش زیست محیطی، TMS و GWCP در بررسی عملکرد زیست محیطی استفاده می کند. علاوه بر این، این مطالعه شکاف تحقیقاتی موجود را پوشش می‌دهد و از مدیریت ارشد برای تمرکز بر متغیرهای برون‌زا به منظور بررسی عملکرد زیست محیطی حمایت می‌کند.

نوآوری/ارزش – این مطالعه با تمرکز بر عوامل موثر بر عملکرد زیست محیطی، ادبیات موجود را غنی تر می کند. این تحقیق تأثیر EMA و رویه های مدیریت دانش زیست محیطی را بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی TMS در پرتو دیدگاه مبتنی بر دانش بررسی می‌کند. علاوه بر این، GWCP به عنوان متغیر تعدیل کننده بین TMS و عملکرد زیست محیطی استفاده می شود. در نهایت، تحقیقات ما می تواند مزایایی را برای محققان، دانشجویان و مدیران فراهم کند.

واژه‌های کلیدی: حسابداری مدیریت زیست‌محیطی، رویه های مدیریت دانش زیست‌محیطی، پشتیبانی مدیریت ارشد، درک محیط کار سبز، عملکرد زیست‌محیطی

فرضیات

H1. حسابداری مدیریت زیست محیطی(EMA) رابطه مثبتی با عملکرد زیست محیطی دارد.
H2. رویه های مدیریت دانش زیست محیطی رابطه مثبتی با عملکرد زیست محیطی دارد.
H3. حمایت مدیریت ارشد رابطه مثبتی با عملکرد زیست محیطی دارد.
H4. پشتیبانی مدیریت ارشد نقش میانجی معناداری بین EMA و عملکرد زیست محیطی ایفا می کند.
H5. پشتیبانی مدیریت ارشد نقش میانجی معناداری بین رویه های مدیریت دانش زیست محیطی و عملکرد زیست محیطی ایفا می کند
H6.  ادراک محیط کار سبز (GWCP) ارتباط مثبتی با EP دارد.
H7. ادراک محیط کار سبز (GWCP) به طور معناداری پشتیبانی مدیریت ارشد و عملکرد زیست محیطی را تعدیل می کند.

مدل مفهومی

نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی و اثر رویه های مدیریت دانش زیست محیطی بر عملکرد زیست محیطی: مدل میانجیگر-تعدیلگر

Abstract  

Purpose – This study aims to observe the influence of environmental management accounting (EMA) and environmental knowledge management (KM) practices on environmental performance with mediating role of top management support (TMS). Moreover, green work climate perception (GWCP) is used as amoderator between TMS and environmental performance.

Design/methodology/approach – Partial least square-structural equation modeling is used to test research hypotheses. Data was collected to distribute questionnaires in light of the purposive sampling technique; a total of 329 questionnaires were used for final analysis. This study is correlational and crosssectional. Multiple regression analysis was used to see the influence of EMA, environmental KM practices, TMS andGWCP on environmental performance.

Findings – The results reveal that EMA, environmental KM practices and TMS are positively related to environmental performance. Moreover, TMS significantly mediates between EMA, environmental KM practices and environmental performance. GWCP is positively associated with environmental performance. Finally, GWCP significantly strengthens the positive relationship between TMS and environmental performance.

Practical implications – This study highlighted a significant issue that of how top management uses EMA, environmental KM practices, TMS andGWCP in examining environmental performance. Moreover, this study covers the gap and supports top management to concentrate on exogenous variables to examine environmental performance.

Originality/value – This study adds value to literature to focus on factors that influence environmental performance. This initial research observes the influence of EMA and environmental KM practices on environmental performance with TMS as a mediator in light of the knowledge-based view. Besides, GWCP is used as a moderator between TMS and environmental performance. Finally, our research can provide benefits to researchers, students andmanagers.

Keywords: Environmental management accounting, Environmental knowledge management practices, Top management support, Green work climate perception, Environmental performance

۱.Introduction

Knowledge has importance in academicians’ and practitioners’ eyes. It is considered an important intangible resource for an organization’s success (Ferraris et al., 2019a). Intangible assets are positively related to an organization’s success (Sukumar et al., 2020). Literature postulated that knowledge is considered an important strategic asset for an organization’s survival and continual existence (Bara˜o et al., 2017). Nowadays, rapid changes occur in technology and difficult for organizations to recognize and predict them (Singh et al., 2017). Moreover, knowledge management (KM) is deemed an important asset for organizations to continue in unstable environments (Rehman et al., 2021c). KM assists in creating fresh ideas and exploiting the firm’s internal and external knowledge (Dezi et al., 2019). KM is a fundamental key driver to generating value and keeping organizations growing in the real world (Ferraris et al., 2019b). Environmental KM can effectively answer environmental issues (Huang and Shih, 2009). KM practices such as knowledge acquisition, knowledge sharing and knowledge application are important to enhance corporate sustainable development (Abbas and Sagsan, 2019). Our research used environmental KM practices to determine environmental performance (EP). Environmental KM practices are measured through knowledge absorption, knowledge receptivity and knowledge sharing…

۵.۳Conclusion

This study considered the theoretical basis of EMA, environmental KM practices, TMS, GWCP and environmental performance to build a research framework. After confirmation of the instruments reliability and validity, researchers tested the proposed hypotheses. The results demonstrate that EMA is positively related to environmental performance. Sari et al. (2020) found that the implementation of EMA increases organizational performance. Moreover, this study found that environmental KM practices significantly increase environmental performance. The findings supported by KBV that intangible resources, i.e. EMA and environmental KM practices, can determine environmental performance…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری محیط زیست با ترجمه

مقالات انگلیسی در مورد مدیریت زیست محیطی با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت دانش با ترجمه

مقالات انگلیسی در مورد عملکرد سازمانی

دانلود مقاله بیس با ترجمه

مقاله انگلیسی کوتاه با ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.