اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر چابکی سیستم های اطلاعاتی و سیستم های منابع انسانی بر رضایت شغلی: دیدگاه تئوری پردازش اطلاعات سازمان

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M921

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله Journal of Knowledge Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تأثیر چابکی سیستم های اطلاعاتی و سیستم های منابع انسانی بر رضایت شغلی: دیدگاه تئوری پردازش اطلاعات سازمان

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of IS agility and HR systems on job satisfaction: an organizational information processing theory perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف:  هدف این مقاله بررسی رابطه بین چابکی سیستم های اطلاعاتی (IS)، سیستم های مدیریت عملکرد منابع انسانی و رضایت شغلی با استفاده از نظریه پردازش اطلاعات سازمانی می باشد. هدف این مطالعه پاسخگویی به سوالات ذیل می باشد: چگونه استفاده از چابکی IS مختلف بر سیستم های منابع انسانی و رضایت شغلی تاثیر می گذارد؟ مسیرهای ارتباطی که به وسیله آن چابکی IS بر سیستم های HR و رضایت شغلی تاثیر می گذارد، کدامند؟

طراحی / روش شناسی / رویکرد – نویسندگان یک چارچوب نظری را بر اساس نظریه پردازش اطلاعات سازمانی و داده های اولیه جمع آوری شده از طریق یک پرسشنامه آنلاین ، توسعه داده اند. بر اساس این فرآیند، نویسندگان، داده ها را با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل کردند.

یافته ها – تجزیه و تحلیل SEM بر روی داده های جمع آوری شده از ۱۵۰ پاسخگو، از نظریه پردازش اطلاعات سازمان، پشتیبانی می کند. نویسندگان هشت فرضیه را ارائه دادند و تنها یکی از آنها رد شد.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم – داده ها فقط از آفریقای جنوبی جمع آوری شده است، که یک اقتصاد نو ظهور است، و این داده ها به صورت مقطعی از دیدگاه پاسخ دهندگان جمع آوری شد.

اصالت / ارزش – مقاله حاضر به طور تجربی مدل مفهومی را از منظر نظریه پردازش اطلاعات سازمانی بررسی می کند.

کلید واژگان: نظریه پردازش اطلاعات سازمانی

۱.مقدمه

در دهه های گذشته، شرکت های مختلف از تکنیک های توسعه نرم افزاری چابک استفاده کرده اند (وست و همکاران.، ۲۰۱۰؛ تریپ و همکاران.، ۲۰۱۶) با این وجود آیا حمایت آنها از این تکنیک های چابک گسترش یافته است یا خیر. به عنوان مثال، به طور واضح، اسکروم(نوعی توسعه نرم افزاری مبتنی بر چابکی)، برنامه نویسی سریع، کانبان و یا توسعه مبتنی بر ویژگی، حامیان تکنیک چابکی می باشند که دارای دو استدلال کلی هستند. این حامیان استدلال می کنند که تکنیک های چابک، نرم افزارهای برتری تولید می کنند که به بررسی تکامل یک پروژه و تعالی نرم افزار می پردازد (نوو و چنگولار – اسمیث، ۲۰۱۱). استفاده از تکنیک های چابکی ، دستیابی به سطح بالایی از رضایت در میان کارکنان را تسهیل می کند، و تریپ و همکاران. (۲۰۱۶) بیان می کنند که چنین مطالعاتی به ندرت مورد بررسی تجربی قرار گرفته اند…

۶.نتیجه گیری، محدودیت ها و مسیرهای تحقیقاتی آینده

تکنیک های چابکی و سیستم های HR ارتباط قوی با هم دارند. با این حال، برای مدیریت پروژه چابک و توسعه نرم افزار چابک، مادامی که مقابله با الزامات در تیم های توسعه چابک وجود دارد ،جنبه های تشخیصی و تعاملی سیستم های مدیریت عملکرد HR باید مورد بررسی قرار گرفته شود. بنابراین در مقاله حاضر ،یک چارچوب مفهومی برای بررسی رابطه بین چابکی IS  (مدیریت پروژه چابک و توسعه نرم افزار چابک) و سیستم های HR (سیستم های مدیریت عملکرد تشخیصی و تعاملی) از منظر تئوری پردازش اطلاعات سازمانی ارائه شده است. چارچوب مفهومی پیشنهادی بصورت تجربی از طریق جمع آوری پاسخ در مورد سازه های آن از شرکت کنندگان آزمایش شده است و سپس از طریق SEM تجزیه و تحلیل شده است. چارچوب توسعه یافته به درک رابطه بین چابکی IS ، سیستم های HR و رضایت شغلی کمک می کند. نتایج نشان می دهد که مدیریت پروژه چابک با کاربردهای تشخیصی و تعاملی از سیستم اندازه گیری عملکرد رابطه مثبت دارد. همچنین ، توسعه نرم افزار چابک با کاربردهای تشخیصی و تعاملی از سیستم اندازه گیری عملکرد رابطه مثبت دارد. هر دو کاربرد تشخیصی و تعاملی از سیستم اندازه گیری عملکرد با رضایت شغلی رابطه مثبت دارند. علاوه بر این ، مشخص شد که مدیریت پروژه چابک با رضایت شغلی رابطه مثبت دارد. با این حال ، رابطه رضایت شغلی تیم چابک تحت تأثیر توسعه نرم افزار چابک منفی است…

Abstract

Purpose – This paper aims to examine the link between information systems (IS) agility, HR performance management systems and job satisfaction using organizational information processing theory. The objective of this study answers the following questions: How does use of different IS agility impact HR systems and job satisfaction? What are the connecting pathways by which IS agility affects HR systems and job satisfaction?

Design/methodology/approach – The authors developed a theoretical framework based on the organizational information processing theory and collected primary data through an online-based questionnaire. Following these procedures, the authors analyzed the data using structural equation modeling (SEM).

Findings – SEM analysis of the data from 150 respondents supports the organizational information processing theory. The authors proposed eight hypotheses, and only one was rejected.

Research limitations/implications – The data were collected from South Africa only, which is an emerging economy, and these cross-sectional data were gathered from the perspectives of the respondents.

Originality/value – The present paper empirically tests the conceptual model through the lens of organizational information processing theory.

Keywords: Organizational information processing theory

۱.Introduction

During the past few decades, various companies have used agile software-development techniques (West et al., 2010; Tripp et al., 2016) despite whether they extend their support for agile techniques or not. For instance, crystal clear, scrum, extreme programming, Kanban or feature-driven development, agile technique supporters have two overarching arguments. These supporters argue that agile techniques generate superior software, which investigates the accomplishment of a project and excellence of the software (Nevo and Chengalur-Smith, 2011). The use of agile techniques facilitates a great deal of satisfaction among employees, and Tripp et al. (2016) argue that such studies have rarely been empirically examined.

۶.Conclusion, limitations and future research directions

Both agile techniques and HR systems have a strong association. However, for agile project management and agile software development, diagnostic and interactive aspects of HR performance management systems need to be investigated while coping with the requirements in agile development teams. Thus, a conceptual framework is proposed in the present article to examine the association between IS agility (agile project management and agile software development) and HR systems (diagnostic and interactive performance management systems) through the lens of the organizational information processing theory. The proposed conceptual framework is empirically tested to collect responses on its constructs from the respondents and then analyzed through SEM. The developed framework assists in building an understanding toward the relationship between IS agility, HR systems and job satisfaction. The results reveal that agile project management is positively related to the diagnostic and interactive use of the performance measurement system. Similarly, agile software development is positively related to the diagnostic and interactive use of the performance measurement system. Both diagnostic and interactive use of the performance measurement system is positively related to the job satisfaction. Moreover, it was found that agile project management is positively related to job satisfaction. However, the relationship of agile team job satisfaction is negatively affected by the agile software development.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده رضایت شغلی

مقالات مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی

مقالات ترجمه شده چابکی سازمانی