اطلاعیه

مقاله انگلیسی رابطه تعهد سازمانی، انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M868

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Journal of Knowledge Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  رابطه تعهد سازمانی، انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش

عنوان انگلیسی:

The relationship between organizational commitment, knowledge transfer and knowledge management maturity

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M868)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله آنالیز رابطه بین تعهد سازمانی، انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش در یک دانشگاه دولتی در برزیل است. همانطور که در ادبیات نشان داده شده است، تعهد سازمانی و تأثیر آن در مدیریت دانش در بخش دولتی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، یک شکاف مهم را پر می کند (رزاق و همکاران،۲۰۱۹).

طراحی / روش شناسی / رویکرد پژوهش دارای ماهیت توصیفی و کمی است و برای انجام تجزیه و تحلیل، از آنالیز عاملی اکتشافی استفاده شد و پس از آن مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد.

یافته ها : نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی و  انتقال دانش و در نتیجه بلوغ مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد.

اصالت / ارزش: در ابتدا، مدل با تمام ابعاد تعهد: عاطفی، حسابگرانه و هنجاری با انتقال دانش و بلوغ دانش  پیش از این مورد آزمایش قرار نگرفته بود. دوم، اطلاعات مربوط به بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه هنوز کمیاب است و مطالعات در این زمینه دلگرم کننده است (رزاق و همکاران،۲۰۱۹). در این مورد، مطالعه حاضر در این زمینه، به ویژه در بخش آموزش، کمک می کند. در نهایت، درک ویژگی های تعهد فردی به درک میزان مشارکت فرد در انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش کمک می کند .

کلیدواژگان: مدیریت دانش، تعهد سازمانی، انتقال دانش، مدل سازی

  1. ملاحظات نهایی

این مقاله به دنبال تحلیل رابطه بین تعهد سازمانی، انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه تحصیلات تکمیلی در برزیل می باشد، که بر اساس پیشنهاد پژوهشی ارائه شده در مطالعه ی مارتین پرز و مارتین کروز (۲۰۱۵) آغاز گردید. برای رسیدن به این هدف، از یک تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین تعهد سازمانی به انتقال دانش و در نتیجه بلوغ مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود داشت، به جز رابطه ی بین تعهد سازمانی هنجاری با انتقال دانش، که در مدل تأیید نشد….

Abstract

Purpose :This paper aims to analyse the relationship between the organizational commitment, the knowledge transfer and the knowledge management maturity at a Brazilian public university. As indicated in the literature, the organizational commitment and the influence on knowledge management in the public sector, especially in developing countries, configures an important gap to be filled (Razzaq et al., 2018).

Design/methodology/approach The research has a descriptive and quantitative nature, and to run the analysis, an exploratory factorial analysis was conducted and after that a structural equations modelling was carried out.

Findings: The results indicated a significant relationship between the organizational commitment to the knowledge transfer and, consequently, to the knowledge management maturity.

Originality/value: In the first place, the model including all dimensions of commitment: affective, calculative and normative with knowledge transfer and knowledge maturity was not tested before. Second, data on the public sector in developing countries are still rare and studies in this field encouraged (Razzaq et al., 2018). In this case, the present study contributes in this field, specifically in the education sector. Finally, understanding the individual commitment profile helps to understand the extent to which that person contributes both to the knowledge transfer, and therefore, in the same analogy, to the knowledge management maturity level.

Keywords: Knowledge management, Organizational commitment, Knowledge transfer, Modelling

۵.Final considerations

This article sought to analyse the relationship between the organizational commitment, the knowledge transfer, and the knowledge management maturity at a university of higher education in Brazil, starting from a suggestion for a study proposed in the work of Martin-Perez and Martin-Cruz (2015). To reach this objective, it was used an exploratory factorial analysis and the structural equations modelling.

The results indicated a significant relationship between the organizational commitment to the knowledge transfer and, consequently, to the knowledge management maturity, except for the relationship between the normative organizational commitments in relation to the knowledge transfer, which was not confirmed in the model.

The results also show that the organizational commitment influences the knowledge transfer and, therefore, influences its maturity level. However, this influence does not happen in an equal way or in all its forms, such as the normative organizational commitment to the knowledge transfer that did not have significance.

Thus, understanding the individual commitment profile helps to understand the extent to which that person contributes both to the knowledge transfer, and therefore, in the same analogy, for the knowledge management maturity level. The result also proved the understanding of several authors, such as Curado and Bontis (2006), Ruta and Macchitella (2008), Jimenez and Sanz (2013), Rodriguez (2010), and Mohan and Kumar (2015), regarding to the strength that the knowledge transfer positively influences the knowledge management maturity level.

Regarding the work academic contributions, it is evident its application in the area, as, through it, new studies can be carried out, given the relevance of the theme, its importance, evolution and consistency of the found results. As this research is limited to a specific Public Federal University of Higher Education, the results should not be used comprehensively to other universities even if these are governed by the same regulatory instrument and have similarities.

 Other considerations become relevant to the extent that the knowledge management must be treated as a driving force for achieving organizational goals. Thus, the more this theme is worked on, the more it creates the knowledge management maturity development cycle. Both globally and, more specifically, in the national political context, the education sector and, more strictly, the federal public educational sector, because of this research, is undergoing through intense changes, so the organizational behaviour, as well as the knowledge, are considered critical resources to achieving organizational objectives. In this way, the organizations must create the necessary conditions to encourage their employees to transfer their knowledge by contributing to the maturity of the knowledge management. Once the employees’ commitments are known, the more easily a better performance is achieved; and this could be proven through this study.

As this study is limited to the data obtained from only one organization, it is necessary to replicate the study in other public and private organizations to validation and for the found results comparisons. Future studies may also address the organizational commitment relationships, knowledge transfer and knowledge management maturity with other constructs treated in the organizational behaviour, such as the organizational values, the organizational culture, the organizational identity, among others.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات مدیریت دانش

مقالات تعهد سازمانی

مقالات رفتار سازمانی

مقالات مدیریت دولتی