مقاله انگلیسی نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M989

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار

عنوان کامل انگلیسی:

The mediating role of organizational complexity between enterprise resource planning and business model innovation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M989)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تقریباً هر شرکت در طول عمر خود با تغییراتی مواجه می شود که نیاز به باز تعریف از مدل کسب و کار دارد تا نوآورتر باشد ، یعنی نوآوری مدل کسب و کار (BMI) که یک معماری را برای ایجاد ، اکتساب و ارائه ارزش به مشتریان در بازار و جامعه طراحی می کند. این تغییرات فرصتی عالی برای بهبود درآمدها و هزینه ها است ، اما پیچیدگی سازمانی مرتبط نیز به دلیل مجموعه روابط متقابل و پیوندها در شرکت دارای نواقصی است. این وضعیت  در شرکتهایی که برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) را پیاده سازی می کنند به دلیل پیچیدگی نرم افزار و همچنین فرایند دشوار اجرا در سازمان، تاثیرگذار تر است. به منظور پر کردن این شکاف ، این مطالعه به تحلیل ۱۰۴ شرکت می پردازد که ERP را پیاده سازی کرده اند و همزمان با BMI سر و کار دارند. هدف از این تحقیق ، بررسی نقش پیچیدگی سازمانی در رابطه ی بین ERP و BMI است. به طور خاص ، هدف این است که نقش میانجی پیچیدگی سازمانی بین ERP و BMI بررسی شود. یافته های ما نشان می دهد که پیچیدگی سازمانی نقش میانجی در رابطه ی بین ERP و BMI ایفا می کند. مفاهیم مهمی برای پژوهشگران و مدیران برای بهینه کردن اجرای ERP به منظور دستیابی به بازده بالاتر در هزینه ها و درآمد مرتبط با BMI ارائه شده است.

 واژه‌های کلیدی: برنامه ریزی منابع سازمانی ، نوآوری مدل تجاری ، هزینه ، درآمد

Abstract

Almost any firm faces a change during its life that requires a redefinition of the business model to be more innovative, namely business model innovation (BMI) that designs an architecture to create, capture and deliver value to customers in the marketplace and society. These changes are a great opportunity to improve revenue and costs, but the associated organizational complexity also has drawbacks, due to the set of interrelationships and linkages within the firm. This situation could be even more relevant for firms that implement Enterprise Resource Planning (ERP), due to the complexity of the software and also the difficult implementation process in the organization. In order to fill this gap, this study analyses 104 firms that have implemented ERP and deal simultaneously with BMI. The research objective is therefore to test the role of organizational complexity between ERP and BMI. Specifically, the aim is to test the mediating role of organizational complexity between ERP and BMI. Our findings reveal that organizational complexity mediates between ERP and BMI. Important implications for researchers and managers are provided to optimize ERP implementation so as to obtain a higher return on the costs and revenue associated with BMI.

Keywords: Enterprise resource planning ,Business model innovation, Cost ,Revenue

۱.Introduction

 The initial contribution by Bellman, Clark, Malcom, Craft, and Ricciardi (1957) describing a business game was the trigger for a new research stream around business model innovation (BMI), which is frequently referred to in the literature as a change in the business logic of the firm (Teece, 2010). But it was not until 40 years later that business models were regularly cited during the late 1990s, following the dotcom crisis (Osterwalder & Pigneur, 2010). Nowadays, the topic of BMI has become highly cited in the context of designing how a firm creates, proposes and captures value (Taran, Boer, & Lindgren, 2015). Since then, a plethora of definitions by researchers and managers (Spieth & Schneider, 2016) have been suggested in terms of business model conceptualization (Massa, Tucci, & Afuah, 2017). One of the most widely acknowledged definitions of what comprises a business model was proposed by Teece (2010; p. 172), who described a business model as: “…the design or architecture of the value creation, delivery, and capture mechanisms of a company…”.

۸.Conclusions, limitations and future research

 This study assesses the mediating role of organizational complexity between ERP and BMI. The tested research model indicates that organizational complexity contributes to linking the precursors of ERP with the outcomes of BMI. Accordingly, this study sheds light on how to bridge the ERP implementation process with the outcome of BMI. The study therefore shows that organizational complexity contributes to balancing the sequential logic of precursor constructs related to ERP, with outcome constructs of BMI.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره نوآوری با ترجمه

مقالات ترجمه شده برنامه ریزی منابع سازمانی

مقاله انگلیسی درباره مدیریت کسب و کار با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت درآمد و  هزینه