اطلاعیه

مقاله انگلیسی خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M912

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه

عنوان کامل انگلیسی:

Team wisdom in software development projects and its impact on project performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M912)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در حالی که مفهوم خرد، که به نحوه استفاده افراد از دانش خود از طریق اقدامات عملی، قضاوت و تصمیمات اخلاقی اشاره می کند، به طور کلی علاقه محققان را در رشته های مختلف مانند مطالعات فلسفه، روانشناسی و مدیریت به خود جلب کرده است، در این مطالعه اندکی در مورد خرد مفهوم سازی شده  و سپس در قالب تیم پروژه توسعه نرم افزار عملیاتی می شود. بر اساس چارچوب فلسفی خرد گروهی و سازمانی، در این مقاله به شناسایی خرد جمعی تیم پروژه توسعه نرم افزار به عنوان یک فرایند برای تعیین نحوه استفاده بهتر از دانش موجود و جریان دانش از طریق قضاوت جمعی، اخلاق حسنه، عواطف / احساسات و تصمیم گیری های موثر در طول تلاش های مربوط به پروژه، می پردازیم. با تطبیق تلاش ها و شباهت های عملکردی در دو سطح اقدامات  خرد گروهی و سازمانی ،  این مطالعه عوامل موثر بر ساز و کارهای  مرتبط با خرد (به عنوان مثال، تنوع تیم، شبکه سازی با تیم ها و افراد دیگر و تجربیات گذشته)، اقدامات معرفت شناختی مشترک (به عنوان مثال، استدلال تیم، بینش، و ظرفیت زیبایی شناختی)، و تقوای تیم و دور اندیشی مناسب در شکل های مختلف فرآیند خرد جمعی تیم توسعه نرم افزار ،را تعیین می کند. سپس ما  بیان می کنیم که چگونه این شکل های مختلف با هم رابطه دارند و چگونگی ارتباط آنها با اثربخشی فرآیند پروژه، مانند یادگیری تیم و سرعت بخشیدن به کاربران را بررسی می کنیم،  که هر دو این موارد ،در زمینه پروژه های توسعه نرم افزاری، به طور تجربی خیلی کم مورد بررسی قرار گرفته اند.

با بررسی ۲۱۰ تیم پروژه های توسعه نرم افزاری خصوصی در یک مطالعه میدانی و با استفاده از تجزیه و تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری، نتایج تجربی نشان داد: (a) سازوکارهای مربوط به خرد توسعه نرم افزاری، به طور مثبت با دوراندیشی ،تقوا  و اقدامات معرفت شناختی مشترک تیم توسعه نرم افزار ارتباط دارد. (b) دوراندیشی و تقوای تیم توسعه نرم افزار رابطه مثبتی با اقدامات معرفت شناختی مشترک تیم توسعه نرم افزار دارد، و در نهایت (d) اقدامات معرفت شناختی مشترک تیم توسعه نرم افزار رابطه مثبتی با اثربخشی فرآیند پروژه توسعه نرم افزار دارد. ما با بحث در مورد یافته های خود در مورد  چارچوب خرد تیم های پروژه های توسعه نرم افزار ،جمع بندی می کنیم، و مفاهیم مدیریتی مهمی را برای انواع مختلف پروژه های توسعه نرم افزار ارائه می دهیم.

کلید واژه ها: خرد جمعی (گروهی)، مدیریت دانش، توسعه نرم افزار، سرعت بخشیدن به کاربران، یادگیری تیم

Abstract

While the concept of wisdom, which refers to how people make right use of their knowledge through their practical actions, judgments, and ethical decisions, in general attracts researcher interest in a variety of disciplines, such as philosophy, psychology and management studies, little is known about how wisdom is conceptualized and then operationalized in the software development project team context. Based on the frameworks for philosophical, group and organizational wisdom, this paper identifies software development project team wisdom as a process for how team members best use the stock and flow of their knowledge through collective judgment, virtue-ethics, emotions/feelings, and effective decision-making during their project-related efforts. Adapting the efforts and functional similarities of both group and organizational wisdom practices, this effort determines that wisdom-related mechanisms (e.g., team diversity, networking with other teams and people, and their past experiences), joint epistemic actions (e.g., team reasoning, intuition, and aesthetic capacity), and team virtue and prudence become the different faces of the software development team wisdom process. We then propose how these different faces interrelate and how they also relate to project process effectiveness, such as team learning and speed-to-users, both of which have been rarely addressed empirically in the context of software development project teamwork.

By examining 210 in-house software development project teams in a field study and using structural equation modeling analysis, our results empirically show the following: (a) software development wisdom-related mechanisms positively relate to software development team prudence and virtue and their joint epistemic actions, (b) software development team prudence and virtue are positively associated with software development team joint epistemic actions, and further (d) software development team joint epistemic actions are positively associated with software development project process effectiveness. We conclude by discussing our findings as they relate to the wisdom framework of software development project teams and suggest the key managerial implications for different types of software development projects.

Keywords: Team wisdom ,Knowledge management, Software development ,Speed-to-users ,Team learning

۱.Introduction

Software development is a knowledge-intensive and complex process that involves different individuals and departments and their respective knowledge and expertise (Ghobadi, 2015; Vasconcelos, Kimble, Carreteiro, & Rocha, 2017). In this vein, there is common agreement that effectively managing the knowledge (i.e., know-how) in software development projects through reconfiguring and exploiting existing knowledge assets and exploring gathered new knowledge is imperative to cope successfully with the software product and the project-related risks (Neves, da Silva, Salomon, da Silva, & Sotomonte, 2014) and complete that project successfully and on time (Akgün, Keskin, Cebecioglu, & Dogan, 2015; Aurum, Daneshgar, & Ward, 2008). At the same time, researchers (e.g., Coakes, Coakes, & Rosenberg, 2008; Dalal & Pauleen, 2019; Akgün, Keskin, & Kircovali, 2019) interestingly enough currently emphasized that project success not only relates to the knowledge stock or existing knowledge assets that software development project1 team members have, but also to their collective abilities to understand “what” knowledge to select and use, how to judge the different multiple realities of key project-related issues and decisions, and how to apply both their experience and knowledge critically, ethically, practically, and aesthetically.

۶.Conclusion

This study addressed the relevance of the team wisdom process, which to date has been left underdeveloped and underutilized and thus received little empirical attention in the project management and software development literature. We tested the nomological interactions between the team wisdom-related constructs/variables and the combined impacts of those variables on team learning and speed-tousers on software development project teams. The results showed significant associations between team wisdom-related mechanisms, joint epistemic actions, team virtue/prudence, and process effectiveness. However, the current research just scratches the surface of this very important, but still understudied, topic. Future research will reveal even more valuable information on the topic of software development project team wisdom and be both, rich and fruitful and beneficial to the entire software development literature in this field of ongoing interest

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید مدیریت پروژه

مقالات جدید مدیریت عملکرد

مقالات جدید مدیریت دانش

مقالات جدید مهندسی کامپیوتر