اطلاعیه

مقاله انگلیسی تحریف بازار، تخصیص نادرست عوامل و کاهش کارایی در شرکت های تولیدی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1397

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تحریف (اعوجاج) بازار، تخصیص نادرست عوامل و کاهش کارایی در شرکت های تولیدی

عنوان کامل انگلیسی:

Market distortion, factor misallocation, and efficiency loss in manufacturing enterprises

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1397)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

انحراف یا اعوجاج بازار مانع از جریان آزاد عوامل تولید شده و در نهایت سطح تولید صنایع تولیدی را کاهش می دهد. تخصیص بهینه عوامل با تعدیل تخصیص عوامل در بین شرکت ها بدون افزایش ورودی عوامل اضافی، سطح کلی تولید را بهبود می بخشد. ما از مدل شرکت ناهمگن برای بررسی انحراف بازار و تخصیص نادرست عوامل در بین شرکت‌های تولیدی بر اساس داده‌های شرکت های کوچک چینی استفاده کردیم. یافته‌های تجربی ما نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی در چین درگیر تخصیص نادرست سرمایه و نیروی کار هستند و سطح تخصیص نادرست سرمایه بسیار بیشتر از نیروی کار است و همچنین بهره وری کل عوامل (TFP) صنایع تولیدی چین پتانسیل زیادی برای افزایش دارد. علاوه بر این، این مطالعه یک مدل تابع تولید الاستیسیته متغیر با زمان مناسب برای شرایط ملی چین معرفی می‌کند. این مدل وضعیت فعلی تخصیص نامناسب عوامل چین را با دقت بیشتری توضیح می دهد و روش جدیدی را برای اندازه گیری عدم تطابق در سایر کشورهای در حال توسعه معرفی می کند.

کلیدواژه ها:  انحراف یا اعوجاج بازار ، تخصیص نادرست فاکتور، کاهش کارایی، مدل شرکت ناهمگن، تابع تولید الاستیسیته متغیر با زمان

Abstract

Market distortion hinders the free flow of production factors and ultimately reduces the manufacturing industry’s output level. Optimal factor allocation improves the overall output level by adjusting the allocation of factors among enterprises without increasing the input of additional factors. We applied the heterogeneous firm model to examine market distortion and factor misallocation among manufacturing firms based on China’s micro enterprise data. Our empirical findings indicate that manufacturing enterprises in China engage in a serious misallocation of capital and labor, and the degree of capital misallocation is much greater than that of labor; and the total factor productivity (TFP) of China’s manufacturing industry has great potential to increase. In addition, this study introduces a time-varying elasticity production function model suitable for China’s national conditions. The model more accurately explains China’s current factor misallocation situation and introduces a new method for measuring mismatch in other developing countries.

Keywords: Market distortion, Factor misallocation, Efficiency loss, Heterogeneous firm model, Time-varying elasticity production function

۱.Introduction

Over the past 40 years of reform and opening up, China’s economy has experienced sustained high-speed growth, resulting from their manufacturing industry’s rapid development. As the world’s largest manufacturing country, China’s powerhouse manufacturing industry has made great achievements in economic development. The added value of China’s manufacturing industry reached 26.9 trillion yuan in 2019, accounting for about 27% of the GDP and 28.1% of the global manufacturing value added, ranking first worldwide for 10 consecutive years. In the current global situation, manufacturing industries are redirecting their efforts toward customer centricity and innovativeness, and from goods to services. The continuous development of advanced manufacturing is important for promoting supply-side structural reform and China’s high-quality development. However, existing data show that China’s GDP growth rate has gradually shifted from its original high speed growth to a medium–high growth rate. The factor-driven extensive growth model on which China has long relied is unsustainable. Although it accelerates economic growth, this model renders many fields less market-oriented, resulting in production factor market distortions. The Nineteenth National Congress of the Communist Party of China proposed that “the market-oriented allocation of factors is one of the key points of economic system reform,” which shows that China must unswervingly conduct market-oriented factor reform, allow the market to play a decisive role in forming factor prices, and promote the orderly flow of factors…

۵.Conclusions

Based on the heterogeneous firm model (Hsieh & Klenow, 2009) and China’s actual economic growth situation, this study introduces the concept of time-varying elasticity, constructs a time-varying elasticity factor misallocation measurement model, and discusses the manufacturing factor misallocation from a microscopic level. We drew the following conclusions from our empirical findings:

First, there is serious capital and labor misallocation in China’s manufacturing industry enterprises, and the degree of capital misallocation is far greater than that of labor. Overall, the degree of factor misallocation in China’s manufacturing industry gradually increased from 1998 to 2004, reaching a peak in 2004, then easing from 2005 to 2007. Labor misallocation gradually decreased, while capital misallocation fluctuated, showing a downward, but not stable, trend…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس مدیریت با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد کارایی و بهره وری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد مدیریت تولید با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره عملکرد شرکت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۳ مدیریت صنعتی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۳ مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره شرکت های کوچک و متوسط با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی