اطلاعیه

مقاله انگلیسی سبک رهبری،ادراک شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۷صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M864

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Journal of Educational Administration

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  سبک رهبری، ادراک شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در نظام آموزشی عربی در اسرائیل

عنوان انگلیسی:

Leadership style, occupational perception and organizational citizenship behavior in the Arab education system in Israel

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M864)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – بخش سیستم های آموزشی شاهد افزایش مطالعات رفتار شهروندی سازمانی (OCB) بوده است که به اثربخشی و موفقیت مدارس و دستیابی به اهداف و مقاصد آنها کمک می کند. هدف از این مقاله بررسی روابط بین سبک رهبری مدیران مدارس، ادراکات شغلی و OCB است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – فرضیه تحقیق این است که سبک رهبری (تحول گرا یا تبادلی) تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر OCB (از طریق ادراک شغلی) دارد. این فرضیه ها بر روی داده های جمع آوری شده از ۶۲۰ معلم عرب اسرائیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که: رهبری تحول گرا و تبادلی تاثیر مستقیمی بر OCB ندارد، ادراک شغلی در رابطه ی بین رهبری تحول گرا و   OCB تاثیر غیر مستقیم دارد، همچنین ادراک شغلی در رابطه ی بین رهبری تبادلی و OCB نقش میانجی ندارد.

اصالت / ارزش – نتایج مطالعه به درک اثرات متقابل سبک رهبری و OCB در مدارس و اهمیت درک شغلی معلمان در تشریح این رابطه کمک می کند. تحقیقات آینده باید بیشتر به بررسی ادراکات شغلی معلمان و تأثیر آن بر عملکرد آنها بپردازند زیرا تحقیقات کمی تا به امروز انجام شده است.

کلمات کلیدی: معلمان، رهبری تحول گرا، عرب، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تبادلی، ادراک شغلی

نتیجه گیری و مفاهیم

یافته های ما نشان داد که سطح OCB در میان معلمانی با  سبک رهبری تحول گرا نسبت به سبک تبادلی ، بالاتر است. علاوه بر این، مطالعه توجه ما را به دنیای حرفه ای از ادراک شغلی معلمان معطوف می کند. این نشان می دهد که برای افزایش عملکرد OCB در معلمان، ما باید به عوامل مرتبط با  تمامی جنبه های آموزش ها، به ویژه آنهایی که “حرفه ای” نامیده می شود، توجه کنیم. همانطور که آنها به ویژگی های تدریس به عنوان یک حرفه اشاره می کنند. ادراک معلمان از شغلشان تأثیرگذاری معناداری بر OCB دارد. این مفهوم باید توسط تصمیم گیرندگان سطح بالا، از جمله مقامات دولتی، و – بیشتر در سطح محلی – توسط سرپرستان و مدیران مورد تایید قرار گیرد. اغلب معلمان شغل تدریس خود را به عنوان حرفه  درک می کنند که بیشتر آنها با آن خشنود هستند.

Abstract

Purpose – The field of educational systems has witnessed an increase in studies of organizational citizenship behavior (OCB) as it contributes to the effectiveness and success of schools and achieving their objectives and goals. The purpose of this paper is to examine the relationships between principals’ leadership style, occupational perceptions and OCB.

Design/methodology/approach – The research hypothesis holds that the leadership style (transformational or transactional) have a direct and indirect effect on OCB (through occupation perception). These hypotheses have been tested on data collected from 620 Arab Israeli teachers.

Findings – The results reveal that: transformational and transactional leadership have no direct effect on OCB, an indirect effect of occupational perception on the relationship between transformational leadership and OCB, occupational perception did not mediate the effect between transactional leadership and OCB.

Originality/value – The results of the study contribute to the understanding of the way leadership style and OCB interact in schools, and the importance of teachers’ occupational perception in explaining this relationship. Future research should further investigate the teachers’ occupational perceptions and its effect on their performance as little research has been conducted to date.

Keywords: Teachers, Transformational leadership, Arab, Organizational citizenship behaviour, Transactional leadership, Occupational perception

Conclusion and implications

Our findings showed that the level of OCB among teachers who perceive the principal leadership style as transformational is higher than that of transactional style. Additionally, the study calls our attention to the professional world of teachers- occupational perception. It suggests that, to increase teachers’ OCB perform, we need to pay attention to factors related to all aspects teaching, especially those termed “professional,” as they refer to the characteristics of teaching as a vocation. Teachers’ perceptions of their occupation are highly significant in affecting their OCB. This implication should be acknowledged by decision makers at the top level, such as government officials, and – on the more local level – by supervisors and principals. The more teachers perceive their teaching job as a profession and central to their lives, the more they will be satisfied with it.

Moreover, to improve the general feeling of all teachers, school principals should be more aware of how strongly their role and behavior affect teachers’ perceptions about their occupation – and their OCB. Through transformational leadership, principals can develop and foster positive feelings and attitudes of teachers regarding their vocation. Viewing teaching as an occupation that confers a sense of self-esteem and professional prestige will lead the teachers to consider it as central to their lives and will thus increase their OCB performance. Hence, training programs for principals could be developed, aiming at providing the principal with tools and strategies to assist in imbuing meaning to jobs that might otherwise appear to be less important or significant. Teachers’ job satisfaction is essential for the nexus between teachers and students, for satisfied teachers will be more enthusiastic about investing time and energy in teaching their students.

Hence, this study may provide the first step in a line of research relating principals to teachers to students. This could be accomplished through the collection of data from the principals about their leadership styles, occupational perception and demographics and how these variables affect teachers’ OCB performance.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت آموزشی

مقالات رفتار سازمانی

مقالات سبک های رهبری

مقالات رفتار شهروندی سازمانی