اطلاعیه

مقاله انگلیسی جهت گیری کارآفرینانه و نقش میانجی یادگیری سازمانی در میان شرکت های تولیدی کوچک هند

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M852

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Journal of Small Business and Enterprise Development

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  جهت گیری کارآفرینانه و نقش میانجی یادگیری سازمانی در میان شرکت های تولیدی کوجک هند

عنوان انگلیسی:

Entrepreneurial orientation and the mediating role of organisational learning amongst Indian S-SMEs

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M852)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی یادگیری سازمانی به عنوان یک میانجی در میان شرکت های تولیدی کوچک (S-SMEs) است که اکثر فعالیت های اقتصادی آنها در یک اقتصاد نوظهور / در حال توسعه انجام می گیرد. این مطالعه با در نظر گرفتن نقش میانجیی یادگیری سازمانی در اقتصادهای در حال توسعه در جهان، با توجه به نفوذ منطقه ای بالقوه خود، شناخت بیشتری ارائه می دهد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: یک بررسی مقطعی از شرکت های تولیدی کوچک هند در مراکز صنعتی منطقه انجام شد. این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری نظام مند برای ارتباط با مالک یا مدیران انجام شده است. به طور کلی، ۲۰۴ نفر از مالک یا مدیران S-SMEها در این مطالعه شرکت کردند و ۱۹۲ پرسشنامه ی قابل استفاده جمع آوری شد.

یافته ها: این مطالعه بینش های جدیدی را برای سوالات زیر ارائه می دهد. اول، عواملی که موجب تسریع جهت گیری کارآفرینانه برای دستیابی به عملکرد عالی در کسب و کار، یعنی پیش شرط های جهت گیری کارآفرینانه،می باشند ، کدامند؟ نتایج نشان می دهد که جهت گیری رقیب، پیش شرط جهت گیری کارآفرینانه است که منجر به عملکرد کسب و کارهای S-SME می شود. دوم، نتایج جهت گیری کارآفرینانه ، به عنوان مثال پیامدهای جهت گیری کارآفرینی؟ مطالعه نشان می دهد که یادگیری سازمانی و عملکرد کسب و کار، از نتایج جهت گیری کارآفرینانه است. سوم، بررسی اینکه آیا یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطه ی بین جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد کسب و کار ایفا می کند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که یادگیری سازمانی در رابطه ی بین جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد کسب و کار، به طور جزئی، نقش میانجی را ایفا می کند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: سه محدودیت  در این مطالعه وجود داشت. ابتدا، سایر جهت گیری های استراتژیک، مانند جهت گیری تکنولوژی، جهت گیری تولید و جهت گیری فروش، در این مطالعه گنجانده نشده است.  دوم، سازه های دیگری که  دارای رابطه بالقوه معناداری با بازار و جهت گیری کارآفرینانه هستند مانند ظرفیت های سازمانی، نوآوری و زمینه اجتماعی ،در این مطالعه وارد نشده اند. سوم، این مطالعه به صورت ویژه بخش صنعت را مورد بررسی قرار داده است و بخش های جایگزین را در نظر نمی گیرد که ممکن است نقش بالقوه ای در توسعه اقتصادی داشته باشند.

اصالت / ارزش: این مطالعه ادبیات S-SME موجود را با شناسایی عوامل موثر در جهت گیری کارآفرینانه و تاثیرات آن بر عملکرد کسب و کار، توسعه می دهد. برای S-SMEها، این باور را ایجاد کرد که یادگیری سازمانی در ارتباط بین جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد کسب و کار ،نقش میانجی دارد  که به طور بالقوه مالک یا مدیران را تشویق می کند تا زمان و منابع را برای ایجاد و حفظ یک محیط آموزشی مفید فراهم کنند. نتایج حاصل،  از کارآفرینان در تصدیق اهمیت جهت گیری رقیب در هنگام ظهور و توسعه جهت گیری کارآفرینانه، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، حمایت می کند.

کلمات کلیدی: هند، یادگیری سازمانی

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to examine organisational learning as a mediator among small-scale manufacturing enterprises (S-SMEs) which comprise the majority of economic activity in an emergent/developing economy. This study offers further understanding regarding the mediating role of organisational learning in developing world economies, due to its potential regional influence.

Design/methodology/approach: A cross-sectional survey of Indian S-SMEs was undertaken from the District Industrial Center. The study employed a systematic sampling technique to contact owner/managers. Overall, 204 S-SMEs owners/managers participated in the study and 192 usable survey instruments were received.

Findings: The study offers novel insights to the following questions. First, the factors that prompt entrepreneurial orientation to achieve superior business performance, i.e. the antecedents of entrepreneurial orientation? The results reveal competitor orientation is an antecedent of entrepreneurial orientation that leads to an S-SME’s business performance. Second, the outcomes of entrepreneurial orientation, i.e. the consequences of entrepreneurial orientation? The study reveals organisational learning and business performance are the corollary of entrepreneurial orientation. Third, the examination of whether organisational learning mediates the relationship between entrepreneurial orientation and business performance? The findings found the effects of entrepreneurial orientation on business performance are, in part, mediated by organisational learning.

Research limitations/implications: Three study limitations are recognised. First, other strategic orientations, including technology orientation, production orientation and selling orientation are not included. Second, other constructs have a potentially significant relationship with market and entrepreneurial orientation, such as organisational capabilities, innovation and social context, were not considered. Third, the study is industry-sector specific and does not consider alternative sectors which also may play a potential role in economic development.

Originality/value: This study enhances the existing S-SME literature by identifying factors contributing to entrepreneurial orientation and its repercussions on business performance. For S-SMEs it adds credence to the role played by organisational learning in mediating the link between entrepreneurial orientation and business performance which potentially encourages owner/managers to dedicate increased time and resources towards creating and maintaining a conducive learning environment. The results support entrepreneurs in acknowledging the importance of competitor orientation during the emergence and development of entrepreneurial orientation, specifically in emerging economy contexts.

Keywords:: India, Organizational learning

Introduction

Entrepreneurial behaviours have attracted significant attention in both the popular press and academic literature, with such behaviours being encouraged by governments as they are considered key drivers in a country’s economic well-being (Ghani et al., 2014; Beynon et al., 2016). The literature asserts many benefits and one of the salient views is that an entrepreneur’s inclination towards risk-taking, pro-activeness and innovativeness are compelling features of entrepreneurial orientation (Covin and Lumpkin, 2011), while Wiklund and Shepherd (2003) suggest that firms embracing such an entrepreneurial orientation perform more effectively than firms that do not.

Separate to entrepreneurial orientation, market orientation is a central tenet for a small business (Ledwith and O’Dwyer, 2008) and with a far-reaching influence on a firm’s entrepreneurial orientation (Nasution et al., 2011). In examining these two relationships, Grinstein (2008) found that market orientation was correlated with entrepreneurial orientation, because, during the nascent stages, it enabled a firm to learn and adapt to its environment and react to opportunities and threats. Whilst Bhuian et al. (2005) and Matsuno et al. (2002) concluded that firms having a high tendency towards market orientation are typically found to be more entrepreneurially oriented. However, firms adopting both market orientation and entrepreneurial orientation achieve improved performance.

Thus, it stands to reason that firms seeking to achieve enhanced performance look to strengthen their learning (Lin et al., 2008). Covin et al. (2006) provided a deeper insight into understanding the learning phenomenon in entrepreneurial-firm contexts, because an organisational learning culture exerts a profound influence on its performance (García-Morales et al., 2012), with organisational learning viewed as a positive driver (Khandekar and Sharma, 2005). A review of the literature highlights that scholars have sought to understand many aspects of entrepreneurial behaviour but despite these contributions, Rosenbusch et al. (2013) called for further amplification of the literature by exploring models of entrepreneurial orientation, its antecedents and consequences.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت کارآفرینی

مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی

کسب و کارهای کوچک و متوسط