اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر میانجیگر هوش هیجانی بر رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و عملکرد شرکت در کسب‌وکارهای کوچک

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۲۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1472

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: European Business Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

فرضیه: دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه : دارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تأثیر میانجیگر هوش هیجانی بر رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و عملکرد شرکت در کسب‌وکارهای کوچک

عنوان کامل انگلیسی:

Mediating effect of emotional intelligence on the relationship between employee job satisfaction and firm performance of small business

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1472)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف از این پژوهش بررسی تأثیر میانجی هوش هیجانی بر رضایت شغلی و عملکرد شرکت در کسب‌وکارهای کوچک و شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت و نقش معنادار هوش هیجانی در رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد شرکت می باشد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این مطالعه تحلیلی از مقالات مربوطه که در مجله معروف journal of small business  منتشر شده اند را ارائه می‌کند. چارچوب نظری و ساختارهای این مطالعه بر اساس تحقیقات قبلی هوش هیجانی در کسب‌وکارهای کوچک توسعه یافته است. همچنین، داده ها از ۳۵۵ پاسخ دهنده، با نرخ پاسخ معتبر ۷۳.۹۵٪ جمع آوری شد. این مطالعه از SEM-PLS برای سنجش اعتبار چارچوب نظری و آزمون فرضیه استفاده کرد.

یافته ها – این مطالعه نشان داد که  زیرساخت ها، رهبری و مدیریت، دستمزد، ساعات کاری، محیط کار و هوش هیجانی برای رضایت شغلی و عملکرد شرکت بسیار حائز اهمیت هستند. هوش هیجانی رابطه بین پنج عامل رضایت شغلی (ساعات کاری، زیرساخت سازمانی، رهبری و مدیریت، محیط کار، حقوق و مزایای دیگر) و عملکرد شرکت را میانجیگری می‌کند. بنابراین، این مطالعه می تواند به بهبود عملکرد شرکت و توسعه بعد جدیدی از کسب و کار کوچک کمک کند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – نتیجه این مطالعه به محققان و ارائه دهندگان خدمات در درک نقش میانجیگر هوش هیجانی بر رضایت شغلی و عملکرد شرکت در کسب و کارهای کوچک کمک می کند. بنابراین، تدوین سیاست در عصر آموزش کارکنان، رهبری و خدمات مبتنی بر فناوری به افزایش فرصت‌ها برای کسب‌وکارهای کوچک و حمایت از کسب‌وکارهای پایدار کمک می‌کند.

نوآوری/ارزش – بر اساس دانش نویسندگان ، این مطالعه اولین مطالعه ای است که پیوند اثر میانجیگر هوش هیجانی را بر رضایت شغلی و عملکرد شرکت در کسب و کارهای کوچک تحلیل می کند.

واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، رضایت شغلی، عملکرد شرکت، کسب‌وکارهای کوچک، مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)

فرضیات

H1. ساعت کاری به طور مثبت بر عملکرد شرکت های تجاری کوچک تأثیر می گذارد.
H2. زیرساخت سازمانی به طور مثبت بر عملکرد شرکت های تجاری کوچک تأثیر می گذارد.

H3. رهبری و مدیریت بر عملکرد شرکت های تجاری کوچک تأثیر مثبت دارد.
H4. محیط کار به طور مثبت بر عملکرد شرکت های تجاری کوچک تأثیر می گذارد.
H5. حقوق و دستمزد به طور مثبت بر عملکرد شرکت های تجاری کوچک تأثیر می گذارد.
H6. فرصت توسعه فردی بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت می گذارد.
H7. ساعات کاری بر هوش هیجانی کارمندان شرکت های کوچک تأثیر مثبت می گذارد.
H8. زیرساخت های سازمانی بر هوش هیجانی کارکنان شرکت های کوچک تأثیر مثبت می گذارد.
H9. رهبری و مدیریت بر هوش هیجانی کارمندان شرکت های کوچک تأثیر مثبت می گذارد.

H10. محیط کار بر هوش هیجانی کارمندان شرکت هایکوچک تأثیر مثبت می گذارد.
H11. حقوق و دستمزد به طور مثبت بر هوش هیجانی کارمندان شرکت های کوچک تأثیر می گذارد.
H12. فرصت پیشرفت فردیبر هوش هیجانی کارمندان شرکت های کوچک تأثیر مثبت می گذارد.
H13. هوش هیجانی کارکنان بر عملکرد شرکت در شرکت های کوچک تأثیر مثبت دارد.
H14. هوش هیجانی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان (ساعات کاری، زیرساخت های سازمانی، رهبری و مدیریت، محیط کاری، توسعه فردی، حقوق و مزایای دیگر) و عملکرد شرکت را میانجیگری می کند.

مدل مفهومی

 

ABSTRACT

Purpose – The aim of this study is to measure the mediating effect of emotional intelligence on job satisfaction and firm performance of small business and to identify the critical success constructs and significant path of emotional intelligence in relation to job satisfaction and firm performance.

Design/methodology/approach – This study provides an analysis of the relevant literature that has been published on the renowned journal of small business. This study’s theoretical framework and constructs were developed based on prior research of emotional intelligence in small business. Along with, data were gathered from 355 respondents, with a valid response rate of 73.95%. This study used the SEM-PLS to measure the validity of the theoretical framework and test the hypothesis.

Findings – This study revealed that infrastructure, leadership and management, salary, working hours, working environment and emotional intelligence are very crucial for job satisfaction and firm performance. Emotional intelligence mediated the relationship between five job satisfaction factors (working hours, organizational infrastructure, leadership and management, working environment, salary and other benefits) and firm performance. Thus, this study can contribute to enhancing firm performance and developing a new dimension of small business.

Research limitations/implications – The result of this study will assist the researchers and service providers in understanding the mediating effect of emotional intelligence on job satisfaction and firm performance of small businesses. Thereby, policy formulation in the era of training of employees, leadership and technology-based services orientation will assist to in enhancing opportunities for small businesses and upholding sustainable business.

Originality/value – To the best of the authors’ knowledge, this study is the first to analyze the link of the mediating effect of emotional intelligence on job satisfaction and firm performance of small business.

Keywords: Emotional intelligence, Job satisfaction, Firm performance, Small business, Structural equation modeling (SEM)

Hypothesis

H1. Working hour positively affects the small business firm performance.
H2. Organizational infrastructure positively affects the small business firm performance.

H3. Leadership and management positively affect the small business firm performance.
H4. Working environment positively affects the small business firm performance.
H5. Salary positively affects the small business firm performance.
H6. Opportunity of personal development positively affects the firm performance.
H7. Working hours positively affects the emotional intelligence of small business employee.
H8. Organizational infrastructure positively affects the emotional intelligence of small business employees.
H9. Leadership and management positively affect the emotional intelligence of small business employees.
H10. Working environment positively affects the emotional intelligence of small business employees.
H11. Salary positively affects the emotional intelligence of small business employees.
H12. Opportunity of personal development positively affects the emotional intelligence of small business employees.
H13. Emotional Intelligence of employee positively affects the firm performance of small business.
H14. Emotional intelligence mediates the relationship between employee job satisfaction (working hours, organizational infrastructure, leadership and management, working environment, personal development, salary and other benefits) and firm performance.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت منابع انسانی با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد روانشناسی شغلی با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد هوش هیجانی با ترجمه

مقاله در رابطه با رضایت شغلی با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد عملکرد شرکت با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد SME با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی