اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده هم رنگی جمعیت شناختی، ارتباطات و اعتماد به روابط تجاری درون سازمانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M851

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر : امرالد

نام مجله: Journal of Business & Industrial Marketing

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  هم رنگی جمعیت شناختی، ارتباط و اعتماد به روابط تجاری درون سازمانی

عنوان انگلیسی:

Demographic homophily, communication and trust in intra-organizational business relationships

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مطالعه درک نحوه ایجاد و حفظ روابط تجاری موفق به وسیله ی کارکنان از طریق تجزیه و تحلیل عوامل اصلی کیفیت و تعهد ارتباطی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: در این مطالعه، نویسندگان یک چارچوب مفهومی را توسعه و فرضیه های مربوط را با توجه به روابط بین هم رنگی جمعیت شناختی، ارتباطات بین فردی، اعتماد و متغیرهای وابسته به کیفیت ارتباطی و تعهد ارتباطی درک شده، تشکیل می دهند. این مقاله فرضیه های ارائه شده را با کمک مدل سازی معادلات ساختاری، بر اساس یک نمونه از کره جنوبی، مورد بررسی قرار می دهد.

یافته ها: بر خلاف تفکر متداول، هم رنگی جمعیت شناختی، کیفیت ارتباطی درک شده را به طور مستقیم افزایش نمی دهد.  نویسندگان دریافتند که ارتباطات بین فردی بر تعهد ارتباطی تاثیر مستقیم معنادار  دارد، اما تعهد هیچ تاثیری بر کیفیت ارتباطی درک شده ندارد. به نظر می رسد هر دو نقش مستقل ایفا می کنند، اما از طریق ایجاد اعتماد به طور مثبت تاثیر می گذارند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: با استفاده از هم رنگی جمعیت شناختی و ارتباطات بین فردی به عنوان متغیرهای اصلی و اعتماد به عنوان میانجی و محرک اصلی ، نویسندگان اثرات تعهد ارتباطی درون سازمانی درک شده و کیفیت ارتباطی درک شده را مورد مطالعه قرار دادند. به طور دقیق، با میانجی قرار دادن متغیر اعتماد در روابط درون سازمانی بین هم رنگی جمعیت شناختی، ارتباطات بین فردی و متغیرهای وابسته به کیفیت و تعهد ارتباطی درک شده ، فرضیه ها را تأیید می کنند. با این وجود، نویسندگان به طرز شگرفی هیچ شواهد معناداری مبنی بر تاثیر هم رنگی جمعیت شناسی بر افزایش کیفیت ارتباطی درک شده پیدا نکردند و همچنین هیچ یک به طور مستقیم منجر به تشدید ارتباطات نمی شوند، حتی در محیطی (به عنوان مثال کره)، که انتظار می رود.

پیامدهای عملی: بر اساس یافته های این مطالعه، مفاهیم عملی متعددی وجود دارد. درک ویژگی های ارتباطی بین فردی در یک محیط درون سازمانی، مدیران را قادر می سازد تا بهره وری و کارآیی سازمانی را بهینه کنند. روابط درونی سازمانی بین کارکنان به شدت وابسته به اعتماد متقابل به عنوان شاخصی برای کیفیت و تعهد ارتباطی است. سازمان ها همچنین می توانند از درک ساز و کارهای هم رنگی جمعیتی شناختی و ارتباطات بین فردی برای ایجاد اعتماد بین فردی بهره مند شوند.

اصالت / ارزش: تحقیقات در مورد تاثیر هم رنگی جمعیت شناختی و ارتباطات بین فردی و نقش میانجی اعتماد در یک رویکرد درون سازمانی نسبت به روابط تجاری بر کیفیت  و تعهد ارتباطی درک شده ،کم است. بررسی متقابل اثرات و تعامل سازه هایی مانند هم رنگی جمعیت شناختی، ارتباطات بین فردی و اعتماد بر کیفیت و تعهد ارتباطی  درک شده، مشارکت اصلی این مطالعه در ادبیات مدیریت و روابط تجاری می باشد. بینش این مطالعه درباره روابط بین فردی به شرکت ها کمک می کند تا روابط تجاری بلندمدت برقرار کند.

کلیدواژگان: اعتماد، کیفیت ارتباطی، روابط تجاری، تعهد ارتباطی، هم رنگی جمعیتی شناختی ، ارتباط بین فردی

نتیجه گیری

مطالعه ما محوریت اعتماد و ارتباطات بین فردی را در روابط بین سازمانی نشان می دهد. بر خلاف انتظارات اولیه ما، هم رنگی جمعیت شناختی منجر به تشدید بیشتر ارتباطات و افزایش کیفیت درک شده روابط نشد، اما در عوض، ما مشاهده کردیم که هم رنگی جمعیت شناختی و جریان آزاد ارتباطات منجر به اعتماد می شود و به نوبه خود کیفیت روابط میان کارکنان و تعهد آنها را به یکدیگر افزایش می دهد. علاوه بر این، ارتباطات بین فردی به طور مستقیم منجر به تعهد ارتباطی می شود. از این رو توصیه می کنیم که سازمان ها از فرایندهای ارتباطی غیررسمی بین کارمندان حمایت کنند، که منجر به افزایش سطح اعتماد بین فردی، تعهد ارتباطی و کیفیت ارتباط درک شده می شود و از این طریق عملکرد سازمانی بهبود پیدا می کند.

Abstract:

Purpose: The purpose of this study is to understand how employees of an organization build and maintain successful business relationships by analyzing major antecedents of relationship quality and relationship commitment.

Design/methodology/approach: In this study, the authors develop a conceptual framework and formulate hypotheses regarding the relationships between demographic homophily, interpersonal communication, trust and dependent variables of perceived relationship quality and relationship commitment. This paper tests hypotheses presented in this study with the help of a structural equation model, based on a data sample from South Korea.

Findings: Unlike common thinking, demographic homophily does not directly increase the perceived relationship quality. The authors find a significant direct effect of interpersonal communication on relationship commitment but no effect of commitment on perceived relationship quality. Both seem to play independent roles but are positively influenced through the emergence of trust.

Research limitations/implications: By applying demographic homophily and interpersonal communication as antecedents and trust as mediator and main driver, the authors research effects on perceived intra-organizational relationship commitment and perceived relationship quality. In detail, the authors confirm the hypothesized centrality of trust in intra-organizational relationships between demographic homophily, interpersonal communication and dependent variables of perceived relationship quality and relationship commitment. Nevertheless, the authors surprisingly find neither significant evidence that demographic homophily increases the perceived quality of a relationship, nor does it lead to higher communication intensity directly, even in an environment (i.e. Korea), where it would be expected.

Practical implications: Based on the findings of this study, there are several practical implications. Understanding the interpersonal relationship characteristics in an intra-organizational setting enables managers to optimize organizational efficiency and effectiveness. Intra-organizational relationships between employees’ are highly dependent on mutual trust as an indicator for relationship quality and relationship commitment. Organizations can also benefit from the understanding of the mechanisms of demographic homophily and interpersonal communication for the establishment of interpersonal trust as well.

Originality/value: Research about the effect of demographic homophily and interpersonal communication and the central role of trust in an intra-organizational approach to business relationships on perceived relationship quality and relationship commitment is scarce. The mutual testing of the effects and interaction of established constructs like demographic homophily, interpersonal communication and trust on perceived relationship quality and commitment constitutes the main contribution of this study to the literature on management and business relationships. The insights of this study about interpersonal bonding help companies to establish long-term business relationships.

Keywords: Trust, Relationship quality, Business relationships, Relationship commitment, Demographic homophily, Interpersonal communication

Conclusion

Our study illustrates the centrality of trust and interpersonal communication in intra-organizational relationships. Contrary to our initial expectations, we do not see demographic homophily as leading to a higher intensity of communication and an increased perceived quality of relationships, but instead, we observe that demographic homophily and a free flow of communication lead to trust and that, in turn, increases the quality of relationships among employees and their commitment to one another. In addition, interpersonal communication directly leads to relationship commitment. Hence, we recommend that organizations allow informal communication processes between employees, which, in turn, results in higher levels of interpersonal trust, relationship commitment and perceived relationship quality, thereby supporting organizational performance.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ISI رشته مدیریت

مقالات ISI مدیریت دولتی

مقالات ISI رفتار سازمانی

مقالات ISI درباره ارتباطات سازمانی

مقالات ISI  درباره اعتماد سازمانی