اطلاعیه

مقاله انگلیسی نقش میانجی سبک های رهبری در پروژه های یکپارچه مشارکتی: دیدگاه هوش هیجانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M752

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Project Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : نقش میانجی سبک های رهبری در پروژه های یکپارچه مشارکتی: دیدگاه هوش هیجانی

عنوان انگلیسی:

The mediation role of leadership styles in integrated project collaboration: An emotional intelligence perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M752)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

تحقیقات در مورد تحویل پروژه ی یکپارچه (IPD) رضایت همکاری را یکی از عوامل مهم برای خروجی های پروژه های در حال پیشرفت می داند. مکانیزم بالقوه ای که آن را خصوصا از لحاظ مهارتهای انسانی در مدیریت پروژه ی ساخت تحت تاثیر قرار می دهد، کشف نشده باقی مانده است. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا نوع رهبری می تواند هوش هیجانی رهبری و چهار خروجی رضایت همکاری که عبارتند از: رضایت از عملکرد (PCS)، رضایت کارایی (ES)، رضایت از ارتباط (RS)، و رضایت از سلایق (IS) که توسط شرکت کنندگان دیگر در یک تیم یکپارچه ارائه شده بود را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر.

داده ها از ۳۶۵ نمونه شامل رهبران پروژه و متخصصانی که در IPD در کشور چین تخصص داشتند، جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که رهبری تبادل گرای فعال و تحول آفرین، ارتباط میان EI یا PCS، ES و IS را تحت تاثیر قرار می دهد و تعدیل کنندگی جزئی میان EI و RS می باشد. علاوه بر این، نقش تعدیل کنندگی جزئی رهبری تبادل گرای غیر فعال در ارتباطات EI و RS شناخته شدند، اما اثرات آن میان PCS و ES یافت نشدند. به طور مشابه، به دلیل اثرات نه چندان مهم رهبری بی تفاوت بر ابعاد رضایت همکاری، این نوع رهبری نقش میانجی در میان EI با چهار بعد رضایت مشتری را ایفا نمی کند. این مقاله، با ارائه معیارهای رضایتمندی همکاری و مدل EI در پروژه IPD، به تحقق مکانیزم میانجیگری مدل تجدید نظر رهبری کامل کمک می کند.

Abstract

Research on integrated project delivery (IPD) has considered collaboration satisfaction as an important factor for improving project outcomes. Yet, the potential mechanism influencing it remains unexplored in construction project management, especially in the aspects of human skills. The purpose of this paper is to examine whether leadership styles mediate the link between the emotional intelligence (EI) of authorized leader and four collaboration satisfaction outcomes perceived by other participants in an integrated team: performance contribution satisfaction (PCS), efficiency satisfaction (ES), relationship satisfaction (RS), and interests satisfaction (IS).

Data was collected from 365 samples including project leaders and scholars who possess experience of IPD in China. The results show that transformational and active-transactional leadership fully mediate the relationships of EI with PCS, ES, and IS, and were partial mediators between EI and RS. In addition, the partial mediation role of passive-transactional leadership in the relationships of EI with RS and IS were identified, but its mediating effects between PCS and ES were not found. Similarly, owing to the non-significant effects of laissez-faire leadership on dimensions of collaboration satisfaction, this leadership style does not play mediating role in the relationships of EI with four dimensions of collaboration satisfaction. This paper makes contribution to the mediating mechanism research of revised full range leadership model by proposing collaboration satisfaction criteria and EI model in IPD project.

Introduction

Over the last decades, there are strong arguments for incorporating all project parties into one team to perform a project and applying relational contracting appropriately (Kumaraswamy et al., 2005; Rahman and Kumaraswamy, 2011; Bygballe et al., 2016). Therefore, a new project delivery method known as integrated project delivery (IPD) emerged and the benefit of integrated process has been identified through professional institutes and living project samples (Lenferink et al., 2013; El Asmar et al., 2013; Sun et al., 2015). Bond by the three IPD principles of early involvement of all parties, shared risk and rewards, and multiparty agreement (Kent and Becerik-Gerber, 2010), collaboration among heterogeneous project parties has become the critical success factor for operating integrated projects (Phua and Rowlinson, 2004; Xue et al., 2010).

Keeping favorable collaboration helps not only achieve short-term business objectives such as the three success criteria of cost, time, and quality (Iyer and Jha, 2005; Chiocchio et al., 2011; Kärnä et al., 2013; Brito et al., 2014), but also foster harmonious working relationships and important affective states crucial to long-term steady development (Eriksson, 2010; Chiocchio et al., 2011; Meng, 2012).

As a matter of fact, it is challengeable for contracting parties which are organized in different structures and interest demands to attain a high level of collaboration in IPD. The architects’ reluctance to change decisionsmade by owners, for example, may lead to reduced satisfaction or even a collapse of collaboration. Thus, some scholars considered that project participants’ collaboration satisfaction could provide a holistic perspective to measure complex project success (Kärnä et al., 2013). Heimbürger and Dietrich (2012) and Li et al. (2013) have contributed to the measures of participant satisfaction by establishing multi-factor hierarchical fuzzy evaluation model and theoretical framework respectively. However, there is still a lack of comprehensive collaboration satisfaction criteria for IPD and the exploration of potential influencing mechanisms at social and psychological level.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده سبک های رهبری

مقالات ترجمه شده هوش هیجانی

مقالات ترجمه شده مدیریت مشارکتی