اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا اعتماد در حسابرسی خارجی مهم است؟ نقش اعتماد رئیس کمیته حسابرسی در حسابرسی های خارجی

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ که در دسته مقالات حسابرسی هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه  امرالد در سال ۲۰۲۴ منتشر شده. فایل انگلیسی شامل ۲۵ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: H985

سال نشر: ۲۰۲۴

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Managerial Auditing Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)

متغیر : دارد

فرضیه: دارد

مدل مفهومی:   دارد

پرسشنامه : دارد 

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ : آیا اعتماد در حسابرسی خارجی مهم است؟ نقش اعتماد رئیس کمیته حسابرسی در حسابرسی های خارجی

عنوان کامل انگلیسی:

Does trust matter in external audits? The role of audit committee chair’s trust in external audits

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H985)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. مقدمه
۲. مرور ادبیات و ارائه فرضیه ها
۲.۱ نظریه اشتراک اطلاعات
۲.۲ نظریه تبادل اجتماعی
۲.۳ اعتماد به شایستگی
۲.۴ اعتماد به صداقت
۲.۵ اعتماد به حسن نیت
۲.۶ تعاملات در طول تحقیقات  قبل از مشارکت و عملکرد حسابرسی
۳. روش تحقیق
۳.۱ جمع آوری داده ها و نمونه گیری
۳.۲ ابزار
۴. نتایج
۴.۱ سوگیری روش رایج
۴.۲ مدل اندازه گیری
۴.۳ آزمون فرضیه
۵. بحث
۶. نتیجه گیری
ضمیمه

چکیده فارسی

هدف – هدف این مطالعه بررسی تأثیر اعتماد رئیس کمیته حسابرسی به حسابرس بر کیفیت تعاملات بین حسابرس خارجی و رئیس کمیته حسابرسی در هنگ کنگ است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این تحقیق از یک رویکرد پرسشنامه ای برای جمع‌آوری داده‌ها از روسای کمیته حسابرسی شرکت‌های بورسی در هنگ کنگ، با نرخ پاسخ ۱۹.۲% استفاده می‌کند. در این تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که اعتماد رئیس کمیته حسابرسی به شایستگی، صداقت و حسن نیت حسابرس خارجی عامل تعیین کننده مهمی در کیفیت تعاملات است. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند که کیفیت تعاملات در مرحله قبل از مشارکت برای میانجی‌گری روابط بین سه بعد اعتماد و کیفیت تعامل در مرحله عملکرد حسابرسی حائز اهمیت است.

نوآوری/ارزش – بر اساس دانش نویسندگان این پژوهش اولین مطالعه ای است، که تأثیر اعتماد رئیس کمیته حسابرسی به حسابرس خارجی را بر کیفیت تعاملات آنها بررسی می‌کند. این یافته ها بینش هایی را برای هیئت مدیره، حسابرسان و سیاست گذاران ارائه می دهد تا سیاست هایی را اجرا کنند که اعتماد بین آنها را برای بهبود کیفیت حسابرسی افزایش دهد.

کلمات کلیدی اعتماد، حسابرس، کمیته حسابرسی، کیفیت درک شده از تعاملات

فرضیات

H1. اعتماد رئیس کمیته حسابرسی به شایستگی حسابرس به طور مثبتی با کیفیت درک شده از تعاملات آنها با حسابرس در طول تحقیقات قبل از مشارکت مرتبط است.
H2. اعتماد رئیس کمیته حسابرسی به شایستگی حسابرس به طور مثبت با کیفیت درک شده از تعاملات آنها با حسابرس در طول عملکرد حسابرسی مرتبط است.
H3. اعتماد رئیس کمیته حسابرسی به صداقت حسابرس به طور مثبت با کیفیت درک شده از تعاملات آنها با حسابرس در طول تحقیقات قبل از مشارکت مرتبط است.
H4. اعتماد رئیس کمیته حسابرسی به صداقت حسابرس به طور مثبت با کیفیت درک شده از تعاملات آنها با حسابرس در طول عملکرد حسابرسی مرتبط است.
H5. اعتماد رئیس کمیته حسابرسی به حسن نیت حسابرس به طور مثبتی با کیفیت درک شده از تعاملات آنها با حسابرس در طول تحقیقات قبل از مشارکت مرتبط است.
H6. اعتماد رئیس کمیته حسابرسی به حسن نیت حسابرس به طور مثبتی با کیفیت درک شده از تعاملات آنها با حسابرس در طول عملکرد حسابرسی مرتبط است.
H7. کیفیت درک شده از تعاملات توسط رئیس کمیته حسابرسی در طول تحقیقات پیش از مشارکت، به طور مثبت بر کیفیت درک شده از تعاملات در طول عملکرد حسابرسی تأثیر می گذارد.
H8. کیفیت درک شده از تعاملات توسط رئیس کمیته حسابرسی در طول تحقیقات پیش از مشارکت، رابطه بین اعتماد به شایستگی و کیفیت درک شده از تعاملات در طول عملکرد حسابرسی را میانجی گری می کند.
H9. کیفیت درک شده از تعاملات توسط رئیس کمیته حسابرسی در طول تحقیقات پیش از مشارکت، رابطه بین اعتماد به صداقت و کیفیت درک شده از تعاملات در طول عملکرد حسابرسی را میانجی گری می کند.
H10. کیفیت درک شده از تعاملات توسط رئیس کمیته حسابرسی در طول تحقیقات پیش از مشارکت، رابطه بین اعتماد به حسن نیت و کیفیت درک شده از تعاملات در طول عملکرد حسابرسی را میانجی گری می کند.

شکل A1. نتایج تحلیل مسیر با ضرایب
شکل A1. نتایج تحلیل مسیر با ضرایب

Abstract  

Purpose – This study aims to investigate the impact of the audit committee chair’s trust on the quality of interactions between the external auditor and the audit committee chair in Hong Kong.

Design/methodology/approach – The research uses a questionnaire survey to gather data from the audit committee chairs of the listed companies in Hong Kong, with a response rate of 19.2%. Partial least squares structural equation modelling is used in this study.

Findings – The results reveal that the audit committee chair’s trust in the external auditor’s competence, integrity and goodwill is an important determinant of the interaction quality. The findings also show that interaction quality during the pre-engagement stage is important to mediate the relationships between the three dimensions of trust and interaction quality during the audit performance stage.

Originality/value – This is the first study, to the best of the author’s knowledge, that examines the impact of the audit committee chair’s trust in the external auditor on the quality of their interactions. The findings provide insights for board of directors, auditors and policymakers to implement policies that enhance trust between themto improve audit quality.

Keywords Trust, Auditor, Audit committee, Perceived quality of interactions

۱.Introduction

An external audit aims to provide assurance that an organization has presented a “true and fair” picture of its financial position and performance (PwC, 2017). It helps to improve the credibility of financial statements for stakeholders to make informed decisions. While it is the independent auditors’ (“the auditor” hereafter) fundamental responsibility for conducting a high-quality audit, an audit committee chair also plays a significant role in monitoring the work of auditors (Financial Reporting Council, 2021) and ensuring good corporate governance (Al-Baidhani, 2016)…

۶.Conclusions

This study evaluates the impacts of three dimensions of the audit committee chair’s trust on the quality of interactions during pre-engagement investigations and audit performance stages. The findings reveal that the audit committee chair’s trust is a significant predictor of the quality of interactions with the auditor. Thereby, this facilitates interactions during preengagement investigation and audit performance stages and, thereby, audit quality. This research provides significant inspiration to the auditor and audit committee chair, as the auditor should demonstrate high levels of competence, integrity and goodwill for better interactions with the audit committee chair. For instance, it is not sufficient for the auditor to have high levels of competence and integrity, as these two motivators largely enhance the quality during the pre-investigation stage only. The auditor has to behave with high levels of goodwill. For instance, the auditor should provide information about how to improve internal audit functions or internal control systems from the experience gained in other audits. It is essential as external auditors may rely on the internal auditors’ work so that the external auditors can focus their efforts on significant risk areas (Ismael and Kamel, 2021). The auditor should work diligently beyond the levels recommended by the guidelines. The findings also provide inspiration to policymakers for mandating that the auditors behave with high levels of competence, integrity and goodwill. Thereby, they will have a better quality of interaction and audit quality for protecting the shareholders’ interests…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله حسابداری ۲۰۲۴

 مقاله ۲۰۲۴ حسابرسی

مقاله ۲۰۲۴ در مورد حسابداری رفتاری

مقاله ۲۰۲۴ درباره کمیته حسابرسی

مقاله ۲۰۲۴ درباره کیفیت حسابرسی

مقالات ۲۰۲۴ درباره اعتماد سازمانی

مقالات ۲۰۲۴ مدیریت رفتار سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.