اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ریسک سقوط،سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۲  صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H554

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  North American Journal of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۰۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  ریسک سقوط ، سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام

عنوان کامل انگلیسی:

Crash risk, institutional investors and stock returns

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی اثر ترکیبی سرمایه گذاران نهادی و ریسک سقوط بر بازده سهام می پردازد. به طور خاص ، اثرات ریسک سقوط سهام هایی با مالکیت نهادی بیشتر، قوی تر است و اثر مالکیت نهادی تاثیر کمتری بر بازده سهام در بین سهام هایی با ریسک سقوط بالاتر ،دارد. علاوه بر این ، این مقاله به بررسی اثر تعدیلگر نقدینگی سهام در رابطه بین سرمایه گذاران نهادی ، ریسک سقوط و بازده سهام می پردازد ، و با بررسی های بیشتر ، نتیجه می گیرد که رابطه نقدینگی و بازده در شرایطی که ریسک سقوط کمتر است،  قوی تر می باشد. به طور کلی ، این مقاله شواهدی ارائه می دهد که نشان می دهند سرمایه گذاران نهادی و ریسک سقوط نقش مهمی در قیمت سهام دارند.

 واژه‌های کلیدی: قیمت گذاری دارایی ، سرمایه گذاران نهادی ، ریسک سقوط ، نقدینگی ، بازده سهام

۱.مقدمه

ریسک سقوط قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات در امور مالی است. ریسک سقوط قیمت سهام توجهات بسیاری در ادبیات مالی به خود جلب کرده است (Chen, Hong, & Stein, 2001; Hong & Stein, 2003; Jin & Myers, 2006; Hutton, Marcus, & Tehranian, 2009; Kim, Li, & Zhang, 2011; Xu, Jiang, Chan, & Yi, 2013; Xu, Li, Yuan, & Chan, 2014; Kim & Zhang, 2013; Li, Wang, & Wang, 2017; Ben-Nasr & Ghouma, 2018). تحقیقات بسیاری اهمیت ریسک سقوط قیمت سهام را از دیدگاههای متعددی ، مانند نظرات مختلف (هونگ و استین ، ۲۰۰۳) ، فرار مالیاتی شرکت ها (کیم و همکاران ، ۲۰۱۱) ، مسئولیت اجتماعی شرکت ها (کیم ، لی ، و لی ، ۲۰۱۴) ، سرمایه گذاران نهادی (آن و ژانگ، ۲۰۱۳) ، سهام پیش فروش شده (کالن و فانگ، ۲۰۱۵) ، احساسات سرمایه گذاران (ین و تیانگ، ۲۰۱۷) و غیره، اثبات کرده اند. به طور خاص ، ژانگ و آن (۲۰۱۳) بررسی کرده اند که چگونه مالکیت نهادی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر می گذارد ،که نتایج  وجود رابطه منفی (مثبت) بین سرمایه گذاران نهادی دائمی (موقتی) و ریسک سقوط قیمت سهام را نشان می دهد …

۶.جمع بندی

ریسک سقوط قیمت سهام در ادبیات مالی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. بیشتر مقالات به بررسی مواردی می پردازند که بر ریسک سقوط تاثیرگذار هستند ، مانند نظرات مختلف (هونگ و استین ، ۲۰۰۳) ، سرمایه گذاران نهادی (آن و ژانگ ، ۲۰۱۳) ، احساسات سرمایه گذاران (ین و تیانگ ، ۲۰۱۷) و غیره. به طور خاص ، استین (۲۰۰۹) و یان (۲۰۱۳) دریافتند که تعدد سرمایه گذاران نهادی باعث سقوط بیشتر قیمت سهام خواهد شد. با این حال ، مقالات اندکی به بررسی چگونگی تاثیر ریسک سقوط و مالکیت نهادی بر بازده سهام پرداخته اند. این مطالعه با بررسی تأثیر ریسک سقوط قیمت سهام و مالکیت نهادی بر نوسانات قیمت سهام ، این شکاف را پر می کند…

Abstract

This paper focuses on the combined effects of institutional investors and crash risk on stock returns. Specifically, the crash risk effects are stronger for stocks with higher institutional ownership, and the institutional ownership effect plays less of a role on stock returns among stocks with higher crash risk. Furthermore, this paper addresses the moderating effect of stock liquidity on the relation among institutional investors, crash risk and stock returns, and further finds that illiquidity-return relations are stronger in situations with lower crash risk. Overall, this paper does provide evidence that institutional investors and crash risk play important roles on stock prices.

Keywords: Asset pricing ,Institutional investors ,Crash risk, Liquidity, Stock returns

۱.Introduction

 Stock price crash risk is one of the most important issue in finance. Stock price crash risk receives extensive attention in the financial literature (Chen, Hong, & Stein, 2001; Hong & Stein, 2003; Jin & Myers, 2006; Hutton, Marcus, & Tehranian, 2009; Kim, Li, & Zhang, 2011; Xu, Jiang, Chan, & Yi, 2013; Xu, Li, Yuan, & Chan, 2014; Kim & Zhang, 2013; Li, Wang, & Wang, 2017; Ben-Nasr & Ghouma, 2018). Research documents the importance of stock price crash risk from different perspectives, such as different of opinions (Hong & Stein, 2003), corporate tax avoidance (Kim et al., 2011), corporate social responsibility (Kim, Li, & Li, 2014), institutional investors (An & Zhang, 2013), short interest (Callen & Fang, 2015), investor sentiment (Yin & Tian, 2017) and so on. Specially, An and Zhang (2013) research how institutional ownership influences stock price crash risk, showing the negative (positive) relation between dedicated (transient) institutional investors and stock price crash risk…

۶.Conclusions

Stock price crash risk has been explored extensively in the financial literature. Most papers address what influences crash risk, such as different of opinions (Hong & Stein, 2003), institutional investors (An & Zhang, 2013), investor sentiment (Yin & Tian, 2017) and so on. Specially, Stein (2009) and Yan (2013) uncover that the institutional investors’ crowdedness will exacerbate stock price crash. However, rare paper illustrates how crash risk and institutional ownership will affect stock returns. This study fills in this gap by examining how stock price crash risk and institutional ownership affect the movements of stock prices…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت سرمایه گذاری با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره ریسک سقوط با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت ریسک با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره  سهام با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره بازده سهام با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره مالکیت نهادی با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره  نقدینگی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی درباره قیمت سهام با ترجمه