اطلاعیه

مقاله انگلیسی سبک مدیریت تعارض و خستگی در حسابداری دولتی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H466

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Managerial Auditing Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  سبک مدیریت تعارض و خستگی در حسابداری دولتی

عنوان انگلیسی:

Conflict management style and exhaustion in public accounting

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h466)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: از آنجایی که خستگی یکی از ابعاد اصلی فرسودگی شغلی است، هدف از این مقاله بیان این موضوع می باشد که ادراکات فردی از سبک مدیریت تعارضِ سرپرست (مشارکتی، غالب و اجتنابی) از عوامل استرس زا نقش (تعارض نقش، ابهام نقش و اضافه بار نقش) در خستگی حسابداری دولتی می باشد.

طراحی / روش شناسی / روش: نتایج از طریق بررسی یک نمونه از ۲۰۸ حسابدار دولتی از شش شرکت در شمال شهر نیویورک برای بررسی مدل مفهومی با استفاده از تکنیک های رگرسیون و میانجی ،به دست می آید.

یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که ادراک سبک های مدیریت تعارض مشارکتی و غالب، مولفه های مهمی برای عوامل استرسزا  نقش هستند که موجب خستگی در حسابداری دولتی می شوند. یافته ها همچنین نشان می دهد که سبک های مدیریت مشارکتی و غالب تأثیرات غیرمستقیم بر خستگی از طریق تعارض نقش و بار اضافی نقش دارند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق: نمونه از شش شرکت حسابداری در یک منطقه جغرافیایی ایالات متحده اتخاذ شده و ممکن است نماینده تمامی حسابداران دولتی نباشد. در نتیجه، ممکن است تعمیم پذیری محدود باشد. مفاهیم نظری شامل گسترش مدل خستگی حسابداری دولتی موجود برای ادغام ادراکات فردی از سبک های مدیریت تعارض به عنوان عوامل استرس زا نقش و در نتیجه اثرات غیرمستقیم این سبک های مدیریت تعارض بر خستگی می باشد.

مفاهیم عملی: یافته های این تحقیق، دیدگاهی در مورد سبک های مدیریت تعارض، به ویژه در مورد تاثیر مثبت و منفی آن بر عوامل استرسزای نقش ،به کارکنان ارائه می دهد. این می تواند در تصمیم گیری های استخدامی، آموزش و ارتقا در فعالیت های شرکت برای کاهش خستگی در نظر گرفته شود.

اصالت / ارزش: این مطالعه از مدل خستگی حسابداری دولتی موجود، منحصر به فرد است؛ زیرا تحقیقات پیشین، ادراکات فردی از سبک مدیریت تعارض را مورد بررسی قرار نداده اند. این بررسی نه تنها مدل را تقویت می کند، بلکه توسط شرکت های حسابداری دولتی که به دنبال کاهش خستگی می باشند، قابل استفاده می باشد.

کلیدواژگان: خستگی، فرسودگی، مدیریت تعارض، عوامل استرسزا نقش

Abstract:

Purpose: As exhaustion is a core dimension of job burnout, the purpose of this paper is to demonstrate that individual perceptions of supervisor conflict management style (collaborative, dominating and avoidant) are antecedents of role stressors (role conflict, role ambiguity and role overload) in public accounting exhaustion.

Design/methodology/approach: Survey results from a sample of 208 public accountants from six firms in upstate New York are used to test the conceptual model using regression and mediation techniques.

Findings: The findings indicate that perceptions of collaborative and dominating conflict management styles are important antecedents to the role stressors that precede exhaustion in public accounting. The findings also indicate that collaborative and dominating management styles have an indirect effect on exhaustion through both role conflict and role overload.

Research limitations/implications: The sample was taken from six accounting firms in one geographic area of the USA and may not be representative of all public accountants. As a result, generalizability may be limited. Theoretical implications include expansion of the existing public accounting exhaustion model to incorporate individual perceptions of conflict management styles as antecedents to role stressors, and consequently to demonstrate the indirect effects of these conflict management styles on exhaustion.

Practical implications: This study’s findings provide practitioners with insight regarding conflict management styles, specifically which ones have a positive versus negative effect on role stressors. This can be considered in hiring, training and promotion decisions in firms’ efforts to reduce exhaustion.

Originality/value: This augmentation of the existing public accounting exhaustion model is unique, as prior research has not examined individual perceptions of conflict management style. This not only enriches the model but also is actionable by public accounting firms seeking to mitigate exhaustion.

Keywords: Exhaustion, Burnout, Conflict management, Role stressors

Introduction

Job burnout and one of its core dimensions, emotional exhaustion, have been measured at extreme levels in public accounting (Chong and Monroe, 2015; Fogarty et al., 2000; Guthrie and Jones, 2012; Hsieh and Wang, 2012; Law et al., 2008; Sweeney and Summers, 2002) and can be very costly to organizations (Cordes and Dougherty, 1993). One outcome of burnout that is particularly relevant to public accounting is high employee turnover (AICPA, 2016). Indeed, burnout is an established antecedent of employees’ turnover intentions (Chong and Monroe, 2015; Fogarty et al., 2000). However, the costs and consequences may be far greater than simply higher employee turnover. A large body of research has shown that burnout not only has individual physical, emotional and behavioral impacts, it may also impact the sufferer’s family, friends and co-workers (Cordes and Dougherty, 1993). It has been estimated that the costs of stress to US industries alone may be approaching US$300bn (Cynkar, 2007).

Given the high levels of burnout found in public accounting and the widespread negative ramifications of this phenomenon, further study of its antecedents and how they may be altered to mitigate burnout is an important and worthwhile endeavor. As Maslach et al. (2001, p. 420) described, the researchers’ journey is not complete until we fully understand “what burnout is, what causes it, and what we can do about it”. This study, therefore, draws on the work of Fogarty et al. (2000) to further explore the antecedents of burnout and role stressors among accountants to gain a stronger understanding of the steps organizations can take to minimize burnout among accountants.

Fogarty et al. (2000) sought to formulate a model specifically for the accounting profession and found that burnout is the key mediating variable between three role stressors (role conflict, role ambiguity and role overload) and three critical job outcomes (job satisfaction, job performance and turnover intentions). In this model, Fogarty et al. (2000) found that these role stressors serve as antecedents to burnout, and this has been demonstrated in numerous other accounting burnout studies (Chong and Monroe, 2015; Jones et al., 2012; Hsieh and Wang, 2012; Jones et al., 2010; Law et al., 2008; Sweeney and Summers, 2002).

While there has been general support for the impact of role stressors on burnout in the model set forth by Fogarty and colleagues, far less research has explored antecedents to role stressor perceptions among accountants. This may limit our understanding of how organizations can minimize the role stressor perceptions held by their employees. This study sets out to explore how individual perceptions of supervisor conflict management styles in accounting impact exhaustion, a core dimension of job burnout, indirectly through role stressors. The terms “emotional exhaustion” and “exhaustion” have been used interchangeably in the burnout literature (Tuithof et al., 2017; Maslach and Leiter, 2016; Alarcon, 2011; Law et al., 2008), suggesting that the two constructs are considered virtually the same. In fact, the use of the two terms may be largely determined by which version of the Maslach burnout inventory (MBI) is being used in a particular study. This study utilizes the MBI – General Survey or MBI-GS (Maslach et al., 1996), which uses only the term “exhaustion”. As such, this term is used throughout the paper when referencing the current study, and when referencing the work of others, uses the term(s) they used as much as possible.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقاله با ترجمه در مورد حسابداری رفتاری

مقالات ترجمه شده مدیریت تعارض

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده فرسودگی شغلی

مقالات ترجمه شده روانشناسی کار