اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H391

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر : الزویر

نام مجله: Physica A

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده اقتصاد ۲۰۱۹ :  تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

عنوان انگلیسی:

Analysing of exchange rate and gross domestic product (GDP) by adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS)

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله، تاثیر “گذر از نرخ ارز” (میزان واکنش قیمت های بین المللی به تغییرات نرخ ارز) بر قیمت های وارداتی کل بررسی شده  است. نتایج نشان داد گذر از نرخ ارز در بلند مدت مشاهده نشده است. نتایج تحقیق ما، نتایج بررسی های قبلی را تایید کرده که طبق آن گذر از نرخ ارز  تاحدی در کشورهای درحال تغییر نسبت به کشورهای توسعه یافته بالاتر بوده و میزان گذر از نرخ ارز نیز درحال کاهش است. سپس تاثیر نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی (ANFIS) بررسی شد. مجموعه داده از پایگاه داده EUROSTAT برای ۳۷ کشور جمع آوری شده. این مجموعه داده به دو مجموعه برای آموزش و آزمایش مدل ANFIS تقسیم شد. هدف کلی، پیش بینی GDP در ارتباط با نرخ ارز است. مدل ANFIS با ۳ تابع عضویت Bell شکلی ایجاد شد هرچند بهترین مدل طبق نتایج بدست آمده، می باشد. از توابع عضویت خطی برای خروجی استفاده شده. نتایج نشان داده که مدل ANFIS می تواند برای پیش بینی GDP براساس مقادیر نرخ ارز استفاده شود.

کلمات کلیدی: نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، ANFIS

۱.مقدمه

اخیرا بررسی های زیادی در مورد نرخ ارز و قیمتهای مهم در اقتصادهای بین المللی صورت گرفته است. که ارتباط واضحی بین نرخ ارز و قیمت های واردات وجود دارد. با  اینحال، قیمتهای واردات در رابطه با استراتژی قیمت گذاری برای بازارهای مختلف هستند. گذر از نرخ ارز (ERPT) می تواند با عنوان تغییر قیمتهای واردات تعریف شود که ناشی از تغییر یک درصدی نرخ ارز می باشد. اگر یک درصد تغییر نرخ ارز بیش از یک درصد بر تغییر قیمت واردات تاثیر گذارد پس ERPT وجود دارد. اگر قیمتهای واردات کمتر از یک درصد تغییر یابند در اینصورت ERPT وجود ندارد.

ثبات قیمتهای داخلی تحت تاثیر میزان ERPT قرار می گیرد. برای مثال، اگر ERPT دارای نرخ پایین باشد بنابراین نرخ تورم پایین می باشد. با اینحال، اگر ERPT دارای نرخ بالاتری بوده بنابراین عدم تعادل وجود دارد. و ERPT طبق برخی بررسی ها درحال کاهش است. عوامل مختلفی مانند شوکهای اقتصادی، نرخ تورم و غیره بر نوسان ERPT تاثیر می گذارند. همچنین نوع واردات محصول نیز می توانند تحت تاثیر تغییرات ERPT قرار بگیرد. استراتژی قیمت گذاری می تواند تاثیر زیادی بر میزان ERPT بگذارد. ERPT برای اقتصادهای کوچکی که وابستگی بالایی به واردات با ارز بین المللی دارند، مهم است.

۴.نتیجه گیری

تاثیر ERPT بر قیمت های واردات باید به عنوان یک مسئله بسیار مهم درک شده تا حل مشکل عدم تعادل تجاری در بسیار از کشورها باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین این تاثیر برای ایجاد نرخ ارز بهینه و مدیریت سیاست پولی اهمیت دارد. از اینرو در این مطالعه، تاثیر ERPT بر قیمتهای وارداتی کل تجزیه و تحلیل می شود. در کوتاه مدت، یک گذر از نرخ ارز  وجود دارد اما در بلندمدت، گذر از نرخ ارز  وجود ندارد.

سپس تاثیر نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی (GDP) با سیستم استنتاج عصبی- فازی سازگار (ANFIS) بررسی شد. هدف اصلی، پیش بینی GDP بر اساس نرخ ارز بود. نتایج نشان داده که مدل ANFIS می تواند برای پیش بینی GDP براساس مقادیر نرخ ارز به کار برده شود.

Abstract

In this paper was investigated the effect of exchange rate pass-through (ERPT) into aggregate import prices. The results shown in the long run pass-through was not observed. The results of our research confirm the results of previous investigations according to which pass-through is somewhat higher in transition countries than in developed ones and the pass-through degree is declining. Afterwards exchange rate effect on gross domestic product (GDP) was investigated by adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS). Dataset was collected from EUROSTAT database for 37 countries. The dataset was divided into two sets, for training and for testing of the ANFIS model. The main goal was to predict GDP in relation to exchange rate. ANFIS model was created by three Bell shaped membership functions since it was the best model according to the obtained results. Linear membership functions was used for output. Results shown that the ANFIS model can be used for GDP prediction based on exchange rate values.

۱.Introduction

Recently there are many investigations about exchange rate and important prices in international economics. There is clear relation between exchange rate and import prices. However import prices are in relation to pricing strategy for different markets. Exchange rate pass-through (ERPT) can be defined as change in import prices which is caused by one percent change in exchange rate [1]. If one percent of change in exchange rate influence above one percent changing in import price then there is ERPT. If import prices are changed bellow one percent then there is no ERPT [2].

Stability of domestic prices is influence by ERPT degree. For example if ERPT has low rate there is inflation low rate. However id ERPT has high rate then there is imbalance [3]. There is declining of ERPT according to some investigations [3, 4]. Different factors affect ERPT fluctuation like economic shocks, inflation rate and etc. Also product import type could influence ERPT variation [5, 6]. Pricing strategy could has strong effect on ERPT degree as well [7]. ERPT is important for small economies which has high dependence on import in international exchange [8].

۴.Conclusion

ERPT effect into import prices is very important problem to understand in order to solve trade imbalance in many countries. Also this effect is important to create optimal exchange rate and to manage monetary policy. Hence in this study was analysing ERPT effect on aggregate import prices. In short run there is a pass-through but in long run there is no pass-through.

Afterwards exchange rate effect on gross domestic product (GDP) was investigated by adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS). The main goal was to predict GDP in relation to exchange rate. Results shown that the ANFIS model can be used for GDP prediction based on exchange rate values.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته اقتصاد

مقالات انگلیسی مدیریت مالی

مقالات انگلیسی درباره نرخ ارز

مقالات انگلیسی درباره منطق فازی

مقالات انگلیسی درباره شبکه های عصبی

مقالات انگلیسی درباره GDP