خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی با ترجمه تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

مقاله انگلیسی با ترجمه تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات رشته اقتصاد

مقالات انگلیسی مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده نرخ ارز

مقالات ترجمه شده منطق فازی

مقالات ترجمه شده شبکه های عصبی

مقالات ترجمه شده GDP

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H391

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده اقتصاد ۲۰۱۹ :  تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

عنوان انگلیسی:

Analysing of exchange rate and gross domestic product (GDP) by adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS)

چکیده فارسی:

در این مقاله، تاثیر “گذر از نرخ ارز” (میزان واکنش قیمت های بین المللی به تغییرات نرخ ارز) بر قیمت های وارداتی کل بررسی شده  است. نتایج نشان داد گذر از نرخ ارز در بلند مدت مشاهده نشده است. نتایج تحقیق ما، نتایج بررسی های قبلی را تایید کرده که طبق آن گذر از نرخ ارز  تاحدی در کشورهای درحال تغییر نسبت به کشورهای توسعه یافته بالاتر بوده و میزان گذر از نرخ ارز نیز درحال کاهش است. سپس تاثیر نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی (ANFIS) بررسی شد. مجموعه داده از پایگاه داده EUROSTAT برای ۳۷ کشور جمع آوری شده. این مجموعه داده به دو مجموعه برای آموزش و آزمایش مدل ANFIS تقسیم شد. هدف کلی، پیش بینی GDP در ارتباط با نرخ ارز است. مدل ANFIS با ۳ تابع عضویت Bell شکلی ایجاد شد هرچند بهترین مدل طبق نتایج بدست آمده، می باشد. از توابع عضویت خطی برای خروجی استفاده شده. نتایج نشان داده که مدل ANFIS می تواند برای پیش بینی GDP براساس مقادیر نرخ ارز استفاده شود.

کلمات کلیدی: نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، ANFIS

مقدمه

اخیرا بررسی های زیادی در مورد نرخ ارز و قیمتهای مهم در اقتصادهای بین المللی صورت گرفته است. که ارتباط واضحی بین نرخ ارز و قیمت های واردات وجود دارد. با  اینحال، قیمتهای واردات در رابطه با استراتژی قیمت گذاری برای بازارهای مختلف هستند. گذر از نرخ ارز (ERPT) می تواند با عنوان تغییر قیمتهای واردات تعریف شود که ناشی از تغییر یک درصدی نرخ ارز می باشد. اگر یک درصد تغییر نرخ ارز بیش از یک درصد بر تغییر قیمت واردات تاثیر گذارد پس ERPT وجود دارد. اگر قیمتهای واردات کمتر از یک درصد تغییر یابند در اینصورت ERPT وجود ندارد.

Abstract

In this paper was investigated the effect of exchange rate pass-through (ERPT) into aggregate import prices. The results shown in the long run pass-through was not observed. The results of our research confirm the results of previous investigations according to which pass-through is somewhat higher in transition countries than in developed ones and the pass-through degree is declining. Afterwards exchange rate effect on gross domestic product (GDP) was investigated by adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS). Dataset was collected from EUROSTAT database for 37 countries. The dataset was divided into two sets, for training and for testing of the ANFIS model. The main goal was to predict GDP in relation to exchange rate. ANFIS model was created by three Bell shaped membership functions since it was the best model according to the obtained results. Linear membership functions was used for output. Results shown that the ANFIS model can be used for GDP prediction based on exchange rate values.

Introduction

Recently there are many investigations about exchange rate and important prices in international economics. There is clear relation between exchange rate and import prices. However import prices are in relation to pricing strategy for different markets. Exchange rate pass-through (ERPT) can be defined as change in import prices which is caused by one percent change in exchange rate [1]. If one percent of change in exchange rate influence above one percent changing in import price then there is ERPT. If import prices are changed bellow one percent then there is no ERPT [2].

Stability of domestic prices is influence by ERPT degree. For example if ERPT has low rate there is inflation low rate. However id ERPT has high rate then there is imbalance [3]. There is declining of ERPT according to some investigations [3, 4]. Different factors affect ERPT fluctuation like economic shocks, inflation rate and etc. Also product import type could influence ERPT variation [5, 6]. Pricing strategy could has strong effect on ERPT degree as well [7]. ERPT is important for small economies which has high dependence on import in international exchange [8].

ERPT had been declining during the last two and more decades and that convergence in ERPT was established for key countries and those less important ones [9]. Macroeconomic factors, starting with inflation and exchange rate variability, have impact on the degree of passthrough [10]. In paper [11] was revisited the relationship between governance and economic growth focusing on the role of exchange rate regime and results shown that the nature of the exchange rate regime plays a crucial role in the decision to improve the quality of governance. A real appreciation (depreciation) reduces (raises) significantly annual real gross domestic product (GDP) growth [12]. Stable and competitive real exchange rate policy may correct for this externality and other related market failures and the resulting development of these sectors leads to overall faster economic growth [13, 14].

In this paper is investigated ERPT effect into import prices. Afterwards a soft computing methodology is used for GDP prediction based on exchange rate variation. Soft computing methods represent an approximate solutions for precisely formulated problems [15]. The most useful applications for the soft computing decision-making, modelling and control problems. Soft computing is parallel to human mind to learn in unproductive environment [16]. Many complementary tools are included in soft computing such as artificial neural network (ANN), fuzzy logic (FL) [17], and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). ANN model is composed of interconnected computational neurons which are arranged and organized in a particular way where extensive computing is performed.