اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات مدیریت

مقالات مزیت رقابتی

مقالات سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات پایداری سازمان

دانلود مقاله حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H249

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۳۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

عنوان انگلیسی:

An investigation of Customer Accounting systems as a source of sustainable competitive advantage

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا استفاده از سیستم های حسابداری مشتری برای اهداف تخصیص منابع یک منبع مزیت رقابتی پایدار است. بر اساس مجموعه ای از داده های طولی که عملکرد شرکت هایی را مقایسه می کند که حسابداری مشتری و معیارهای صنعت آنها را اتخاذ می کنند، متوجه می شویم که عملکرد مالی اتخاذ پسین را افزایش می دهد و منجر به عملکرد مثبت غیر طبیعی قابل توجه در برابر متوسط ​​معیارهای صنعت (۵-۴٪ – سطح اختلاف ROA) در دو سال اول بعد از اتخاذ می شود. با این حال، ما نیز نشان می دهیم که این تاثیر در طی زمان تشدید می شود و نشان می دهد که بکارگیری سیستم های حسابداری مدیریت یک منبع موقت به جای مزیت رقابتی پایدار است. نتایج برای سایر رویدادهای استراتژیک در زمان اتخاذ، رقابت مختلف همتایان، و تاثیر عوامل دیگر که می تواند برای نفوذ در عملکرد شرکت مورد انتظار باشند، قوی هستند. ما در مورد مفاهیم این یافته ها برای تحقیق و فعالیت حسابداری مدیریت بحث می کنیم.

کلید واژه ها: حسابداری مشتری، سیستم های حسابداری مدیریت، مزیت رقابتی پایدار، قابلیت های پویا، عملکرد

ترجمه بخش ۳ مقاله

۳. روش پژوهش

۳.۱. انتخاب نمونه ، مجموعه داده ها و اندازه گیری متغیر

داده ها برای این مطالعه در اثرات عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت اتخاذ سیستم CA از دو منبع اصلی بدست می آید: داده های نظر سنجی اولیه برای تعیین چه سالی شرکت سیستم های CA برای اهداف تخصیص منابع (در صورت وجود)، و اطلاعات حسابداری آرشیوی ثانویه برای اندازه گیری عملکرد مالی صنعت پذیرندگان در طول زمان اتخاذ نموده است.

زمانیکه تصمیم گیری برای اتخاذ روش های جدید حسابداری مدیریت به ندرت علنا ​​اعلام می شود، ما نظرسنجی پرسشنامه پست الکترونیکی برای تعیین اینکه آیا و زمانیکه شرکت ها سیستم های CA برای اهداف تخصیص منابع اتخاذ کرده است توسعه دادیم. بدینوسیله ما یک رویکرد اندازه گیری مشابه مطالعات رویداد قبلی که اثرات عملکرد اتخاذ تکنیک های پیشرفته حسابداری مدیریت را بررسی می کند اتخاذ می کنیم (به عنوان مثال، کرابتری و دبوسک، ۲۰۰۸، کندی و افلک-گریوز، ۲۰۰۱ ؛ کینی  و ومپ، ۲۰۰۲  ).  یک روش اندازه گیری دوگانه برای اتخاذ سیستم CA به منظور اعمال روش مطالعه رویداد و با توجه به حجم نمونه نسبتا محدود ما مورد نیاز است، ما قادر به تقسیم نمونه خود به نمونه های فرعی میزان متفاوت استفاده از CA  نخواهیم  شد.
پرسشنامه شامل یک تعریف دقیق از مدل های حسابداری مشتری، بر اساس یک بررسی کامل از ادبیات سیستم CA، برای کاهش مسائل اعتبار می باشد. ما با دقت هر دو روش تحلیل سودآوری مشتری آینده نگر (CPA) روش ارزش طول عمر  مشتری گذشته نگر(CLV) تعریف می کنیم ( گوپتا و همکاران، ۲۰۰۶) و هر دو تجزیه و تحل یل  Pfeifer و همکاران، ۲۰۰۵) و خبررسانان پرسیدیم که آیا آنها از هر کدام از این روش ها برای اهداف تخصیص منابع در سازمان خود استفاده می کنند. اگر (و تنها اگر) آنها اعلام کردند که آنها CPA و / یا CLV  را مورد استفاده قرار داده اند ما از آنها خواستیم که سال ویژه ای که آنها شروع به استفاده از  CPA و / یا CLV نمودند گزارش نمایند، و گزینه ای را برای گریز از این سوال که اگر آنها هیچ دانشی از زمان حال این رویداد نداشتند در نظر می گیرند (به پرسشنامه در ضمیمه A مراجعه کنید).

Abstract

This study examines whether using customer accounting systems for resource allocation purposes is a source of sustainable competitive advantage. Based on a longitudinal data set comparing the performance of firms that adopt customer accounting and their industry benchmarks, we find that financial performance increases post adoption, leading to significant abnormal positive performance vis-à-vis average industry benchmarks (4–۵%-points ROA difference) in the first two years following the adoption. However, we also show that this effect deteriorates over time, suggesting that the adoption of management accounting systems is a source of temporary rather than sustainable competitive advantage. The results are robust to other strategic events around the time of adoption, different matching of peers, and the influence of other factors that could be expected to influence firm performance. We discuss the implications of these findings for management accounting research and practice.