اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کارایی انجام امور مالی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات ترجمه شده درباره تخصص مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H219

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  BRQ Business Research Quarterly

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کارایی انجام امور مالی

عنوان انگلیسی:

Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه تجربی–تئوریکی، بررسی رابطه ۲ طرفه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کارایی انجام امورمالی در شرکت های اسپانیایی ذکر شده می باشد. یک چارچوب  کامل  تئوریکی بر اساس منابع وابسته، نظارت و امور نمایندگی و تئوری مشارکت سهامداران یک اساس برای مدل تفهیمی فراهم می کند. یک سهم و کمک مهم،  استفاده ازشاخص رفتاری اجتماعی می باشد که براساس ۴ جزء شکل گرفته است: ۱-گزارش دهی سراسری بر ای مشارکت در ابتکارات ۲-شاخص پایداری برای دربرگرفتن کارایی شرکتها در بورس DOW JONES 3-پذیرفتن توصیه ها برای کنترل خوب کار شرکتی و ۴-تایید روشهای جمع و جور سراسری  

نتایج بدست امده از مطالعات تجربی در باره کار شرکتهای ثبت شده در بورس سهام مادرید، رابطه مثبتی را در هر ۲ جهت به نمایش می گذارد، (کار اجتماعی سوداور است و سوداوری برای اجتماع است)  بدینوسیله یک بازخورد مثبت  برای یک کاردسته جمعی مقدس و سود اور فراهم می شود.

نتایج این انالیز ، کاربردهای تجربی در  اتاق  هئیت مدیره دارد. انها این نظریه  را اثبات می کنند که خط مشی های اجتماعی ، منابع مالی را افزایش می دهند و برعکس (منابع مالی ، کارایی خط مشی های اجتماعی را افزایش می دهند) افزایش کارایی منابع مالی به فواید اجتماعی بیشتری می انجامد. در نتیجه، این مقاله همه اعضای هئیت مدیره را تشویق می کند که بطور جدی سرمایه گذاری در منابع مالی را موازنه کرده تا خط مشی هایی تهیه شود. این خط مشی ها می تواند میزان عملکرد اجزای رفتارهای اجتماعی را افزایش دهد تا بطور سراسری کارایی جامعه را اصلاح کند.

مقدمه

علاقه و توجه شرکتها به میزان تصاعدی برروی موضوعات دارای محتویات اجتماعی تمرکز کرده درحالیکه درجهت افزایش کارایی اقتصادی برای جلب رضایت سهامداران کارکرده و بعنوان یک مسئولیت اجتماعی برای کسب فوائد اجتماعی کلی تلاش می کند. نظریات حفظ محیط زیست،  نظریات اقتصادی و اجتماعی شرکتها را مجبور کرده اند که سیستم های یکپارچه بوجود اورند تا مشاهده و عملکرد قانون را در همه رشته ها درنظر گرفته و همچنین برروی خیر و رفاه عمومی برای جامعه بطور کلی و سهامداران بطور ویژه تمرکز کنند.

 سهامداران از طریق اجتماعات معمولی و کلی، نقش خود را جلب تقاضا با نگرشهای اخلاقی، و رفتارها در سطح شرکت ایفا کرده که بدینوسیله تاثیر قوی خود را بر شکل گیری استراتژی ها توسط هیات مدیره اعمال می کنند. انها به شفافیت، کارایی و تاثیرگذاری بر بخشی از مدیران نیاز دارند تا فوائد اقتصادی کسب کنند ، نتیجتا یکپارچگی کار شرکت را در درازمدت تضمین کرده، درحالیکه خط مشی های مسئولیت اجتماعی فراهم کنند که بتواند دربین خود شرکت ها بطور یکپارچه اعمال شود.

از نقطه نظر فعالیتهای اکادمیک، یک تقاضای در حال افزایش برای توسعه اخلاق تجارت وجود دارد که اهداف تحقیقاتی در ردیابی تجارتهای غیرقانونی و برخلاف حقوق اجتماعی را بطور یکپارچه دنبال می کند. اخلاق تجاری و کسب و کار ، یک موضوع اخیرا توسعه یافته نبوده، بلکه یک موضوع با روندی بوده که تا کنون ادامه یافته است. مطالعات نشان می دهد که تایید استانداردهای اخلاقی و اصول منطقی، یک موضوع دارای تداوم بوده که در طی سالها توسعه یافته و ازمونهای متفاوتی را در طول زمان تحمل کرده است.

Abstract

The objective of this theoretical–empirical study is to investigate the bidirectional relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Spanish listed companies. A complete theoretical framework – based on agency, stewardship, dependency resources, and stakeholder theories – provides the basis for the conceptual model. An important contribution is the use of a social behavioral index formed by four components: Global Reporting Initiative participation, Dow Jones Sustainability Index firm inclusion, Good Corporate Governance Recommendations compliance, and Global Compact signee.

The conclusions drawn from the empirical study performed on the companies registered on the Madrid Stock Exchange demonstrate positive relationships in both directions, namely that the social is profitable and that the profitable is social, thereby originating a positive feedback virtuous circle.

The results of this analysis have practical applications in the boardroom; they are proof that all social policies increment financial resources, and vice versa, that increased financial performances lead to greater social benefits. As a consequence, this paper encourages all board members to seriously weigh investing financial resources in developing policies that boost the levels of social behavior components in order to contribute globally to the improvement of society.