اطلاعیه

لیست emerald:Journal of Islamic Accounting and Business Research

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر تعهد حرفه ای، تعهد به اخلاقیات، منبع کنترل درونی و هوش هیجانی بر توانایی کشف تقلب از طریق رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده79000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه هموارسازی سود و اثر همسازی ذخایر زیان وام در بانک های اسلامی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 26  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  32000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  22 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 25000 تومان

مشاهده جزییات