مقاله انگلیسی هموارسازی سود و اثر همسازی ذخایر زیان وام در بانک های اسلامی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H479

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۸ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  رفتار هموارسازی سود و اثر همسازی ذخایر زیان وام در بانک های اسلامی: شواهد جهانی

عنوان انگلیسی:

Income smoothing behaviour and the procyclical effect of loan loss provisions in Islamic banks: global evidence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H479)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف این مطالعه بررسی شفاف این موضوع است که آیا  ذخایر زیان وام در بانک های اسلامی در رابطه ی بین مقررات غیر اختیاری و رشد وام ، اثر همساز(نیروی اقتصادی که میل دارد بر دامنه نوسان های اقتصادی بیفزاید)  دارد. در مرحله بعد، این مقاله بررسی می کند که آیا ارتباط بین مقررات غیر اختیاری و رشد وام بستگی به سرمایه گذاری و وام های بانکی دارد. این مورد برای شناسایی این است که آیا عوامل ویژه بانکی، همسازی مقررات غیر اختیاری را تحت تاثیر قرار می دهند یا اینکه اثر همسازی را می توان با هموار سازی سود در بانک هایی با سرمایه گذاری ها و پرونده های وام متفاوت ،تشریح کرد.

طراحی / روش شناسی / روش: این مطالعه در چهار مرحله انجام می شود. مرحله اول شناسایی عوامل تعیین کننده ذخایر زیان وام می باشد. مرحله دوم بررسی می کند که آیا هموار سازی سود توسط سرمایه گذاری و فعالیت های وام دهی تحت تأثیر قرار می گیرد. در مرحله سوم، ارتباط بین مقررات غیر اختیاری و رشد وام مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله چهارم، این مقاله بررسی می کند که آیا ارتباط بین مقررات غیر اختیاری و رشد وام توسط سرمایه گذاری و وام های بانکی  تحت تاثیر قرار می گیرد. یک مدل اثر دو طرفه پانلی ثابت استفاده شده است.

یافته ها: مقررات غیر اختیاری، به ویژه برای بانک هایی با  فعالیت های وام دهی و سرمایه گذاری پایین ،اثر همسازی دارد، زیرا این بانک ها هموارسازی سود را انجام نمی دهند. به طور خاص، بانک هایی با سرمایه گذاری پایین کاهش رشد وام را ،زمانی که مقررات غیر اختیاری  در راستای پوشش افزایش ریسک اعتباری عمل می کند ، تجربه می کنند.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: مجموعه داده های مورد استفاده در این مطالعه بر اساس پژوهش سودارمونو و همکاران. (۲۰۱۷) می باشد که اجازه نمی دهد بین  انواع محصولات مالی در بانک های اسلامی تمایزی وجود داشته باشد که ممکن است موجب  تشدید یا کاهش اثر همسازی مقررات غیر اختیاری شود.

اصالت / ارزش: این مقاله ادبیات پیشین درباره اثر همسازی ذخایر زیان وام را ،به طور خاص  با بررسی تأثیرات مقررات غیر اختیاری بر رشد وام در بانک های اسلامی توسعه می دهد و بررسی می کند که آیا  چنین روابطی تحت تاثیر اتخاذ هموارسازی سود توسط بانک هایی با سطوح مختلف سرمایه گذاری و وام دهی می باشد. این مقاله بر روی پژوهش سودارمونو و همکاران  (۲۰۱۷) انجام می شود که در آن به طور صریح رابطه بین ذخایر زیان وام و رشد وام بررسی نشده است.

کلیدواژگان: بانک های اسلامی، ذخایر زیان وام، اثر همسازی، هموارسازی سود

Abstract:

Purpose: This study aims to test whether loan loss provisions in Islamic banks is procyclical by explicitly examining the link between non-discretionary provisions and loan growth. In the next stage, this paper tests whether the link between non-discretionary provisions and loan growth is conditional on bank capitalization and lending. This is to identify whether bank-specific factors affect the procyclicality of non-discretionary provisions and whether such procyclicality can be explained by income smoothing in banks with different capitalization and loan profiles.

Design/methodology/approach: This study is conducted in four stages. The first stage identifies the determinants of loan loss provisions. The second stage investigates whether income smoothing is affected by capitalization and lending activities. In the third stage, the link between non-discretionary provisions and loan growth is examined. In the fourth stage, this paper tests whether the link between non-discretionary provisions and loan growth is affected by bank capitalization and lending. A two-way panel-fixed effect model is used.

Findings: Non-discretionary provisions are procyclical, particularly for banks with lower capitalization and lending activities, because such banks do not conduct income smoothing. Specifically, banks with lower capitalization experience a decline in loan growth when non-discretionary provisions to cover credit risk increase.

Research limitations/implications: The dataset used in this study follows Soedarmono et al. (2017) and does not enable to differentiate types of financing products in Islamic banks that may exacerbate or mitigate the procyclicality of non-discretionary provisions.

Originality/value: This paper extends prior literature on the procyclicality of loan loss provisions by specifically investigating the influence of non-discretionary provisions on loan growth in Islamic banks and whether such relationship depends on the role of income smoothing undertaken by banks with different levels of capitalization and lending. This paper builds on the work of Soedarmono et al. (2017) in which they do not explicitly examine the relationship between loan loss provisions and loan growth.

Keywords: Islamic banks, Loan loss provisions, Procyclicality, Income smooothing

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بانکداری

مقالات ترجمه شده مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصاد اسلامی

مقالات ترجمه شده مدیریت سود