خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه

مقاله انگلیسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H481

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۲ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه

عنوان انگلیسی:

Factors influencing Islamic banks’ capital structure in developing economies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H481)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: این مقاله با هدف بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه بانک های اسلامی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۱ می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای بهبود بازده برآوردهای اقتصاد سنجی، در این مقاله از مدل رگرسیون حداقل مربع (GENS) تعمیم یافته برای افزایش سطح آزادی و کاهش همراستایی استفاده می شود.

یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که اندازه بانک، نقدینگی و سن شرکت با نسبت اهرمی بانک های اسلامی شورای همکاری خلیج فارس، با پشتیبانی از نظریه توازن، رابطه ی مثبتی دارد. برخلاف پیش بینی های نظری، نتایج نشان داد که سودآوری، ملموس بودن و رشد، رابطه مثبت جزئی با نسبت اهرمی دارند، و این نشان می دهد که این عوامل در تصمیم گیری های ساختار سرمایه مهم نیستند. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی و سپر مالیاتی غیر بدهی تأثیر منفی بر نسبت اهرمی و تاثیر معنادار برای تولید ناخالص داخلی دارد.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق: به طور کلی، شواهد ارائه شده در این مطالعه اهمیت ویژگی های خاص شرکت را در تعیین و تأثیر تصمیمات ساختار سرمایه در بانک های اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان می دهد. استفاده از این متغیرها در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه بانک های اسلامی در منطقه شورای همکاری خلیج فارس  قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۷ ،سودمند بود. یک محدودیت برای این مطالعه این است که نمونه فقط به بخش بانکی اسلامی محدود می شود. پژوهش های آینده می تواند شامل تمام موسسات مالی اسلامی (IFI) فعال در منطقه خلیج فارس باشد. دوم، مطالعه تنها در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تمرکز دارد و از سایر کشورها چشم پوشی کرده است. سرانجام، مطالعه فقط در سطح کشور کنترل می شود و برای عوامل در سطح شرکت کنترل نمی شود. تحقیقات در آینده می تواند تمام این محدودیت ها را در نظر بگیرد. همچنین یکی دیگر از مسیرهای احتمالی برای تحقیقات آینده بررسی سایر متغیرها، مانند سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، می باشد.

اصالت / ارزش: با وجود این که  بیشتر مطالعات قبلی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه ی صنایع متداول مالی را مورد بررسی قرار دادند، تحقیق در مورد بانکداری اسلامی تقریبا وجود ندارد. علاوه بر این، ادبیات موجود در مورد مالی اسلامی، از لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفته است، و تحقیقات تجربی در مورد ساختار سرمایه هنوز در مراحل اولیه است. بنابراین، واضح است که براساس دیدگاه تجارت اسلامی، فرضیه های نظری و یافته های تجربی، مطالب جدیدی را برای  تئوری ساختار سرمایه برای موسسات مالی اسلامی، ارائه می دهد.

کلیدواژگان: ساختار سرمایه، بانک های اسلامی، نظریه توازن (تجارت)، ویژگی های شرکت

Abstract:

Purpose: This paper aims to investigate the influence of company-specific attributes on capital structure decisions of Islamic banks (IBs) in Gulf Cooperation council (GCC) countries during the period 2009-2011.

Design/methodology/approach: To improve the econometric estimates’ efficiency, the paper uses the generalized least square (GLS) regression model to increase the levels of freedom and reduce collinearity.

Findings: The empirical results indicate that bank size, liquidity and corporate age are positively associated with the leverage ratio of GCC IBs, supporting the trade-off theory. Inconsistent with theoretical predictions, it is found that the profitability, tangibility and growth have positive insignificant relationship with the level of leverage, suggesting these determinants are not important in capital structure decisions. Furthermore, gross domestic product (GDP) and non-debt tax shield have negative effects on the leverage ratio and significant for GDP.

Research limitations/implications: Overall, the evidence provided in the study highlights the significance of company-specific characteristics in determining and affecting the capital structure decisions of IBs in GCC countries. It is useful to use these variables in the analysis of IBs’ capital structure in the GCC region before the financial crisis in 2007. One limitation for this study is that the sample is restricted to only the Islamic banking sector. Future research could include all Islamic financial institutions (IFIs) operating within the Gulf region. Second, the study only concentrates on GCC countries to the neglect of other countries. Finally, the study controls for the country level only and does not account for firm factors. Future research could consider all these limitations. Another possible avenue is by examining other variables, such as corporate governance mechanisms.

Originality/value: Despite that most previous studies investigated the determinants of the capital structure of financial conventional industries, research on Islamic banking is almost non-existent. Moreover, the extant literature on Islamic finance has been theoretically explored, and the empirical research regarding capital structure is still in the infancy stage. Accordingly, it is evident that based on the Islamic trade-off perspective, theoretical hypotheses and empirical findings provide a novel addition to the capital structure theory for IFIs.

Keywords: Capital structure, Islamic banks, Trade-off theory, Firm characteristics

Introduction

Banks` operations and activities have been described as highly regulated, diverse, risky by nature and market sensitive, (Shih et al., 2010). However, banks’ risk-taking behavior is restricted by regulatory capital requirements in order to curb the bank insolvency. Preserving the capital at a high level impedes the ability of banks to compete in different financial markets because equity is more costly compared to debt.

Requirements of the bank capital include the portfolio composition, the flow of liquidity, the management and the environment in which it develops. Using capital requirements to prevent bank insolvency is not effective and appropriate tools (Kim and Santomero, 1988). In order to maximize the levels of capital responding to regulatory requirements, banks may raise their risks by increasing speculative operations and the investment in derivative products. In the absence of regulation within financial institutions, increasing the competition leads to high levels of risks (Repullo, 2004). To protect the capital value, it is important to know the level of the insolvency risks and the shocks to the company value (Froot, 2001). Based on this argument, the capital structure decision is considered one of the most significant financial policies of a company.

In the context of Islamic banks (IBs), the capital structure consists of both shareholders’ equity and the debt. Investment accounts and current accounts are the main sources of the debt. The major significant element influencing the capital structure is the debt, since it constitutes the greatest portion of the capital. IBs collect funds from depositors to invest their money with reasonable profits and risks by the professional investment management. Capital structure is considered one of the most substantial attributes, which enforces essential constraints on IBs. As a rule, IBs hold more capital than the obligated minimum level by capital requirements in order to face the potential shocks.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات حسابداری

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بانکداری

مقالات ترجمه شده مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصاد اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصادهای در حال توسعه

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده ساختار سرمایه

مقالات ترجمه شده تولید ناخالص داخلی