خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی نیاز به استانداردهای حسابداری اسلامی

مقاله انگلیسی نیاز به استانداردهای حسابداری اسلامی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H472

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  نیاز به استانداردهای حسابداری اسلامی: تجربه موسسات مالی اسلامی مالزی

عنوان انگلیسی:

The need for Islamic accounting standards: the Malaysian Islamic financial Institutions experience

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H472)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، بررسی دیدگاه های تهیه کنندگان صورت های مالی با توجه به شیوه های گزارشگری موسسات مالی اسلامی (IFIs) است، بنابراین به این سوال پاسخ می دهیم که آیا نیاز به مجموعه ای جداگانه از استانداردهای حسابداری اسلامی برای موسسات مالی اسلامی وجود دارد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: بر اساس هفت مصاحبه جامعِ نیمه ساختار یافته توسط کارکنان ممتاز موسسات مالی اسلامی که در تهیه صورت های مالی در مالزی مشارکت دارند، این مقاله شواهدی در مورد وضعیت فعلی گزارش عملکرد موسسات مالی اسلامی ، نفوذ استانداردهای حسابداری AAOIFI و کاربرد عملی IFRS در گزارش های موسسات مالی اسلامی، ارائه می دهد.

یافته ها: در حالی که نتایج نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان امکان استفاده از IFRS ها را در گزارش های موسسات مالی اسلامی می پذیرند، بسیاری از پاسخگویان بر روح اسلام بر اساس قرارداد اسلامی تأکید بیشتری دارند. در این مورد، یافته ها نشان می دهد که برای متقاعد کردن جامعه ای که محصولات مطابق شریعت که توسط شورای مشورتی شریعت تایید شده است، ارائه می دهند ، نیاز به دستورالعمل های خاص یا استانداردهایی برای IFIها در چارچوب IFRS وجود دارد. موضوع مهم مطرح شده در این مقاله این است که استانداردهای حسابداری اسلامی جداگانه مورد نیاز نیست، در عوض گزینه هایی در چارچوب IFRS برای مشارکت در حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB )مورد نیاز است.

اصالت / ارزش: با رشد سریع اخیر IFI ها، این مقاله به بررسی وضعیت نامشخص نیاز به استانداردهای حسابداری خاص برای موسسات مالی اسلامی نظیر مواردی که AAOIFI ایجاد می کند،می پردازد. این مطالعه با پر رنگ کردن همکاری AAOIFI و IASB در زمینه ی دستورالعمل های ویژه برای IFI ها که به صورت جهانی اتخاذ شده، به ادبیات موجود کمک می کند.

کلیدواژگان: مالزی، شریعت، حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، استاندارد گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، استانداردهای حسابداری اسلامی، موسسات مالی اسلامی (IFIs)

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to examine views of financial statements preparers with regard to the practices in reporting Islamic Financial Institutions (IFIs), thereby contributing to answer whether there is indeed a need for a separate set of Islamic accounting standards for IFIs.

Design/methodology/approach: Drawing upon seven in-depth semi-structured interviews conducted with IFIs’ leading officers who are highly involved in preparing financial statements in Malaysia, the paper offers evidence on the current stance of reporting the operation of IFIs, the influence of AAOIFI accounting standards and the feasible application of IFRSs in reporting IFIs.

Findings: While it is shown that most of the interviewees admit the feasibility of IFRSs in reporting IFIs, many interviewees placed greater emphasis on the spirit of Islam based on Islamic contract. In that case, the findings show that to convince the public that they offer Shariah compliance products approved by Shariah Advisory Council, there is a need for specificity guidelines or standards for IFIs within the IFRS framework. The main concern raised in the paper is that separate Islamic accounting standard is not needed, instead the option needs to be within the IFRS framework with the collaboration work of Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the International Accounting Standard Board (IASB).

Originality/value: With the recent rapid growth of IFIs, this paper contributes regarding the inconclusive stance on the need for specificity accounting standards for IFIs such as the ones issued by AAOIFI. It adds to the current body of knowledge by highlighting the collaboration of the AAOIFI and the IASB for the intended specific guidelines for IFIs to be accepted globally.

Keywords: Malaysia, Shariah, Accounting and auditing for Islamic financial institutions (AAOIFI), International financial reporting standard (IFRS), Islamic accounting standards, Islamic financial institutions (IFIs)

Introduction

Islamic finance has been identified as an important engine to contribute in positioning Malaysia as a hub for foreign direct investment. Accordingly, there has been a remarkable growth of Islamic Financial Institutions (IFIs) in recent years, not only in Malaysia, but also globally, as Western banks have also started to venture into the market. Initially, the establishment of IFIs was an act of response towards the Shariah[1] prohibition of paying and receiving riba (interest). Therefore, transactions in IFIs are meant to be accountable to God, which turn into an act of worship to seek reward in this world and in the hereafter (Haniffa and Hudaib, 2010). Accordingly, for these IFIs to survive in this dynamic and competitive industry, a high level of public confidence is essential as the stakeholders expect the operation to be Shariah-compliant, meaning that the task to report transparently is critical (Archer and Abdel Karim, 2007). Hence, in regulating and supervising IFIs, the decisive issue to search is a standard accounting methodology to regulate various types of pattern or Islamic banking financing schemes that can be accepted internationally.

Although there are Accounting and Auditing organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) accounting standards for IFIs, the current practice in many countries is to apply IFRSs wholeheartedly for IFIs in reporting their practices. Despite the acceptability of such a practice, there are those who believe that the transactions of IFIs ought to be accounted for in a different manner because of the notable differences in objectives and operations (Hanefah and Singh, 2012). Following the debates, the objective of this research is to examine the views of financial statement preparers with regard to the practices in reporting IFIs, thereby contributing to the answer concerning whether there is indeed a need for a separate set of Islamic accounting standards for IFIs.

During the earlier years of IFIs, prior literature suggests the need for a separate set of Islamic accounting standards for IFIs because of the significant differences in the transactions of IFIs from their conventionalWestern counterparts. Hence, the AAOIFI was established as a body to regulate IFIs, which, to date, has published 27 Financial Accounting Standards (FAST 1–۲۷), as well as standards for Islamic insurance companies, auditing standards, governance standards and codes of ethics for accountants, auditors and employees of IFIs. Despite the full commitment shown by the AAOIFI in the development of accounting standards, these standards will not be enforced without the support from the national regulators.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی بین المللی

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

مقالات ترجمه شده مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصاد اسلامی