خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار

مقاله انگلیسی مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M807

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار: مباحث گذشته، مشکلات موجود و چالش های آینده

عنوان انگلیسی:

Sustainable supply chain modeling and analysis: Past debate, present problems and future challenges

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M807)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در دو دهه گذشته، موضوع زنجیره تامین پایدار توجه بسیاری از دانشگاهیان و متخصصان را به خود جلب کرده است. در این زمینه، منابع، نگهداری و بازیافت (RCR) و جفت های  پیشین آن (یعنی منابع و نگهداری، نگهداری و بازیافت) پلتفرمی برای تبادل جنبه های فنی، اقتصادی، نهادی و سیاست گذاری را برای کمک به حرکت جوامع به سوی پایداری فراهم کرده اند. در مقاله حاضر پژوهش های تحقیقاتی منتشر شده در ادبیات RCR در زمینه مدل سازی زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک بازبینی ادبیات تحلیل محتوا، تحلیل می شود. با استفاده از متون موجود در RCR، مقالات مربوط به زنجیره تامین پایدار، از نقطه نظرهای ذیل مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند:  (۱)تعداد انتشار در سال، (۲) مقالات با ارجاع بالا در بازه ی زمان، (۳) نویسندگان، نهادها و کشورهای تولید کننده و تاثیرگذار (۴) چارچوب های مرتبط با زنجیره تامین، (۵) روش های تحقیق کاربردی،(۶) انواع تصاویر و (۷) صنایع مورد توجه . این تحلیل نشان داد که دعوت به  حفظ پایداری (به عنوان مثال، ارکان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) در عملیات زنجیره تامین در سال های اخیر در نشریات RCR افزایش یافته است.  در نهایت، یافته های جامع و تعابیر، و همچنین تمایلات فعلی اصلی، چالش ها، جهت گیری ها و فرصت های آینده ارائه شده است.

Abstract

For the last two decades, the topic of sustainable supply chains has evoked considerable interest from academics and practitioners. Within this context, Resources, Conservation and Recycling (RCR) and its two predecessors (Resources and Conservation, and Conservation and Recycling) have provided a platform for the exchange of technological, economic, institutional and policy aspects to help societies transition toward sustainability. The current article analyses the published research works in the RCR literature within the context of sustainable supply chain modeling by employing a content analysis literature review technique. Using the body of available literature in RCR, the articles on sustainable supply chain are analyzed in terms of the following: (1) publication per year, (2) top-cited papers across time, (3) most productive and influential authors, institutions and countries (4) supply chain related topical themes, (5) research methodologies applied, (6) illustration types and (7) industries addressed. The analysis revealed that the call for incorporating sustainability (i.e., economic, social, and environmental pillars) into supply chain operations has increased in recent years in RCR publications. Finally, the comprehensive findings and interpretations are presented, as well as the primary current trends, future challenges, directions and opportunities.

Introduction

Sustainability, which is the integration of environmental and social aspects with economic consideration, has become a popular buzzword among academic researchers and industrial practitioners (Brandenburg et al., 2014; Seuring and Müller, 2008). It has received increasing attention since the release of Our Common Future by Brundtland (1987) over two decades ago. Researchers and corporate managers have devoted many efforts toward sustainability integration, i.e., creating a culture of sustainability mindset (Galpin et al., 2015) and revisiting business models (Bocken et al., 2014; França et al., 2017). It has become apparent that it is vital for organizations to move forward and address not only sustainability issues internally (within the organization), but externally as well (Berning and Venter, 2015). Therefore, managing supply chains in a sustainable manner plays a vital role in addressing sustainability concerns in firms of all sizes and across a broad spectrum of industries.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین

مقالات ترجمه شده مدیریت پایداری