اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای اتخاذ اهداف توسعه پایدار

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M982

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Resources, Conservation & Recycling

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۳  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۶۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای اتخاذ اهداف توسعه پایدار

عنوان کامل انگلیسی:

On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

امروزه شرکت ها به طور فزاینده ای در حال آگاه شدن نسبت به اهمیت اهداف اجتماعی ، اخلاقی و زیست محیطی می باشند. علاوه بر سود مالی ، سازمانها اهداف جدید خود را با تمرکز بر عملکرد و توسعه فردی ، جمعی و سازگار با محیط زیست تدوین کرده اند. یکی از رشته هایی که سازمان های “سبز” را گسترش می دهند ، مدیریت منابع انسانی پایدار (SHRM) است. اهداف توسعه پایدار (SDG) با اتخاذ تکنیک های جدید بوم شناسی توسط سرمایه انسانی سازمان و با ادغام استراتژی های پایدار نوآورانه بدست می آید. این مرور ادبی نظام مند ، نقش کلیدی SHRM را در ایجاد یک محیط کار پایدار و تسهیل شرایط دستیابی به SDG ها را بررسی می کند. این پژوهش با استناد به مجموعه مقالات تجربی و مفهومی ، سوابق و نتایج SHRM را شناسایی کرده و موانع پیاده سازی پایداری را نه تنها در سطح شرکت بلکه از دیدگاه بین المللی نیز برجسته می کند. چهار پیشنهاد ارائه شده است که ممکن است در مطالعات آتی به صورت تجربی برسی شوند. شکاف های تحقیقاتی در ادبیات موجود مشخص شده و مسیرهای پژوهش های آتی برای تحقیقات بیشتر در زمینه مدیریت پایداری ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: مدیریت پایدار منابع انسانی ، SHRM ، اهداف توسعه پایدار ، SDGها ، HRM سبز ، عملکردهای اجتماعی ، اخلاقی و زیست محیطی ، توسعه پایدار

 ۱.مقدمه

رشد تصاعدی توسعه اقتصادی بشر تأثیر مخربی بر محیط زیست و منابع طبیعی جهان داشته است. در عین حال ، مشارکت در فعالیت های اجتماعی برای جبران خسارات ناشی از این وضعیت بسیار محدود است (Bauman، ۲۰۰۰؛ Korten، ۲۰۰۱). توجه مطالعات اخیر به تأثیر عامل انسانی بر توسعه پایدار و حفظ منابع جلب شده است (Pfeffer, 2010; Speth, 2010). سازمانها با تمرکز روزافزون بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد پایدار، اهداف جدیدی به غیر از سود مالی صرف ، مانند تعهد به پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی را تنظیم کرده اند (Elkington, 1997). یک بررسی بین المللی از ۲۸۰۰ شرکت بین المللی نشان داد که ۷۰٪ از این سازمان ها، پایداری را به عنوان یک مسئله کلیدی در برنامه ها و دستورالعمل های استراتژیک خود گنجانده اند (Kiron et al., 2012)…

۶.نتیجه گیری

رقابت ، قانونی بودن و مسئولیت زیست محیطی انگیزه هایی هستند که پایه و اساس تحول سازمانی می باشند(Bansal and Roth, 2000). این تحول به عنوان یک تغییر الگو به سمت مدیریت “سبز” و یک دگرگونی که اهداف دوگانه را در سطح اجتماعی و مالی ایجاد می کند، تعریف شده است (Harris and Tregidga, 2012). در حالی که اکثر مطالعات HRM تجزیه و تحلیل را در یک سطح انجام می دهند ، این مقاله یک رویکرد چند بعدی را اتخاذ می کند. مشارکت این مطالعه ، ارائه تجزیه و تحلیل موشکافانه از ویژگی های توسعه پایدار در سطوح مختلف  است (فردی ، سازمانی و ملی). این مطالعه یافته های مفهومی و تجربی متعددی را به طور مختصر بیان می کند ، تعریف شفافی از کلیه عملکردهای منابع انسانی سبز ارائه می دهد، شکاف های تحقیقاتی خاص در ادبیات را مشخص می کند ، و تأثیر SHRM بر سه رکن اصلی پایداری یعنی اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را بررسی می کند …

Abstract

Today, firms are becoming increasingly aware of the importance of social, ethical, and ecological objectives. In addition to financial profit, organizations are setting themselves new goals, focusing on individual, communal, and environmental-friendly performance and development. One of the disciplines that is promoting “green” organizations is Sustainable Human Resource Management (SHRM). Sustainable development goals (SDGs) are achieved through the adoption of new ecological techniques by the organization’s human capital and by the integration of innovative sustainable strategies. This systematic literature review examines the key role of SHRM in developing a sustainable work environment and in facilitating the attainment of SDGs. Based on a selection of empirical and conceptual articles, this review identifies the antecedents and outcomes of SHRM and highlights the obstacles to sustainable implementation not only at the level of the firm, but also from an international perspective. Four propositions are formulated that might be empirically tested in future studies. Research gaps in the existing literature are identified and potential future directions are suggested for further research in the field of sustainable management.

Keywords: Sustainable human resource management, SHRM ,Sustainable development goals ,SDGs, Green HRM, Social, ethical, and ecological performances, Sustainable development

۱.Introduction

The exponential growth of human economic expansion has had a devastating effect on the environment and on the world’s natural resources. At the same time, the engagement in social action to redress this situation is very limited (Bauman, 2000; Korten, 2001). Recent studies have drawn attention to the impact of the human factor on sustainable development and resource preservation (Pfeffer, 2010; Speth, 2010). With the increasing focus on social responsibility and sustainable performance, organizations have set themselves new goals other than mere financial profit, such as a commitment to social and environmental outcomes (Elkington, 1997). In fact, an international survey of 2800 global companies revealed that 70% of these organizations include sustainability as a primary issue in their strategic plans and agendas (Kiron et al., 2012)…

۶.Conclusion

Competitiveness, legitimacy, and ecological responsibility are the motives that underlie organizational change (Bansal and Roth, 2000). This transformation is described as a paradigm shift toward “green” management and a metamorphosis generating dual objectives at social and financial levels (Harris and Tregidga, 2012). While most HRM studies address one level of analysis, this article adopts a multi-dimensional approach. The contribution of this review is to provide an indepth analysis of each attribute of sustainable development at different levels (individual, organization and national). The study summarizes various conceptual and empirical findings, provides a clear definition of all green HR functions, identifies certain research gaps in the literature, and examines the impact of SHRM on the three pillars of sustainability: economic, social and environmental…

سایر مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت

مقالات مدیریت زیست محیطی

مقالات مدیریت پایداری

مقالات مدیریت منابع انسانی

مقاله ISI در مورد رشد اقتصادی