اطلاعیه

مقاله انگلیسی ظرفیت های سیستم اطلاعاتی و عملکرد شرکت: باز کردن جعبه سیاه از طریق عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرآیند کسب و کار

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M840

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):الزویر

نام مجله: International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  ظرفیت های سیستم اطلاعاتی و عملکرد شرکت: باز کزدن جعبه سیاه از طریق عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرآیند کسب و کار

عنوان انگلیسی:

Information system capabilities and firm performance: Opening the black box through decision-making performance and business-process performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M840)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به گسترش ادبیات موجود در زمینه ی مدیریت اطلاعات با بررسی ارتباطات داخلی بین ظرفیت های مرتبط با سیستم های اطلاعاتی (IS) و تاثیرات آنها بر عملکرد شرکت، کمک می کند. با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)، مجموعه ای از فرضیه ها برای بررسی این رابطه ها ، با توجه به نقش هایِ احتمالیِ عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرآیند کسب و کار به عنوان متغیرهای میانجی ، ایجاد شده است. از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی نمونه ای از ۲۰۴ شرکت ترکیه ای استفاده شد. نتایج آزمون به دست آمده مدل میانجی سریالی پیشنهادی را تایید می کند که براساس آن عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرآیند کسب و کار نقش میانجی بحرانی در رابطه ی بین منابع انسانی و ظرفیت های سیستم اطلاعاتی اداری و عملکرد شرکت دارد.

کلیدواژگان: ظرفیت های سیستم اطلاعاتی، دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد تصمیم گیری، عملکرد فرآیند کسب و کار، عملکرد شرکت، کشورهای نوظهور

Abstract

This study contributes to the extant literature on information management by investigating the interrelationships between information systems (IS)-related capabilities and their effects on firm performance. Using the resource-based view (RBV), a set of hypotheses is formulated to examine these links, considering the role that may be played by decision-making performance and business-process performance as mediating variables. Structural equation modeling (SEM) has been applied to a sample of 204 firms in Turkey. The test results obtained confirm the proposed serially mediating model according to which decision-making performance and business-process performance play a critical mediating role in the human resource and administrative-related IS capabilities, and firm-performance relationships. No support, however, has been found concerning the serial mediation effect between infrastructure-related IS capabilities and firm performance.

Keywords: Information system capabilities, Resource-based view, Decision-making performance, Business-process performance, Firm performance, Emerging countries

Introduction

For the survival and growth of many firms in today’s businesses environment, creative use of information technology (IT)/information systems (IS) is essential. IT and IS together provide new opportunities to businesses to redesign their business processes and work practices, while enabling organizational change (Dedrick, Gurbaxani, & Kraemer, 2003). However, a recent survey by McKinsey & Company reveals that nearly half of the IT/IS projects exceed their budgets (Bloch, Blumberg, & Laartz, 2012). Large IT/IS projects overrun their budgets by 45 percent, exceed their allotted time by 7 percent and provide 56 percent less value than predicted.

 Moreover, 17 percent of IT/IS projects are managed so poorly that they may jeopardize the existence of the company (Bloch et al., 2012). In the absence of proper governance of business processes, IS/IT-enabled process-management practices may also fail (Rahimi, Møller, & Hvam, 2016). Furthermore, according to McKinsey’s research on digital revenue growth, only a small number of firms are doing better in the digital era, while three quarters of them encounter the negative effects of digital competition on a company’s growth in earnings (Bughin, Catlin, Hirt, & Willmott, 2018). Considering the amount of money and effort invested in IS projects, as well as the expectations raised for better firm performance, there is a significant concern about whether or not the anticipated value is being realized from IT/IS investments (Carr, 2003; Henderson & Venkatraman, 1993).

Therefore, a substantial number of studies has been conducted to investigate the impact of IT/IS on firm performance. To exemplify, Table 1 provides a summary of selected past studies reporting both direct and indirect associations on the relationship between IT/IS capabilities and firm performance using various theoretical perspectives. Some of these studies have captured a direct positive relationship between IT capabilities and firm performance (Bharadwaj, 2000; Devece, Palacios, & Martinez-Simarro, 2017; Devece, Palacios-Marqués, Galindo-Martín, & Llopis-Albert, 2017; Santhanam & Hartono, 2003). Various authors, such as Chae, Koh, and Prybutok, (2014), have pointed out that IT capabilities have no positive direct impact on firm performance anymore, since more standardized and homogeneous IS are being implemented through enterprise resource planning (ERP) and web technologies since the 2000s.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده تصمیم گیری

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی

مقالات ترجمه شده بازارهای نوظهور