اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدیران زن چگونه حاکمیت هیئت مدیره را بهبود می بخشند

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M990

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Contemporary Accounting and Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  مدیران زن چگونه حاکمیت هیئت مدیره را بهبود می بخشند؟ مکانیسمی مبتنی بر تغییرات قواعد ( قوانین)

عنوان کامل انگلیسی:

How do female directors improve board governance? A mechanism based on norm changes

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M990)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ادبیات پیشین بیان می کند که هیئت مدیره شرکت هایی که دارای مدیران زن  هستند منجر به نتایج حاکمیتی بهتری نسبت به هیئت مدیره هایی که تمام اعضای آنها مرد هستند، می شوند. با این حال ، مدیران زن  در اکثر هیئت مدیره ها در اقلیت هستند ، که مانع از  تاثیرگذاری آنها برای تغییر در تصمیمات هیئت مدیره می شود. ما تغییر قواعد مربوط به نحوه کارکردهای هیئت مدیره را به عنوان این مکانیسم شناسایی می کنیم. با استفاده از بازار مربوط به چارچوب قواعد ، ما تشریح می کنیم که مدیران زن حتی بدون داشتن اکثریت هیئت مدیره یا سایر منابع قدرت نمادین ، مانند اختیارات سلسله مراتبی و ملاحظات اجتماعی ، چگونه تاثیرگذار هستند. به طور تجربی ، ما نشان می دهیم که مدیران زن مستقل ، در مقایسه با همتایان مرد خود ، در تغییر قواعد هیئت مدیره (فرآیندهای هیئت مدیره) و بهبود حاکمیت (نتایج هیئت مدیره) تاثیرگذار هستند.

واژه‌های کلیدی: بازار مربوط به قواعد ، تنوع جنسیتی هیئت مدیره ، تغییر قواعد(هنجارها) ، نتایج هیئت مدیره ، حاکمیت

۱.مقدمه  

اخیراً ، هم قانون گذاران و هم محققان دانشگاهی از تنوع جنسیتی در هیئت مدیره به عنوان ابزاری برای تقویت حاکمیت شرکتی و بهبود شفافیت در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس حمایت کرده اند. در بین قانون گذران و سیاست گذاران ، فرضیه ی شایعی وجود دارد که بیان می کند حضور بیشتر زنان در هیئت مدیره شرکت ها منجر به بهبود حاکمیت می شود…

Abstract

Prior literature documents that corporate boards with female directors produce better governance outcomes than all-male boards. However, female directors constitute the minority on most boards, which precludes majority voting as the mechanism through which they change board decisions. We identify changing the norms of how the board works as this mechanism. Using the market for norms framework, we explain how female directors are effective even without possessing a board majority or other sources of symbolic power, such as hierarchical authority and social gravitas. Empirically, we show that independent female directors, compared to their male counterparts, are more effective at changing board norms (board processes) and improving governance (board outputs).

Keywords: Market for norms, Board gender diversity, Norm change, Board outcomes ,Governance

۱.Introduction

 Recently, both regulators and academic researchers have advocated for board gender diversity as a means of promoting better governance and improving transparency among listed firms. Among regulators and policy makers, there is a seemingly widespread assumption that greater female representation on corporate boards results in improved governance. This assumption is evident in the legislated female directorship quotas mandated by 2015 in European countries such as Norway (40%), Sweden and Spain (25%) (Burke and Vinnicombe, 2008; Srinidhi et al., 2011). France introduced legislation requiring 50% representation by 2015, and in November 2014, Germany prescribed a 30% quota for women on supervisory boards. Recently, the state of California in the United States also mandated female board representation.1 The assumption of good governance is explicit in the recommendations of policy consultative bodies (Higgs, 2003; Tyson, 2003). Female directorship has become more widespread throughout the world (Catalyst Group, 2007; Rose, 2007) partly due to these regulations and other strong nudges from governments…

۵.Conclusions

 Prior studies have shown that female directors on corporate boards improve governance but have not explained how they can accomplish these improvements on still male-dominated U.S. corporate boards while overcoming the obstacles of being in the minority and not having the reputational advantages of long-serving male directors. We argue that they act as catalysts and effect norm changes on the board that lead to improved governance. To the best of our knowledge, this study is the first to give empirical evidence of what surveys indicate: female directors act as norm change catalysts to achieve significant governance changes…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقالات انگلیسی درباره تنوع جنسیتی

مقالات انگلیسی درباره روانشناسی کار

مقالات انگلیسی درباره هیئت مدیره

مقالات انگلیسی در مورد حاکمیت شرکتی