خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی افزایش وفاداری: هنگام بهبود مسائل مرتبط با لذت و رضایت مشتری

مقاله انگلیسی افزایش وفاداری: هنگام بهبود مسائل مرتبط با لذت و رضایت مشتری

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده رضایت مشتری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

کد محصول: M821

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  افزایش وفاداری: هنگام بهبود مسائل مرتبط با لذت و رضایت مشتری

عنوان انگلیسی:

Enhancing loyalty: When improving consumer satisfaction and delight matters

چکیده فارسی:

تحقیقات پیشین اهمیت لذت و رضایت مشتری برای تشریح وفاداری مصرف کنندگان را تایید کرده است. این مطالعه دانش ما را در مورد اینکه چگونه رضایت و لذت بردن (به صورت غیر خطی) بروفاداری مصرف کننده تاثیر میگذارد، گسترش می دهد. این مقاله یک رابطه درجه ی دو منفی بین رضایت و نیات وفاداری و همچنین رابطه درجه سه منفی بین لذت و نیات وفاداری را توضیح می دهد. بر خلاف رضایت، لذت تأثیر کامل خود را در سطوح پایین تر نشان می دهد، اما تنها پس از آنکه از یک سطح مشخصی فراتر می رود. مانند رضایت، اثر لذت در سطوح بسیار بالا، اشباع می شود. علاوه بر این، هر دو اثر لذت و رضایت با افزایش تجربه های مصرف قبلی کم می شوند. بنابراین، زمانی که مدیران در لذت و رضایت سرمایه گذاری می کنند،باید تاثیرات نا چیز فردی  خود را بر وفاداری و تمایز بین مصرف کنندگانی که تجربه مصرف قبلی داشتند ،در نظر بگیرند

Abstract

Prior research has validated the importance of consumer delight and satisfaction for explaining consumer loyalty. This study extends our existing knowledge of how delight and satisfaction affect (in a nonlinear way) consumer loyalty. It explains a negative quadratic relationship between satisfaction and loyalty intentions, as well as a negative cubic relationship between delight and loyalty intentions. Contrary to satisfaction, delight unfolds its full impact at lower levels, but only after a threshold level is exceeded. Like satisfaction, the delight effect becomes saturated at very high levels. Furthermore, both delight and satisfaction effects weaken with increased prior consumption experiences. Thus, when they invest in delight and satisfaction, managers should consider their individual marginal impacts on loyalty and distinguish between consumers with reference to their prior consumption experiences.

Introduction

Understanding how to create and enhance consumer loyalty is crucial for firms across a wide range of industries—spanning consumer goods and service industries—to generate revenue (e.g., Brady, Voorhees, & Brusco, 2012) and improve profitability (e.g., Lee, Capella, Taylor, Luo, & Gabler, 2014). Knowledge about these aspects does, however, remain theoretically and empirically ambiguous. Although there is a presumption that efforts to strengthen satisfaction will bolster loyalty (Carlson, O’Cass, & Ahrholdt, 2015; Hackman, Gudergan, Wang, & Daniel, 2006; Wu, 2016; Yoo & Park, 2016), Kumar, Pozza, and Ganesh (2013) as well as Dolnicar, Coltman, and Sharma (2015) suggest that the link between satisfaction and loyalty is not as strong as generally assumed (for recent examples, see Brown, Smith, & Assaker, 2016). For instance, the link might be nonlinear (Kumar et al., 2013) and delight might also affect loyalty (Oliver, Rust, & Varki, 1997), which means that it would be insufficient to consider satisfaction as the sole (linear) antecedent of loyalty.