اطلاعیه

مقاله انگلیسی تصویر کارفرما، تصویر شرکت و جذابیت سازمانی: نقش تعدیل کننده درک هویت اجتماعی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1055

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Personnel Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  تصویر کارفرما ، تصویر شرکت و جذابیت سازمانی: نقش تعدیل کننده درک هویت اجتماعی

عنوان کامل انگلیسی:

Employer image, corporate image and organizational attractiveness: the moderating role of social identity consciousness

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1055)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: اگرچه محققان به این نتیجه رسیده اند که تصویر شرکت و تصویر کارفرما از عوامل مهم تأثیرگذار بر جذابیت سازمانی است ، با این حال درک نقش هویت اجتماعی در فرآیند جذب علاوه بر بررسی رابطه بین تصویر شرکت و تصویر کارفرما ، هنوز به عنوان یک شکاف تحقیقاتی باقی مانده است. بنابراین ، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تصویر شرکت و کارفرما بر جذابیت سازمانی  و علاوه بر آن بررسی درک نقش تعدیل کننده هویت اجتماعی در رابطه بین تصویر شرکت و برند کارفرما و جذابیت سازمانی انجام می شود.

طراحی / روش / رویکرد: این مطالعه با بکارگیری روش پیمایشی، از دانشجویان سال چهارم برای جمع آوری داده ها استفاده کرده است.

یافته ها: یافته ها نشان می دهد که هم تصویر کارفرما و هم تصویر شرکت تأثیر مثبت معناداری بر جذابیت سازمانی دارند. علاوه بر این ، نتایج نشان داده است که درک هویت اجتماعی نقش تعدیل کننده جزئی در مدل ، ایفا می کند.

ابتکار / ارزش: این مقاله یکی از اولین مقالاتی است که تصویر شرکت ، تصویر کارفرما ، درک هویت اجتماعی و جذابیت سازمانی را در یک مدل بررسی کرده است. علاوه بر این ، این یکی از مقالات محدودی است که در فرآیند جذب هم تئوری سیگنال و هم تئوری هویت اجتماعی را در نظر گرفته است.

واژه های کلیدی: برند کارفرما ، جذابیت کارفرما ، تصویر شرکت ، هویت اجتماعی ، نظریه سیگنال

۱.مقدمه

سازمان ها استراتژی های مختلفی را برای بقاء و رقابت در هنگام عدم قطعیت اتخاذ می کنند. برخی از این استراتژی ها در رابطه با فرآیندهای سازمانی مانند خلاقیت ، مدیریت دانش یا مدیریت تنوع هستند (یونس ، ۲۰۱۹). این فرایندها برای ایجاد یک مزیت رقابتی متمایز از طریق منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی بسیار کارآمد هستند. این مطالعه در رابطه با استراتژی های مربوط به جذب یا استخدام کارجویان واجد شرایط است. فرایند استخدام برای موفقیت سازمان و رقابت پذیری کشور مهم است. ابتدا ، سازمان می تواند با جلب توجه کارجویان در مراحل اولیه استخدام از طریق افزایش توانایی سازمان ها برای استخدام کارکنان واجد شرایط و افزایش استعداد یا منبع دانش ، به رقابت پذیری سازمانی دست یابد  (کابل و اوربان ، ۲۰۰۱ ؛ فیلیپس و گالی ، ۲۰۱۵). دوم ، جذب و استخدام افراد با استعداد و دارای دانش ، مهارت و رفتار متنوع ، توانایی سازمان های کشور را برای رقابت محلی و بین المللی افزایش می دهد (سیلوانتو و رایان ، ۲۰۱۸)…

۶.بحث و پیامدها

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیرات تصویر (به عنوان مثال CI و تصویر کارفرما) بر جذابیت سازمانی و نقش درک هویت اجتماعی در تقویت این روابط است. این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که نقش هویت اجتماعی ، تصویر شرکت و تصویر کارفرما را در یک مدل همزمان بررسی می کند …

Abstract

Purpose: Although researchers agreed that corporate image and employer image are important factors affecting organizational attractiveness, understanding the role of social identity within the attracting process, in addition to exploring the relationship between corporate image and employer image, is still a research gap. Therefore, this study aims to investigate the effect of corporate and employer image on organizational attractiveness in addition to understanding the moderating role of social identity on the relationship between corporate image and employer brand and organizational attractiveness.

Design/methodology/approach: The study used a survey method for data collection from fourth year students.

Findings: The findings show that both employer image and corporate image have a significant positive effect on organizational attractiveness . In addition, it has showed that social identity consciousness plays partial role as a moderator in the model.

Originality/value: This paper is one of the first papers that include corporate image, employer image, social identity consciousness and organizational attractiveness in the same model . In addition, it is one of the limited papers that considered both signal and social identity theory in attraction process.

Keywords Employer brand, Employer attractiveness, Corporate image, Social identity, Signal theory

۱.Introduction

 Organizations adapt various strategies to survive and compete in uncertainty times. Some of these strategies are concerned with organizational processes such as creativity, knowledge management or diversity management (Younis, 2019). These processes are highly related to create a distinguished competitive advantage through its human recourses and human recourses strategies. This study is concerned with strategies related to attracting or recruiting highly qualified candidates. Recruitment process is critical for organization success and country’s competitiveness. First, attracting the attention of candidates in early recruitment stage can achieve organization’s competitiveness by enhancing the organizations’ ability to hire qualified employees and increasing the talent or knowledge pool (Cable and Turban, 2001; Phillips and Gully, 2015). Second, attracting and acquiring talented people with diverse knowledge, skills and behavior raise the ability of the country’s institutions to compete locally and internationally (Silvanto and Ryan, 2018). ..

۶.Discussion and implications

 The main purpose of this research is to examine the effects of image (i.e. CI and employer image) on organizational attractiveness and the role of social identity consciousness in enhancing these relationships. This study is considered one of the first studies that involves the role of social identity, corporate image and employer image in the same model…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات رشته مدیریت

مقاله انگلیسی درباره جذابیت سازمانی

مقالات مدیریت منابع انسانی

مقاله درباره برند

دانلود مقالات مدیریت رفتار سازمانی