اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تقویت قابلیت های بازاریابی پیوند دهنده مشتری با استفاده از آنالیز بازاریابی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1165

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Business & Industrial Marketing

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۹۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تقویت قابلیت های بازاریابی پیوند دهنده مشتری با استفاده از آنالیز بازاریابی

عنوان کامل انگلیسی:

Enhancing customer-linking marketing capabilities using marketing analytics

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – شواهد موجود در ادبیات نشان داده است که قابلیت های بازاریابی پیوند دهنده مشتری مانند مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت برند از عوامل مهم عملکرد بازاریابی هستند و استفاده از تجزیه و تحلیل بازاریابی (MAU) شرکت ها را قادر می سازد دانش و بینش ارزشمندی برای بهبود عملکرد شرکت کسب کنند. با این حال ، مطالعات اندکی بر روی چگونگی بهبود CRM و مدیریت برند شرکت ها از طریق MAU انجام شده است. این مطالعه با هدف استفاده از تئوری ظرفیت جذب ، مطالعه در مورد قابلیت های بازاریابی و تجزیه و تحلیل بازاریابی را برای بررسی مکانیزم های توسعه توانایی هایی که یک شرکت را قادر می سازد از تجزیه و تحلیل بازاریابی برای تقویت قابلیت های CRM و مدیریت برند خود استفاده کند و موجب بهبود عملکرد بازاریابی شود ، انجام داده است.

طراحی / روش / رویکرد – یک مدل تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل ۲۸۹ پاسخ جمع آوری شده از یک نظرسنجی آنلاین از مدیران میانی و ارشد شرکت های چینی که دارای دانش و تجربه کافی در استفاده از تجزیه و تحلیل بازاریابی هستند ، استفاده شد.

 یافته ها – یافته ها نشان می دهد که MAU با هر دو قابلیت CRM و مدیریت برند ارتباط مثبت دارد ، که به نوبه خود با عملکرد بازاریابی ارتباط مثبت دارند. و اینکه هر دو قابلیت های CRM و مدیریت برند رابطه بین MAU و عملکرد بازاریابی را میانجیگری می کنند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق – نتایج این تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده از یک نظر سنجی بود ، که با استفاده از ایمیل های انبوه توزیع شده بود. بنابراین ، این مطالعه قادر به ارائه سرعت پاسخ معنی دار نیست. نتایج تحقیق براساس شرکتهای چینی است و محدود به آنهاست.

مفاهیم عملی – MAU برای افزایش قابلیت های بازاریابی پیوند دهنده مشتری مانند CRM و مدیریت برند ضروری است ، اما به تنهایی برای بهبود عملکرد بازاریابی کافی نیست. شرکتهایی که مایل به بهبود عملکرد بازاریابی هستند باید از دانش و بینش به دست آمده از MAU استفاده کنند تا قابلیت های بازاریابی پیوند دهنده مشتری را تقویت کنند.

ابتکار / ارزش – این مطالعه مکانیسم های توسعه توانایی را که از طریق آنها یک شرکت می تواند از قابلیت سنجش بازار خود از طریق MAU برای افزایش قابلیت های بازاریابی پیوند دهنده مشتری و بهبود عملکرد بازاریابی خود استفاده می کند ، تشریح می کند. با انجام این کار ، این مطالعه درک ما از نقش مهم ظرفیت جذب در کمک به شرکت ها در شناسایی ، جذب ، تبدیل و استفاده از دانش خارجی با ارزش را گسترش می دهد.

واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری ، ظرفیت جذب ، مدیریت برند ، تجزیه و تحلیل بازاریابی ، عملکرد بازاریابی

مقدمه

قابلیت های بازاریابی یک شرکت به توانایی آن شرکت در استفاده از منابع موجود برای انجام فعالیت های بازاریابی در جهت دستیابی به نتایج بازاریابی دلخواه اشاره دارد (مورگان و همکاران ، ۲۰۱۲). شواهد موجود در ادبیات بازاریابی نشان می دهد که قابلیت های بازاریابی یک شرکت، محرک مهم عملکرد بازاریابی هستند (ورهیس و همکاران.، ۲۰۱۱). با این حال ، تحقیقات کمی برای بررسی چگونگی بهبود قابلیت های بازاریابی در شرکت ها وجود دارد (ویدل و کنان، ۲۰۱۶). به موازات این ، در حالی که تحقیقات تحلیلی نشان می دهد که یک شرکت می تواند با استفاده از تجزیه و تحلیل بازاریابی، دانش و بینش ارزشمندی را از داده ها برای افزایش قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت به دست آورد (کائو و همکاران.، ۲۰۱۹؛ ویدل و کنان ، ۲۰۱۶) ، کمبود شناخت تئوری و تجربی از اینکه چگونه شرکت می تواند از تجزیه و تحلیل بازاریابی برای بهبود قابلیت های بازاریابی خود استفاده کند، وجود دارد (کائو و همکاران ، ۲۰۱۹). علاوه بر این ، تمرکز کمی بر بررسی روابط متقابل استفاده از تجزیه و تحلیل بازاریابی (MAU) ، قابلیت های بازاریابی و عملکرد بازاریابی وجود دارد…

جمع بندی

این مطالعه با استفاده از تئوری ظرفیت جذب و تحقیق در مورد قابلیت های بازاریابی و تجزیه و تحلیل بازاریابی ، یک مدل تحقیق را برای درک مکانیزم های توسعه قابلیت که از طریق آن قابلیت سنجش بازار یک شرکت با قابلیت های پیوند دهنده مشتری مرتبط می شوند ، ارائه و آزمایش کرده است. اساساً ، مطالعه حاضر نشان می دهد که تا چه حد شرکت قادر به کسب ، جذب ، تبدیل و بهره برداری از دانش خارجی از محیط پویای خود است ،و  تعیین می کند تا چه حد شرکت می تواند از تجزیه و تحلیل بازاریابی برای توسعه CRM و BMC خود استفاده کند که در نهایت باعث بهبود عملکرد بازاریابی می شود…

Abstract

Purpose: Evidence in the literature has indicated that customer-linking marketing capabilities such as customer relationship management (CRM) and brand management are important drivers of marketing performance and that marketing analytics use (MAU) enables firms to gain valuable knowledge and insights for improving firm performance. However, there has been little focus on how firms improve their CRM and brand management via MAU. This study aims to draw on the absorptive capacity theory, research on marketing capabilities and marketing analytics to examine the capability-developing mechanisms that enable a firm to use marketing analytics to enhance its CRM and brand management capabilities, thereby improving its marketing performance.

Design/methodology/approach: A research model is developed and tested based on an analysis of 289 responses collected using an online survey from middle and senior managers of Chinese firms with sufficient knowledge and experience in using marketing analytics for survey participation.

Findings: The findings demonstrate that MAU is positively related to both CRM and brand management capabilities, which in turn are positively associated with marketing performance; and that both CRM and brand management capabilities mediate the relationship between MAU and marketing performance.

Research limitations/implications: The study’s outcomes were based on data collected from a survey, which was distributed using mass e-mails. Thus, the study is unable to provide a meaningful response rate. The research results are based on and limited to Chinese firms.

Practical implications: MAU is essential for enhancing customer-linking marketing capabilities such as CRM and brand management, but it alone is not sufficient to improve marketing performance. Firms wishing to improve marketing performance should leverage the knowledge and insights gained from MAU to enhance their critical customer-linking marketing capabilities.

Originality/value: This study explicates the capability-developing mechanisms through which a firm can use its market-sensing capability as manifested by MAU to enhance customer-linking marketing capabilities and to improve its marketing performance. In so doing, this study extends our understanding of the critical role of absorptive capacity in helping firms identify, assimilate, transform and apply valuable external knowledge.

Keywords: Customer relationship management, Absorptive capacity, Brand management, Marketing analytics, Marketing performance

Introduction

 A firm’s marketing capabilities refer to its ability to use available resources to perform marketing tasks thereby achieving desired marketing outcomes (Morgan et al., 2012). Evidence within the marketing literature indicates that a firm’s marketing capabilities are important drivers of marketing performance (Vorhies et al., 2011); however, little research exists to examine how firms improve their marketing capabilities (Wedel and Kannan, 2016). In parallel, while analytics research shows that a firm can use marketing analytics to gain valuable knowledge and insights from data for enhancing its marketing capabilities and firm performance (Cao et al., 2019; Wedel and Kannan, 2016), there is a lack of theoretical and empirical understanding of how the firm can utilize marketing analytics to improve its marketing capabilities (Cao et al., 2019). Furthermore, there has been little focus on the interrelationship among marketing analytics use (MAU), marketing capabilities and marketing performance…

Conclusion

 Drawing on the absorptive capacity theory and research on marketing capabilities and marketing analytics, this study has articulated and tested a research model for understanding the capability-developing mechanisms through which a firm’s market-sensing capability is linked to customer-linking capabilities. Essentially, the current study suggests that the extent to which a firm is able to acquire, assimilate, transform and exploit external knowledge from its dynamic environment determines the extent to which the firm can use marketing analytics to develop its CRM and BMC, thereby improving its marketing performance…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد بازاریابی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت بازرگانی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد رفتار مصرف کننده با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد ظرفیت جذب با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت ارتباط با مشتری با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت برند با ترجمه