اطلاعیه

مقاله انگلیسی تجارب مدیریت تغییر دانشجویان پرستاری در کارآزمایی بالینی: یک مطالعه پدیدارشناختی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1316

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Nurse Education Today

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :تجارب مدیریت تغییر دانشجویان پرستاری در کارآزمایی بالینی: یک مطالعه پدیدارشناختی

عنوان کامل انگلیسی:

Change management experiences of nursing students in clinical practice: A phenomenological study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1316)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

زمینه و هدف: در خدمات بهداشتی درمانی، نقش ها و عملکرد پرستاران، آنها را جزء جدایی ناپذیری از فرآیندهای تغییر کرده است. بنابراین پرستاران باید در طول تحصیل،  خود را برای نقش های تحول آفرین آماده کنند. با این حال، در مورد مدیریت تغییر و فرآیند های تحول آفرین در دانشجویان پرستاری تحقیقات کمی وجود دارد.

اهداف: شناسایی نیازهای دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی هنگام آغاز تغییر در عمل و افشاء تجربیات آنها در طول فرآیند برنامه ریزی و اجرای پروژه های تغییر.

طرح: طرحی توصیفی و کیفی با استفاده از گروه هدف انجام شد.

شرکت کنندگان: این مطالعه شامل دانشجویان سال سوم کارشناسی پرستاری است که در یک دانشکده پرستاری در ترکیه مشغول به تحصیل بوده و در دوره های مدیریت در پرستاری و کارآزمایی بالینی ثبت نام کرده اند.

روش کار: تعداد ۲۸ دانشجوی پرستاری در شش گروه هدف مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها طی یک ترم از طریق فرم نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوای موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: با توجه به تجربیات شرکت‌کنندگان در زمینه مدیریت تغییر، پنج چارچوب اصلی («تغییر جهان، تغییر نیازها»، «چشم انداز از منظر تغییر»، «کشف مقاومت»، «توسعه انگیزه در برابر مقاومت» و «تغییر در درک  تغییر»)، و نه چارچوب فرعی تعیین شد.

جمع بندی: در نتیجه تجربیات دانشجویان پرستاری در زمینه مدیریت تغییر، این دانشجویان ممکن است به بهوبد کیفیت مراقبت از بیمار کمک کنند، انتقادی‌تر فکر کنند و استقلال بیشتری داشته باشند. بنابراین، مدیریت فرآیند تغییر باید به طور گسترده در آموزش پرستاری گنجانده شود و به طور سیستماتیک نظارت شود.

کلیدواژگان: مدیریت تغییر، مقاومت در برابر تغییر، دانشجوی پرستاری، آموزش پرستاری

Abstract

Background: In healthcare services, nurses’ roles and practices make them an integral component of the change process. Therefore, nurses should prepare for their change-creating roles during their education. However, little research regarding change management and the change creation process of nursing students is found in the literature.

Objectives: To identify the needs of undergraduate nursing students when initiating change in practice and to reveal their experiences during the planning and implementation process of change projects.

Design :A descriptive, qualitative design using focus group was conducted.

Participants: The study includes third-year undergraduate nursing students enrolled in a nursing school in Turkey and were enrolled in the Management in Nursing and Clinical Practices courses.

Methods: Six focus group were conducted with a total of 28 nursing students. Data were collected over one semester via a semi-structured form. The data were analyzed using thematic content analysis.

Results: Regarding the change management experiences of the participants, five main themes (“changing world, changing necessities,” “view from the perspective of change,” “discovering resistance,” “developing motivation against resistance,” and “change in the perception of change”), and nine sub-themes were determined.

Conclusions: As a result of their change management experiences, nursing students might better contribute to the quality of patient care, think more critically and have more autonomy. Therefore, change process management should be extensively included in nursing education and should be systematically monitored.

Keywords: Change management, Resistance to change, Nursing student, Nursing education

۱.Introduction

Today, as healthcare services change rapidly, health systems and healthcare organizations are confronted with unprecedented changes in almost every field, from new government policies to technological breakthroughs, from the demand for cost containment to the pursuit of new income sources, from changing disease patterns and treatment modalities to coping with a wide range of human resource challenges (McAlearney, 2010; Longenecker and Longenecker, 2014). Therefore, healthcare institutions and professionals must constantly adapt to or keep pace with changing conditions (Rafferty and Griffin, 2006; Nilsen et al., 2020). When all of these dynamics are considered, it is a necessity to manage the change effectively. Effective change management should be based on a deep understanding of the nature of an organization as a system, the interconnections within its structure, and the activity and cultural processes that occur within (Shokati et al., 2012). To manage change effectively, it is important first to understand the steps of the change process and the applications that may be employed in each step; in other words, planned change gains significance. In healthcare organizations, implementing a planned change is difficult. In order to accomplish this, a systematic and conscious effort is required. The main reasons that constitute this difficulty create individuals’ understanding of change and change behaviors (Spetz et al., 2012)…

۶.Conclusion

Nursing students can create change if they are given the opportunity to be a part of the healthcare system. Therefore, they can think more critically and develop autonomy by learning a new role. If they are given the opportunity to manage the change process, nursing students can develop the confidence to contribute to society and improve the quality of patient care in their future professional life. Therefore, students will face the role of the change agent and will be exposed to the change process throughout their education. Research findings indicate that enabling more time for change processes in theoretical and practical education may result in beneficial outcomes…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ISI مدیریت

مقاله ISI در مورد رفتار سازمانی

مقاله ISI در مورد مدیریت تغییر

دانلود مقاله ISI در مورد مدیریت آموزشی

مقاله ISI در مورد پرستاری با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت بیمارستان با ترجمه فارسی

دانلود مقاله ISI