اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر مدیریت دانش بر حس کارکنان از رفاه

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات انگلیسی درباره محیط کسب و کار با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M742

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله: Proceedings of the 2nd Advances in Business Research International Conference

نوع مقاله: فصل کتاب (Book Chapter)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : تاثیر مدیریت دانش بر حس کارکنان از رفاه

عنوان انگلیسی:

The Impact of Knowledge Management on Employee’s Sense of Well-Being

چکیده فارسی:

تحقیقات متعددی در رابطه با احساس کارکنان از رفاه انجام شده است. در میان جنبه های مورد بررسی از احساس کارکنان از رفاه بیشترین تمرکز بر روی تاثیر دلبستگی کاری، اعتیاد به کار، روابط در محیط کاری و تضاد کار- خانواده، است. با این حال، تحقیقات گسترده ای در رابطه با مسائل مربوط به مدیریت دانش (KM) و احساس کارکنان از رفاه وجود ندارد. . هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر احساس کارکنان از رفاه در صنعت آموزش خصوصی است.

بر اساس ادبیات قبلی، همه ی ابعاد و متغیرها، به صورت اساسی مورد بحث قرار گرفتند. از سوی دیگر، این مقاله با هدف ایجاد یک چارچوب مفهومی که نشان دهنده ی کسب دانش، اشتراک دانش، خلق دانش، تدوین دانش و نگهداری دانش به عنوان یک پیش بینی کننده از احساس رفاه کارکنان است، می باشد..پیش بینی می شود که این مطالعه ، دامنه ی اهمیت مدیریت دانش برای مدیران را گسترش دهد تا رفاه کارکنان به عنوان اولویت در سازمان، شناخته شود.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، حس رفاه.

Abstract

There have been numerous researches done on the subject of employee’s sense of well-being. Among the most studied aspects of employee’s sense of well-being focus on the impact of work engagement, workaholism, workplace relationships and work–family conflict on well-being. However, there have not been too many extensive researches relating knowledge management (KM) issues and employee’s sense of well-being. The main purpose of this study is to investigate the impact of KM on employee’s sense of well-being in the private education industry.

Based on the prior literature, all the variables and dimensions are discussed in depth. On the other hand, this paper aims to develop a conceptual framework showing knowledge acquisition, knowledge sharing, knowledge creation, knowledge codification and knowledge retention as a predictor of employee’s sense of well-being. It is anticipated that this study expands the scope on the importance of KM for managers to improve employee’s well-being as a priority in organization.

Keywords : Knowledge management, Sense of well-being

Introduction

Employees play a vital role in any organization. They are part of the stakeholders of the organization, and thus, their well-being should be taken into careful consider- ation to ensure that the organization is running at optimal efficiency and effectiveness. According to Grant et al. (2007), employee well-being can be defined as the overall quality of an employee’s experience and functioning at work.

There are three dimensions of well-being covered by this definition, and they include psychological, physical, and also social well-being. Employee well-being is an important determinant to not only individual per- formance, but it also affects the organization’s performance as well (Kianto et al. 2016). Poor employee well-being can manifest itself in several ways such as under-performance, absenteeism, presenteeism, sick leave, and high turnover (Baptiste 2008). Knowledge is essential to all organizations. Knowledge is one of the keys, which affects the success of a business organization where its employees who have been equipped with the necessary and right type of information will give the organization a better competitive advantage than its competitors (Han and Anantatmula 2007).

This study contributes to the field of research in knowledge management by studying the relationship relating the impact of knowledge management practices on employee’s sense of well-being. There are only a few studies that have been conducted regarding knowledge management issues and employee’s sense of well-being. Previous literature discussed on the impact of work engagement, workaholism, workplace relationships and work–family conflict on well-being (Caesens et al. 2014; Brunetto et al. 2013; Shimazu et al. 2015). In addition, Chumg et al. (2015) have looked at employees’sense of well-being as a mediating effect to knowledge sharing behavior.

As a result, this study is conducted since there is no other research that has studied on the impact of knowledge management practices toward employee’s sense of well-being. This study aims to investigate the impact of five knowledge management (KM) practices on employee’s sense of well-being in the private education industry. The five KM practices are knowledge acquisition, knowledge sharing, knowledge creation, knowledge codification and knowledge retention. Apart from that, it is hoped that this study will be able to contribute to the body of knowledge in the field of knowledge management