اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت ۲۰۱۹

مقالات مدیریت کسب و کار

مقالات مدیریت استراتژیک

مقالات چابکی سازمانی

مقالات مدیریت عملکرد

مقالات زنجیره تامین

مقالات مدیریت صنعتی

مقالات مهندسی صنایع

مقالات انعطاف پذیری سازمان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M711

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: European Journal of Operational Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد

عنوان انگلیسی:

The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry

چکیده فارسی:

پاسخگویی به مشتریان و بازارها نیاز اساسی برای همه صنایع، به ویژه صنعت مد است. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از یک دیدگاه مبتنی بر منابع به عنوان یک لنز برای بررسی پیشینه های اصلی و چالش های چابکی زنجیره تامین در هر دو سطح استراتژیک و عملیاتی، این مسئله را مورد توجه قرار دهیم. بر اساس بررسی ادبیات موجود، ما استدلال می کنیم که دو عامل انعطاف پذیری سازمانی – انعطاف پذیری استراتژیک و انعطاف پذیری تولید –دو متغیر پیش بین مهم برای چابکی زنجیره تامین هستند علاوه بر این، چابکی زنجیره تامین، انعطاف پذیری استراتژیک و انعطاف پذیری تولید، همه عوامل مهم تاثیرگذار در عملکرد شرکت می باشند.

چارچوب مفهومی برای این پژوهش از طریق مطالعه تجربی فعالیت های صنعتی انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفت. داده ها متشکل از نمونه ای از ۱۴۱ تولید کننده پوشاک با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری استراتژیک و انعطاف پذیری تولید به صورت مثبت بر چابکی زنجیره تامین تاثیر می گذارد. با این حال، انعطاف پذیری استراتژیک اثر مستقیم و قابل توجهی در عملکرد شرکت دارد در حالی که انعطاف پذیری تولید اینگونه نیست علاوه بر این، چابکی زنجیره تامین نقش مهمی در تعدیل اثرات مختلف چابکی استراتژیک و چابکی تولید بر عملکرد شرکت دارد یافته های این مطالعه به درک مدیریت زنجیره تامین، با تمرکز بر چابکی زنجیره تامین در صنعت تولید مد کمک می کند

Abstract

Responsiveness to customers and markets is an indispensable requirement for all industries, particularly the fashion industry. The present study attempts to address this issue by employing a resource-based perspective as a lens for exploring the major antecedents and consequences of supply chain agility at both the strategic and operational levels. Drawing on a review of the extant literature, we argue that two organizational flexibility factors – strategic flexibility and manufacturing flexibility – are the critical antecedents to supply chain agility. In addition, supply chain agility, strategic flexibility, and manufacturing flexibility are all significant factors in firm performance.

A conceptual framework for the arguments was developed and tested through an empirical study of selected industrial practitioners. Data from a sample of 141 garment manufacturers were analyzed using structural equation modeling. The results reveal that both strategic flexibility and manufacturing flexibility positively influence supply chain agility. However, strategic flexibility has a direct and significant influence on firm performance while manufacturing flexibility does not. Furthermore, supply chain agility plays an important role in mediating the effects of both strategic and manufacturing flexibilities on firm performance. The findings of the present study add to the understanding of supply chain management, with a focus on supply chain agility in the fashion manufacturing industry.