اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

مقالات مدیریت پایداری سازمان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M641

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار به سوی یک جامعه پایدارتر: ما کجا هستیم و کجا می رویم

عنوان انگلیسی:

Information systems and sustainable supply chain management towards a more sustainable society: Where we are and where we are going

چکیده فارسی:

اهداف این مطالعه شناسایی و ساماندهی مقالات علمی در مورد استفاده از سیستم های اطلاعاتی برای حمایت از مدیریت زنجیره تامین پایدار وارائه پیشنهاد برای فرصت های پژوهشی آینده است. بنابراین، بررسی ادبیات ساختار یافته انجام شد.مرتبط ترین مطالعات شناسایی شده در هفت بعد طبقه بندی شده است. زمینه تحقیق، تمرکز تحقیق، روش تحقیق، بخش تجزیه و تحلیل، مزایای نظام اطلاعات (IS)، ارتباط بین IS و شیوه های زنجیره تامین سبز، و مزایای عملکرد. نویسندگان و مقالات اصلی در این موضوع خاص شناسایی شدند. علاوه بر این، به این نتیجه رسیدیم که IS یک ابزار پشتیبانی مهم برای شیوه های مدیریت زنجیره تأمین است زیرا منافعی را برای سازمان، تامین کنندگان و مشتریان به ارمغان می آورد. علاوه بر این، IS به طور مثبت بر عملکرد عملیاتی، مالی و زیست محیطی سازمان تاثیر می گذارد. با این حال، پیشرفت های بیشتری در ادبیات هنوز مورد نیاز است. سهم عمده این تحقیق مربوط به پیشنهادهایی است که فرصت هایی برای تحقیقات آینده ارائه می دهند.

Abstract

The objectives of this study are to identify and systematize scholarly articles on the use of information system to support sustainable supply chain management and to suggest future research opportunities. Therefore, a structured literature review was conducted. The most relevant studies identified were classified and categorized into seven dimensions: research context, research focus, research method, sector analyzed, information system (IS) beneficiaries, relationship between IS and green supply chain practices, and performance benefits. The main authors and articles on this particular topic were identified. In addition, it was concluded that IS is an important support tool for sustainable supply chain management practices since it brings benefits to the organization, suppliers, and customers. Furthermore, IS positively influences the operational, financial, and environmental performance of the organization. However, further advances in the literature are still needed. The major contribution of this research is related to the recommendations that provide opportunities for future research.