اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده رهبری در سازمان

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M633

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  The British Accounting Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی : ۲۵ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۷ :  جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت

عنوان انگلیسی:

Looking for leaders: ‘Balancing’ innovation, risk and management control systems

چکیده فارسی:

با استفاده از مفهوم رهبری نهادی، ما بررسی میکنیم که چطور رهبران خلاقیت و نوآوری محصول را در برابر ترتیبات اداری مانند مدیریت ریسک و کنترل مدیریت متعادل میکنند. با استفاده از دو شرکت نمونه ما تمایزهایی را برای این تعادل با نشان دادن دو جانبگی مورد نیاز برای امنیت ارزش نوآوری و استخراج و توسعه مدیریت خطر و سیستم های کنترل برای کنترل و مدیریت ریسک، ایجاد می کنیم.

یک شرکت موردی در مسیر نوآوری قبلی خود گیر می کند، و کنترل و مدیریت خطر را نادیده می گیرد، شرکت موردی دوم سیستم هایی برای عملیات اکتشافی خود دارد اما برای حفظ هرگونه ارزش نوآوری و اکتشاف تلاش میکند. با این وجود، یک شباهت مهم در هر دو سازمان  این بود که رهبری سیستم های خطر و کنترل مدیریت توسط مهندسان انجام می شد، حسابداران مشاهده نمی شدند.

مقدمه

شرکتها- بدون فداکردن فعالیت های ریسک پذیر  و نوآوری -چگونه مدیریت ریسک را معرفی می کنند؟توازن درست بین نوآوری و مدیریت ریسک کدام است ، و چگونه این توازن  می تواند حفظ شود؟موضوع توازن به این دلیل اهمیت داردکه ممکن است آنچنان رفتارهای مخالف ریسک وجود داشته باشد که مانع نواوری و ریسک پذیری گرددیا ممکن است ریسک پذیری بدون کنترل های لازم و خطرناک باشد.کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی بیان می کند که بایستی نقطه توازنی بین کنترل و ریسک پذیری وجودداشته باشد ؛ نه چندان مخالف ریسک که مانع نوآوری شود و نه چندان که سازمان درمعرض خطر قرار گیرد. دستیابی به این توازن به رهبری سازمانی بستگی دارد؛ رهبرها نوآوری می کنند ، ریسک را مدیریت می کنند و بین این دوتعادل ایجاد می کنند.

رهبران نقش کلیدی در نواوری و خلاقیت سازمان هایشان دارند.فراتحلیل روزینگ و همکارانش (۲۰۱۱) ، سبک رهبری را با نوآوری ، خلاقیت و عملکردمرتبط می داند و آنها مفهوم رهبری دوسوتوان  را معرفی می کنندکه نوآوری انتفاعی و اکتشافی را در برمی گیرد و به عنوان چارچوبی دراین مقاله مورد استفاده قرار می گیرد. رهبران ارزشهای چون خلاقیت و تمایل به نوآوری در سطح جهانی را مطرح می می کنند.

همچنین رهبرها در مدیریت ریسک ازاهمیت بالایی برخوردارند ؛ رهبرها هدف های سازمان را تبیین می کنند ، استراتژیها را تدوین می کنند…به منظور دستیابی به اهداف ، ریسک ها را شناسایی می کنند و به منظور تحقق استراتژی ،این ریسک ها راتسهیل می کنند. رهبران هدایت و مسیردرست را فراهم می کنند: رهبران در مورد مولفه های ریسک توافق نظر دارند و استراتژیهای متناسب مدیریت ریسک را اتخاذمی کنند. مدیریت ریسک و مدیریت سیستم های کنترل را می توان مدیریت های اجرایی دنیوی دانست ، اما چه آنها سدراه نوآوری باشند یا ازآن حمایت کنند ، همواره ضروری هستند. رهبران ممکنست با این دیدگاه عمل کنند که سیستم های مدیریت ریسک هیچ تأثیری بر خلاقیت ندارندیا ممکن است مدیریت ریسک را افزایش نوآوری ازطریق افزایش عملکردبدانند.

Abstract

Using the concept of institutional leadership we explore how leaders balance creativity and product innovation against administrative arrangements such as risk management and management control. Using two case companies we produce distinct contrasts to this balance with neither showing the ambidexterity needed to ‘secure’ (Selznick, 1957) the value of innovation and exploration and develop risk management and control systems for exploitative activities.

One case company stuck to its past trajectory of innovation, ignoring risk management and control; the second case company had systems for its exploitative operations but was struggling to maintain any value of innovation and exploration. Nevertheless, one over-riding similarity in both organisations was that the leadership of the risk systems and management controls was with the engineers; accountants were not to be seen.