مقاله ترجمه شده توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M562

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

عنوان انگلیسی:

Development And Preliminary Psychometric Properties Of Teachers’ Organizational Citizenship Behavior Scale

چکیده فارسی:

رفتار شهروندی سازمانی (OCB) برای معلمان و مدارس از آن جهت مهم است که به کارآمدی مدارس مربوط می­شود. این مطالعه تلاش می­کند تا یک مدل سوال پاسخ چند بعدی از OCB معلمان ایجاد کرده و با استفاده از یک مدل ترکیبی جدید،مقیاسی از OCB معلمان را توسعه دهد. مقیاس مورد نظر، ایجاد شده و توسط ۶۴۰ معلم از مدارس ابتدایی و راهنمایی و تحت نظر اداره کمیسیون آموزش عمومی تایلند مورد آزمایش قرار گرفت. همبستگی کل آیتم و تجزیه و تحلیل ضریب آلفای کرونباخ داده ها، قدرت تمایز و اعتبار آن را نشان داد. علاوه بر آن، تجزیه و تحلیل چند بعدی و تجزیه و تحلیل عامل تاییدی داده ها، مناسب بودن پرسش و اعتبار سازه مقیاس را مشخص نمود. این نتایج ممکن است به توسعه اندازه گیری دقیق و شفاف ساختار OCB معلمان منجر گردد.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، MIRT، ویژگی روان سنجی، معلم

Abstract

Organizational citizenship behavior (OCB) is very important to teachers and schools because it is related to school effectiveness. This study tried to create a multidimensional item response model of teachers’ OCB and develop a teachers’ OCB scale using a new synthesized model. The scale was developed and pre-tested by 604 elementary and middle school teachers under the Office of the Basic Education Commissionof Thailand. The item total correlation and the Cronbach alpha coefficient analysis of data appeared discrimination ability and reliability. In addition, the multidimensional analysis and the confirmatory factor analysis of data showed item fit and construct validity of the scale. This may lead to the development of clear and correct measure of teachers’ OCB structure.