اطلاعیه

مقاله انگلیسی چارچوب یکپارچه تامین مالی زنجیره تأمین: دیدگاه پردازش اطلاعات

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M888

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  به سوی یک چارچوب مفهومی یکپارچه از تامین مالی زنجیره تأمین: دیدگاه پردازش اطلاعات

عنوان کامل انگلیسی:

Towards an integrated conceptual framework of supply chain finance: An information processing perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M888)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه) بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بر اساس بررسی نظام مند ادبیات تامین مالی زنجیره تأمین SCF و نظریه پردازش اطلاعات، این مقاله یک چارچوب مفهومی یکپارچه را ارائه می دهد که نشان می دهد چگونه ارائه دهندگان خدمات SCF با عدم قطعیت، توسعه ظرفیت ها و یکپارچه سازی تامین مالی کل زنجیره تامین ،سروکار  دارند. این موضوع نشان می دهد که عدم قطعیتی که  ارائه دهندگان خدمات SCF با آن مواجه هستند (از جمله ویژگی های کاری SCF، محیط کاری SCF و استقلال کاری SCF)، الزامات پردازش اطلاعات را تعیین می کند. برای برآورده ساختن این الزامات، ارائه دهندگان خدمات SCF می توانند ظرفیت پردازش اطلاعات را با ایجاد برخی از ساز و کارها بهبود بخشند (یعنی طراحی ساختار سازمانی ، هماهنگی و کنترل، و فناوری اطلاعات). تناسب الزامات پردازش اطلاعات ارائه دهندگان خدمات SCF  و ظرفیت می تواند توانایی های SCF را  بیشتر بهبود بخشد، که در دستیابی به یکپارچگی تامین مالی کلی SC ،کمک می کند. بر اساس این چارچوب، هفت مسیر تحقیقاتی برای آینده ارائه شده است.

کلیدواژگان: تامین مالی زنجیره تأمین، مرور ادبیات، نظریه پردازش اطلاعات

۱.مقدمه

از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، شرکت ها و شرکای زنجیره تامین آنها (SC) با جریان های نقدی محدود و دشواری در تامین مالی از بانک ها مواجه شده اند. برای مقابله با این وضعیت نامطلوب، فعالان SC سعی می کنند سرمایه در گردش خود را کاهش دهند، هزینه های بهره و نرخ بدهی خود را از طریق سازوکار های مالی مانند حق العمل کاری(فاکتورینگ)، تامین مالی تجارت (Schäfer و Baumann، ۲۰۱۴) و تامین مالی موجودی (Basu and Nair، ۲۰۱۲) کاهش دهند. از این رو، روش های تامین مالی زنجیره تامین (SCF) به تدریج در حال توسعه هستند (Gelsomino و همکاران، ۲۰۱۶). هدف SCF این است که جریانهای مالی با جریان های اطلاعات و جریان های محصول را به منظور بهبود مدیریت جریان پول نقد از منظر SC ، هماهنگ کند (Wuttke et al.، ۲۰۱۳a، b). روش های SCF نه تنها سرمایه در گردش را در SC بهینه کرده است ، بلکه همچنین راه را برای ادغام بهتر سه جریان در SC از طریق کاهش ریسک پیشفرض تامین کننده و تسهیل فرآیندها ،هموار کرده است(Liebl et al.، ۲۰۱۶، Martin and Hofmann، ۲۰۱۷) …..

  1. نتیجه گیری

  ۶.۱ مشارکت های نظری

این مقاله دارای چهار بخش اصلی نظری است. اولا، ما ادبیات SCF را به دقت بررسی کردیم و به طور نظام مند ساختار دانش مبتنی بر IPT را ایجاد کردیم. به ویژه، فهرستی از مدل های موجود SCF را گسترش داده ایم. ‘گولسمینو و همکاران (۲۰۱۶) مدل های کسب و کار SCF را از دو منظر بررسی می کنند: از منظر مالی و  از منظر SC……

Abstract

Based on a systematic review of SCF literature and the information processing theory, this paper builds an integrated conceptual framework to illustrate how SCF providers deal with uncertainties, develop capabilities and further achieve whole financial supply chain (SC) integration. It shows that uncertainties faced by SCF providers (including SCF task characteristics, SCF task environment and SCF task independence) delineate the information processing requirements. To meet these requirements, SCF providers could improve information processing capacity by enabling some mechanisms (i.e., organisation structure design, coordination and control, and information technology). The fit between SCF providers’ information processing requirements and capacity could further improve SCF capability, which would help to achieve integration of the whole financial SC. Building on this framework, seven future research directions are provided.

Keywords: Supply chain finance, Literature review, Information processing theory

۱.Introduction

Since the financial crisis of 2008, firms and their supply chain (SC) partners have been facing constrained cash flows and have found it difficult to get financing from banks. To handle this adverse situation, SC actors are trying to reduce their working capital, cut interest expenses, and decrease their debt ratios through financial mechanisms, such as factoring, trade financing (Schäfer and Baumann, 2014) and inventory financing (Basu and Nair, 2012). Hence, supply chain finance (SCF) practices are gradually emerging (Gelsomino et al., 2016). The objective of SCF is to align financial flows with product and information flows in order to improve cash-flow management from a SC perspective (Wuttke et al., 2013a, b). SCF practices have not only optimised working capital in the SC but have also paved the way for better integration of the three flows in the SC by reducing supplier default risk and simplifying processes (Liebl et al., 2016; Martin and Hofmann, 2017). The past ten years have witnessed a growing interest in this topic, which can be seen in the growth of scholarly literature on SCF. Specifically, there are four main research areas identified, i.e., the deteriorating inventory model under trade credit policy, the inventory decisions made with trade credit policy, the interaction between replenishment decisions and delay payment strategies, and the roles of financing service in the SC (Xu et al., 2018).

  1. Conclusion

 ۶.۱. Theoretical contributions

This paper has four main theoretical contributions. First, we have carefully reviewed the SCF literature and symmetrically created a knowledge structure based on the IPT. Specifically, we have expanded the list of existing SCF models. Gelsomino et al. (2016) saw the SCF business models from two perspectives: a financially oriented perspective and a SC-oriented perspective. However, we find that existing SCF business models can be further classified into four models, including a manufacturer-centred model, a bank-centred model, a 3 PLcentred model and a SC orchestrator-centred model. This further deepens the understanding of SCF and opens up new avenues for future research. We have specified three sources of uncertainty faced by SCF providers, which can not only help them formulate the mechanisms to improve information processing capacity but also help them maintain and expand existing SCF capabilities.

Second, although other theories have been adopted in SCF research and some research has also emphasised the importance of information management in SCF, there has been no one who has used the IPT to analyse SCF. IPT is proven to be an effective and valuable framework for SCF research. This theory helps makes sense of the core competency of a SCF provider, i.e., information processing capability. Without this, a SCF provider cannot provide effective service.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت مالی

مقالات مدیریت زنجیره تامین

مقالات روش های تامین مالی

مقالات سیستم های اطلاعاتی

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات رشته اقتصاد

مقالات مدیریت سرمایه