اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیران مسئله دار و حق الزحمه حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H549

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله:  International Journal of Auditing

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۸۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مدیران مسئله دار و حق الزحمه حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

“Problem” directors and audit fees

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه ارتباط بین حق الزحمه های حسابرسی و حضور مدیران “مسئله دار” در هیات مدیره شرکت ها و کمیته های حسابرسی را بررسی می کند. در این مقاله ، مدیران “مسئله دار” آن دسته از مدیرانی هستند که در گذشته در شکست مالی شرکت ها و عدم صداقت  مشارکت داشته اند. حسابرسان حضور چنین مدیرانی را در هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی به عنوان ریسک حسابرسی لحاظ می کنند ، و ممکن است مجبور شوند مراحل حسابرسی خود را بهبود بخشند و منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی شود. با استفاده از یک نمونه از ۹۱۷۵ مشاهده شرکت-سال از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ در شرکت های ایالات متحده ، دریافتیم که حضور مدیران “مسئله دار” در هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی با حق الزحمه های حسابرسی بیشتر همراه است. این یافته مفاهیم سیاستی برای مدیران شرکتها دارد ، که آنها باید به افزایش آگاهی خود از ریسک حسابرسی درک شده ناشی از ویژگی های حرفه ای و شخصی مدیران هنگام استخدام آنها برای خدمت در هیئت مدیره شرکت ، توجه داشته باشند.

کلید واژه ها: مدیران “مسئله دار” ، کمیته حسابرسی ، حق الزحمه های حسابرسی ، ریسک حسابرسی ، حاکمیت شرکتی، تقلب

 ۱.مقدمه

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا حضور مدیران “مسئله دار” در هیئت مدیره شرکت و کمیته های حسابرسی بر درک حسابرسان از ریسک مشتری تأثیر می گذارد. بنابراین ، ما ارتباط بین حق الزحمه های حسابرسی و دخیل بودن مدیران در شکست های مالی و عدم صداقت در گذشته را بررسی می کنیم. مطالعات پیشین ارتباط مثبتی بین کیفیت هیئت مدیره و هزینه حسابرسی پیدا کرده اند ، به این معنی که کیفیت هیئت مدیره بالاتر نیاز به کیفیت حسابرسی بالاتر دارند (Abbott، Parker، Peter، & Raghunandan، ۲۰۰۳؛ Carcello، Hermanson، Neal، & Riley، ۲۰۰۲) . با این وجود ، تبیین دیگر این است که ، وقتی که کیفیت هیئت مدیره کم ارزیابی می شود ، حسابرسان برای جبران ساعات حسابرسی اضافی و استفاده از پرسنل حسابرسی با تجربه و متخضض خواستار امتیازات ویژه هستند(Cao ، Myers و Omer. ، ۲۰۱۲). ما استدلال می کنیم که این دیدگاه جایگزین برای حضور مدیران “مسئله دار” در هیئت مدیره قابل استفاده است ، و بررسی می کنیم که آیا حسابرسان درک می کنند که مدیران “مسئله دار” از کیفیت پایین تری برخوردار هستند و بنابراین حق الزحمه های های حسابرسی بالاتری را تقاضا می کنند.

در این مطالعه ، مدیر “مسئله دار” به کسی اطلاق می شود که شخصاً به عنوان مدیر یا مدیر اجرایی در یک یا چند ورشکستگی شرکتی ، دعاوی قضایی و تخلفات عمده ، تجدید ارائه های حسابداری عمده و سایر رسوایی های حسابداری مشارکت داشته باشد یا در کمیته های پرداخت غرامت (پاداش) که بسته های پاداش چشمگیری را برای مدیر عامل و یا سایر موقعیت های مشابه تایید کرده اند، خدمت کرده باشند »(Board Analist، ۲۰۰۷ [یادداشت نویسنده]). این تعریف دو جنبه مهم از پیشینه مدیر را لحاظ می کند: (الف) مشارکت در شکست مالی و (ب) مشارکت در عدم صداقت. مطالعه ما متفاوت از مطالعه Vafeas (1999 ، ۲۰۰۳) است ، که بر تعهد ضعیف مدیران نسبت به یک شرکت، که از طریق  میزان حضور در جلسات هیئت مدیره سنجیده می شود متمرکز شده است . ما ویژگی های شخصی مدیران را در نظر می گیریم که تأثیر بسزایی در توانایی هیئت مدیره برای نظارت مؤثر بر مدیریت و شرکت ها دارد (Beasley, 1996).

۵.نتیجه گیری

  در این مطالعه رابطه بین حق الزحمه های حسابرسی و مدیران “مسئله دار” بررسی شده است. ما اظهار می کنیم که حسابرسان این مدیران را به عنوان یک ریسک حسابرسی در نظر می گیرند و حق الزحمه های حسابرسی بیشتر از نرمال را برای کاهش پیامدهای مالی ناشی از چنین ریسکی تقاضا می کنند. بر این اساس ، ما شواهدی را ارائه می دهیم که شرکتهایی که دارای مدیر “مسئله دار” هستند که در گذشته دارای شکست مالی و عدم صداقت بوده اند ، حق الزحمه های حسابرسی بالاتری پرداخت می کنند. این نتایج هنگامی که مدیر “مسئله دار” عضو کمیته حسابرسی باشد، شدیدتر است. به عبارت دیگر ، حسابرسان تمایل دارند تا حق الزحمه های حسابرسی را به منظور پوشش ریسک های بالاتر حسابرسی ناشی از ویژگی های مشکوک مدیران “مسئله دار” در هیئت مدیره ها و کمیته های حسابرسی، افزایش دهند . ما دریافتیم که رابطه بین مدیران “مسئله دار” و حق الزحمه  های حسابرسی ،هنگامی که مدیر درگیر تقلب و تخلف حسابداری شده است، برجسته تر است…

Abstract

This study investigates the association between audit fees and the presence of “problem” directors on corporate boards and audit committees. “Problem” directors, in this context, are those directors who have been involved in corporate financial failures and integrity indiscretions in the past. Auditors regard the presence of such directors on boards and audit committees as audit risk, and may have to enhance their audit procedures, leading to higher audit fees. Using a sample of 9,175 firm‐year observations from 2004 to 2010 of US firms, we find that the presence of “problem” directors on boards and audit committees is associated with higher audit fees. This finding has a policy implication for corporate managers, that they should be mindful of the increase in perceived audit risk that arises from professional and personal attributes of directors when recruiting individuals to serve on their boards.

Keywords: “problem” directors, audit committee, audit fees, audit risk, corporate governance, fraud

۱ | Introduction

This paper investigates whether the presence of “problem” directors on corporate boards and audit committees affects auditors’ perceptions of client risk. Thus, we examine the association between audit fees and directors’ past involvements in financial failures and integrity indiscretions. Prior studies have found a positive association between board quality and audit fee, which is interpreted to mean that higher quality boards demand higher quality audits (Abbott, Parker, Peters, & Raghunandan, 2003; Carcello, Hermanson, Neal, & Riley, 2002). However, an alternative explanation is that, when board quality is perceived to be low, auditors demand a premium to compensate for the additional audit hours and for the use of audit personnel with greater experience and expertise for such audits (Cao, Myers, & Omer, 2012). We argue that this alternative view is applicable to the presence of “problem” directors on the board, and test whether auditors perceive boards with “problem” directors to be of lower quality and, therefore, charge higher audit fees.

 In this study, a “problem” director is defined “as one who has been personally involved as a director or executive, in one or more corporate bankruptcies, major litigations or corporate infractions, major accounting restatements and other accounting scandals or have served on compensation committees that have approved particularly egregious CEO compensation packages, or other similar circumstances” (Board Analyst, 2007 [emphasis added]).1 This definition captures two important aspects of a director’s prior background: (a) involvement in financial failure and (b) involvement in integrity indiscretions. Our study is different from those of Vafeas (1999, 2003), which focused on weak commitment of directors to a firm, proxied by attendance at board meetings. We consider directors’ personal characteristics to have a significant impact on a board’s ability to effectively monitor the management and the firm (Beasley, 1996).

۵.conclusion

This study examines the association between audit fees and “problem” directors. We contend that auditors consider such directors as an audit risk and charge higher than normal audit fees to mitigate any financial consequences that might arise from such risk. Accordingly, we report evidence that firms having “problem” directors with prior financial failure or managerial integrity concerns are charged higher audit fees. These results persist when the “problem” director is an audit committee member. In other words, auditors tend to increase audit fees to cover the higher audit risks associated with the doubtful characteristics of “problem” directors on boards and audit committees. We find that the association between “problem” directors and audit fees is more pronounced when the director has been involved in fraud and accounting violations…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۳ حسابداری با ترجمه

مقالات ۲۰۲۳  حسابرسی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۳ حسابداری رفتاری

مقالات انگلیسی جدید درباره کمیته حسابرسی

مقالات انگلیسی جدید درباره حق الزحمه حسابرسی

مقالات انگلیسی جدید درباره هیئت مدیره

مقالات انگلیسی جدید درباره تخلفات مالی

مقالات انگلیسی جدید ریسک های مالی

مقالات انگلیسی جدید مدیریت ریسک